Navigācijas ceļš

Latvija

Šajā lapā ir atrodamas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta analītiskā darba jaunākie rezultāti par Latvijas ekonomiku (vai saites uz šiem resursiem).

Ekonomiskais stāvoklis

Komisija ir sniegusi četrus Latvijai adresētus ieteikumus, kas valstij palīdzēs uzlabot ekonomiskos rezultātus. Tie attiecas uz šādām jomām: publiskās finanses, izglītība, pētniecība un inovācija, darba tirgus un veselība, valsts pārvaldes un tieslietu sistēma.

Ekonomikas perspektīvas

Komisija publicē makroekonomiskās prognozes par ES un dalībvalstīm trīsreiz gadā — pavasarī (maijā), rudenī (novembrī) un ziemā (februārī). Šīs prognozes sagatavo Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN ĢD).

ES finansiālais atbalsts

No 2008. gada decembra līdz 2012. gada janvārim Latvija saņēma finanšu palīdzību saskaņā ar maksājumu bilances atbalsta programmu. Tagad Latvijā notiek uzraudzība pēc programmas pabeigšanas. Plašāka informācija:

Budžeta uzraudzība

Latvijas konverģences programmas novērtējumi

Kā noteikts Stabilitātes un izaugsmes paktā, katru pavasari Latvija iesniedz konverģences programmu ar aktualizētu vidēja termiņa fiskālo stratēģiju.

Pamatojoties uz Komisijas novērtējumu, ko sagatavo ECFIN ĢD, Padome Eiropas pusgada laikā pieņem atzinumu par šo programmu un par valstij adresētajiem ieteikumiem.

Eirozonas dalībvalstis iesniedz stabilitātes programmas, bet valstis, kas nav eirozonā, iesniedz konverģences programmas.

ES pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra un Latvija

Šobrīd Latvija nav iesaistīta pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrā.

Makroekonomiskā uzraudzība

Valsts reformu programma

Kā to paredz gudras, ilgtspējīgas un integrējošas ES ekonomikas izaugsmes stratēģija “Eiropa 2020”, Latvija katru pavasari iesniedz valsts reformu programmu. Pamatojoties uz Komisijas novērtējumupdf(270 kB) Izvēlieties saites tulkojumu , ko sagatavo ECFIN ĢD, Padome Eiropas pusgada gaitā pieņem konkrētajai valstij adresētos ieteikumus.

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra un Latvija

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra ir uzraudzības mehānisms, ar kura palīdzību var agrīnā posmā identificēt iespējamos riskus, nepieļaut bīstamas nelīdzsvarotības parādīšanos makroekonomikā un koriģēt jau esošās nelīdzsvarotības izpausmes. Gada ciklā makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra sākas ar brīdināšanas mehānisma ziņojumu. Šis ziņojums, kura pamatā ir rādītāju kopsavilkums un ekonomiskais novērtējums, ļauj atsijāt valstis un problēmas, kurām ir vajadzīga rūpīgāka analīze (padziļināts pārskats). Uz padziļinātā pārskata rezultātu pamata tiek gatavota makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra.

Padziļināts pārskats par Latviju līdz šim nav izstrādāts.