Kruimelpad

Economische prognoses

Het directoraat-generaal Economische en financiële zaken (DG ECFIN) publiceert namens de Commissie een hele reeks economische prognoses met verschillende draagwijdte en tijdshorizon.

In het voorjaar en najaar stelt DG ECFIN macro-economische kortetermijnprognoses op. Deze prognoses betreffen de lidstaten, de eurozone en de EU, maar ook de kandidaat-lidstaten en sommige landen buiten de EU. Iedere prognose bestrijkt ten minste twee jaar (ieder najaar komt er een jaar bij): het lopende en het volgende. De prognoses komen tot stand rekening houdend met meerdere iteraties van in totaal 180 variabelen. De prognoses zijn niet op een gecentraliseerd econometrisch model gebaseerd, maar op analyses van de landenafdelingen van DG ECFIN, die in verschillende mate van statistische methodes gebruik maken. De prognoses worden op hun samenhang gecontroleerd, in het bijzonder wat handelsstromen betreft. De variabelen voor de EU en de eurozone zijn geen rechtstreekse prognoses maar het resultaat van de combinatie van de prognoses voor de individuele lidstaten.

Tussen de uitgebreide voorjaars- en najaarsprognoses worden er tussentijdse prognoses opgesteld, waarin de reële BBP-groei en de inflatie voor het lopende jaar in de zeven grootste lidstaten worden geraamd. De tussentijdse prognoses worden grotendeels afgeleid uit op indicatoren gebaseerde modellen.

Daarnaast voorspelt DG ECFIN maandelijks de BBP-groei in de eurozone met behulp van een dynamische factor-model .

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter