Sökväg

Ekonomiska prognoser

Generaldirektoratet för ekonomi och finans utarbetar ekonomiska prognoser för kommissionen. Prognoserna varierar i omfattning och tidsramar.

Två gånger om året, vår och höst, utarbetar GD Ekonomi och finans kortsiktiga maroekonomiska prognoser. Prognoserna är inriktade på EU-länderna, euroområdet och EU i stort, men inbegriper också utsikter för kandidatländer och en del länder utanför EU. Varje prognos sträcker sig över minst två år (och ytterligare ett år läggs till varje höst) – innevarande år och det kommande året. I prognosen används sammanlagt 180 variabler och de är resultatet av flera upprepade uträkningar. Prognoserna grundar sig inte på en centraliserad ekonometrisk modell. De är resultatet av analyser som görs av de landansvariga enheterna vid GD Ekonomi och finans, som var och en i varierande grad använder sig av statistiska metoder. Prognosernas konsekvens undersöks, i synnerhet när det gäller handelsflöden. EU- och euroområdesvariablerna är inte en direkt prognos, utan utarbetas genom att man slår samman de enskilda EU-ländernas prognoser.

Mellan de utförliga prognoserna på våren och hösten görs också preliminära prognoser, där man beräknar BNP:s realtillväxt och inflationen i de sju största EU-länderna för innevarande år. Dessa prognoser görs huvudsakligen med hjälp av indikatorbaserade modeller.
Dessutom gör GD Ekonomi och finans en dynamisk faktormodell varje månad för att göra en prognos om BNP-tillväxten i euroområdet för de kommande kvartalen.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek