Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομικές προβλέψεις

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN) καταρτίζει οικονομικές προβλέψεις εξ ονόματος της Επιτροπής, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο και τον χρονικό ορίζοντα

Η ΓΔ ECFIN καταρτίζει βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές προβλέψεις δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν κυρίως τα κράτη μέλη, την ευρωζώνη και την ΕΕ, αλλά περιλαμβάνουν και προβλέψεις για τις υποψήφιες χώρες καθώς και ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ. Κάθε πρόβλεψη γίνεται με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον δύο ετών (με την προσθήκη ενός επιπλέον έτους κάθε φθινόπωρο), που καλύπτει το τρέχον και το επόμενο έτος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης προβλέψεων, η οποία είναι αποτέλεσμα αλλεπάλληλων διαβουλεύσεων, εξετάζονται συνολικά 180 μεταβλητές. Οι προβλέψεις δεν βασίζονται σε ένα κεντρικό οικονομετρικό μοντέλο, αλλά προκύπτουν από αναλύσεις των γεωγραφικών μονάδων της ΓΔ ECFIN οι οποίες χρησιμοποιούν μεν στατιστικές μεθόδους, αλλά σε διαφορετικό βαθμό η καθεμιά. Οι προβλέψεις ελέγχονται για τη συνοχή τους, ιδίως όσον αφορά τις εμπορικές ροές. Οι μεταβλητές της EE και της ευρωζώνης δεν συνιστούν απευθείας πρόβλεψη, αλλά προκύπτουν από την άθροιση των προβλέψεων των διαφόρων κρατών μελών.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου