Navigačný riadok

Eurozóna

„Eurozóna“ je oficiálny výraz pre skupinu členských štátov EÚ, ktoré prijali euro za svoju menu.

Členské štáty eurozóny majú spoločnú menu a jednotnú menovú politiku, ktorú riadi Európska centrálna banka.

Hospodárska konvergencia zabezpečuje správne fungovanie hospodárstva eurozóny a jej členským štátom umožňuje rast a prosperitu.

Hospodárska situácia

Komisia zverejňuje makroekonomické prognózy pre EÚ a členské štáty trikrát za rok – na jar (v máji), na jeseň (v novembri) a v zime (vo februári). Tieto prognózy vypracováva Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN).

Fiškálny dohľad

Hodnotenie programov stability

V súlade s Paktom stability a rastu členské štáty EÚ každý rok na jar predkladajú aktualizácie svojich strednodobých fiškálnych stratégií.

Členské štáty eurozóny predkladajú programy stability, zatiaľ čo krajiny mimo eurozóny predkladajú konvergenčné programy.

Na základe hodnotenia týchto programov, ktoré pre Komisiu pripravuje GR ECFIN, Rada v rámci európskeho semestra prijíma stanovisko k programom štátov eurozóny a odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Postup EÚ pri nadmernom deficite

Nápravná časť Paktu stability a rastu (PSR) zabezpečuje, že členské štáty prijímajú primerané politické reakcie zamerané na korekciu nadmerného deficitu tak, že vykonajú postup pri nadmernom deficite (EDP).

Návrhy rozpočtových plánov

Na základe balíka dvoch legislatívnych aktov (Two Pack) členské štáty eurozóny každoročne do 15. októbra predkladajú Komisii svoje návrhy rozpočtových plánov pred tým, ako schvália rozpočet.

Makroekonomický dohľad

Postup v prípade makroekonomickej nerovnováhy

Postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) je mechanizmus dohľadu, ktorého cieľom je včas zistiť potenciálne riziká, zabrániť vzniku škodlivých makroekonomických nerovnováh a napraviť existujúce ekonomické nerovnováhy.

PMN začína ročnou správou o mechanizme varovania: zakladá sa na hodnotiacej tabuľke ukazovateľov a ekonomickom úsudku a slúži ako filter na identifikáciu krajín a problémov, ktoré si vyžadujú podrobnejšiu analýzu (hĺbkové preskúmanie). Výsledok hĺbkových preskúmaní tvorí základ pre ďalšie kroky v rámci PMN.