Ścieżka nawigacji

Strefa euro

„Strefa euro” to oficjalna nazwa grupy państw UE, które przyjęły euro jako swoją walutę.

Państwa członkowskie strefy euro mają wspólną walutę i jednolitą politykę pieniężną, którą zarządza Europejski Bank Centralny.

Konwergencja ekonomiczna zapewnia sprawne funkcjonowanie gospodarki strefy euro, a przystępującym do niej państwom zapewnia szanse na rozwój i dobrobyt.

Sytuacja gospodarcza

W 2015 r. Komisja wydała cztery zalecenia, które mają pomóc w polepszeniu wyników gospodarki całej strefy euro.

Prognoza gospodarcza

Komisja publikuje prognozy makroekonomiczne dla UE i państw członkowskich trzy razy do roku: na wiosnę (w maju), jesienią (w listopadzie) i zimą (w lutym). Prognozy te są opracowywane przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN).

Nadzór budżetowy

Oceny programów stabilności

Zgodnie z wymogami paktu stabilności i wzrostu co roku wiosną każdy kraj UE musi przedstawić swoją zaktualizowaną średniookresową strategię budżetową.

Kraje strefy euro przedstawiają programy stabilności, natomiast kraje spoza strefy euro – programy konwergencji.

W ramach semestru europejskiego na podstawie oceny Komisji opracowanej przez ECFIN Rada przyjmuje opinię w sprawie programów strefy euro i zalecenia dla poszczególnych państw.

Unijna procedura nadmiernego deficytu

Mechanizm korygujący wchodzący w skład paktu stabilności i wzrostu (SGP) gwarantuje, że państwa członkowskie wprowadzą odpowiednie rozwiązania polityczne, aby skorygować nadmierny deficyt dzięki zastosowaniu procedury nadmiernego deficytu (PND).

Projekty planów budżetowych

Zgodnie z tzw. dwupakiem kraje strefy euro muszą corocznie, do 15 października, przesłać Komisji swoje wstępne plany budżetowe, zanim zatwierdzą budżet.

Nadzór makroekonomiczny

Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej

Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej jest mechanizmem nadzoru, którego celem jest wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń, zapobieganie wystąpieniu szkodliwych zakłóceń równowagi makroekonomicznej i korygowanie pojawiających się zakłóceń.

Co roku punktem wyjścia dla tej procedury jest sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania. Stanowi on rodzaj „filtru”, który na podstawie tabeli wskaźników i analizy ekonomicznej pozwala określić, które kraje i tematy wymagają głębszej analizy (szczegółowej oceny). Wyniki tych szczegółowych ocen sytuacji są podstawą dalszych działań w ramach procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej.