Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst 

Europejska prognoza ekonomiczna – wiosna 2011

Stopniowe ożywienie gospodarcze w Europie utrzymuje tempo


Szybki dostęp do dokumentów, Streszczenie, Państwa Członkowskie, Państwa kandydujące, Prognozy innych państw z poza UE

Prognozy dla Państw Członkowskich UE
Kliknij na kraj, by zobaczyć główną prognozę - EUUE - Euro areaStrefa euro

Documents

Full documentpdf(3 MB) Wybierz wersję językową tego linka 

Press release IP/11/565 of 13 May 2011 Wybierz wersję językową tego linka 

Overviewpdf(99 kB) Wybierz wersję językową tego linka 

Statistical annexpdf(401 kB) Wybierz wersję językową tego linka 

Data source: Annual macroeconomic database (AMECO)


Audiovisual

Press conference with Commissioner Rehn


Zarys

Ożywienie gospodarcze w Europie przez cały czas odnotowuje stopniowy wzrost. Oczekuje się, że w tym roku PKB wzrośnie o 1,75%, a w 2012 r. o blisko 2%. Ożywienie gospodarcze przebiega jednak nierównomiernie w różnych krajach. Ponadto, ożywienie gospodarki nie niesie ze sobą widoków na zwiększenie poziomu zatrudnienia mimo poprawy sytuacji na niektórych rynkach pracy. W ciągu najbliższych dwóch lat odnotujemy również wzrost inflacji HICP (zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych). Tendencje w zakresie finansów publicznych są pozytywne – w większości krajów UE odnotowano spadek deficytu, jednak zadłużenie publiczne w dalszym ciągu utrzymuje się na niebezpiecznie wysokim poziomie.

Wzrost PKB
Prognozy przewidują wzrost PKB w roku bieżącym z poziomu nieco powyżej 1,5% w strefie euro oraz 1,75% w całej UE do około 2% w obydwu regionach w 2012 r.

Ożywienie gospodarcze nabiera tempa dzięki coraz silniejszemu wzrostowi globalnemu oraz optymistycznym nastrojom biznesowym na terenie UE. Pomimo trudności na niektórych rynkach obligacji państwowych, w dalszym ciągu odnotowuje się poprawę warunków na rynkach finansowych. Poziom działalności kredytowej na rzecz sektora prywatnego również uległ poprawie.

Zrównoważenie struktury wzrostu gospodarczego
Stopniowo daje się zauważyć zrównoważenie wzrostu gospodarczego w związku ze znaczną liczbą czynników wspierających popyt. Zwiększenie poziomu eksportu wspiera ponowny wzrost inwestycji w wyposażenie. Oczekuje się także niewielkiego zwiększenia poziomu konsumpcji w sektorze prywatnym przy powolnej poprawie rynków pracy, umiarkowanym wzroście dochodów i niższych wskaźnikach oszczędzania.

Nierównomierne tempo ożywienia gospodarczego
Chociaż Europa jako całość odnotowuje systematyczny wzrost gospodarki, poziom ożywienie pozostaje nierównomierne. Niektóre kraje, w szczególności Niemcy, oraz kilka mniejszych państw o gospodarce nastawionej na eksport, mogą pochwalić się solidnym wzrostem poziomu działalności gospodarczej, natomiast inne – zwłaszcza niektóre państwa peryferyjne – pozostają w tyle. Oczekuje się, że tempo ożywienia gospodarczego w dalszym ciągu będzie nierówne.

Inflacja

Wskaźnik inflacji w zakresie cen konsumpcyjnych znacznie wzrósł od jesieni w związku z gwałtownym skokiem cen surowców oraz obawom dotyczącym zakłóceń w dostawach ropy naftowej spowodowanych brakiem stabilności politycznej na Bliskim Wschodzie i w krajach Afryki Północnej. Wskaźnik inflacji bazowej utrzymuje się jednak na poziomie bliskim 1%. Prognozy dotyczące wskaźnika inflacji HICP mówią o średnim poziomie blisko 3% w strefie UE oraz 2,5% w strefie euro; przyszły rok powinien przynieść jego obniżenie do odpowiednio 2% i 1,75%.

Rynki pracy

Prognozy dotyczące zatrudnienia przewidują niewielki wzrost w tym roku w obydwu wspomnianych regionach, natomiast poziom bezrobocia na tym samym obszarze ma zmniejszyć się zgodnie z oczekiwaniami o ok. pół punktu procentowego. Sytuacja pod tym względem różni się jednak znacznie w zależności od kraju: poziom bezrobocia plasuje się w przedziale od 4–5% w Holandii i Austrii do 17–21% w Hiszpanii i państwach bałtyckich.

Finanse publiczne

Ogólnie rzecz biorąc, stan finansów publicznych w roku 2010 r. przewyższał oczekiwania z kilkoma istotnymi wyjątkami; większość państw członkowskich UE zanotowała przy tym niższy poziom deficytu niż w roku 2009. Prognozy dotyczące deficytu sektora publicznego w UE (z wyłączeniem Irlandii) przewidują spadek z ok. 6,5% PKB w 2010 r. do ok. 4,75% w 2011 r. i 3,75% w 2012 r. Oczekuje się, że wskaźniki w strefie euro będą zachowywać się w podobny sposób, chociaż na nieco niższym poziomie.

Wskaźnik zadłużenia wzrasta natomiast w dalszym ciągu i zgodnie z oczekiwaniami ma osiągnąć poziom 83% PKB w UE oraz 88% w strefie euro do 2012 r. Stanowi to zagrożenie dla długoterminowej równowagi fiskalnej.

Ryzyko

Ryzyko wystąpienia zagrożeń dla perspektyw wzrostu gospodarczego jest mniej prawdopodobne, natomiast w przypadku inflacji sytuacja kształtuje się w odwrotnym kierunku. Chaos polityczny na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, a także skutki katastrof naturalnych w Japonii mogą przyczynić się do niższego wzrostu gospodarczego i wyższej inflacji, niż przewidziano w scenariuszu podstawowym. Oprócz tego rynki finansowe są w dalszym ciągu wrażliwe, co grozi zaistnieniem szkodliwych ujemnych sprzężeń zwrotnych.


Następne prognozy

Następna prognoza doraźna zostanie opublikowana we wrześniu, a następna pełna prognoza – w listopadzie.


Country Forecasts


Click on Country name to open the forecasts for this country (PDF)