Kruimelpad

Eurozone

De groep van landen die de euro als officiële munt hebben ingevoerd, worden samen "eurozone" of "eurogebied" genoemd.

De landen van de eurozone delen niet alleen hun munt, maar ook het monetair beleid van de Europese Centrale Bank.

Dankzij economische convergentie werkt de economie van de eurozone soepel en gedijt een nieuw euroland er goed in.

Economische situatie

De Commissie publiceert drie keer per jaar, in mei, november en februari, macro-economische prognoses voor de EU en de lidstaten. Deze prognoses worden opgesteld door het directoraat-generaal Economische en financiële zaken (DG ECFIN).

Begrotingstoezicht

Beoordelingen van de stabiliteitsprogramma’s

Het stabiliteits- en groeipact bepaalt dat de EU-landen elk voorjaar een herziene versie van hun begrotingsstrategie voor de middellange termijn indienen.

De landen van de eurozone moeten een stabiliteitsprogramma indienen, de rest een convergentieprogramma.

Op basis van een beoordeling door de Commissie, opgesteld door DG ECFIN, stelt de Raad in het kader van het Europees semester een advies over de eurozoneprogramma’s en landspecifieke aanbevelingen vast.

Buitensporigtekortprocedure

Als de begroting van een lidstaat een buitensporig tekort vertoont, zorgt het corrigerend deel van het stabiliteits- en groeipact (SGP) ervoor dat het land zijn beleid bijstelt: de "procedure bij buitensporige tekorten" (BTP).

Ontwerpbegrotingen

Het zogenaamde Two Pack verplicht de eurozonelanden om elk jaar uiterlijk op 15 oktober hun ontwerpbegroting, vóór de goedkeuring ervan, aan de Commissie voor te leggen.

Macro-economisch toezicht

Procedure bij macro-economische onevenwichtigheden

De procedure bij macro-economische onevenwichtigheden (MIP) is een toezichtmechanisme dat al in een vroeg stadium risico's op het spoor moet komen, nieuwe macro-economische evenwichtsverstoringen moet voorkomen en bestaande problemen moet corrigeren.

Het jaarlijkse vertrekpunt voor de MIP is het Waarschuwingsmechanismeverslag. Dat is een filter op basis van een scorebord van indicatoren en economische analyses waarmee kan worden bepaald voor welke landen en problemen een nadere analyse (diepgaande evaluatie) noodzakelijk is. Het resultaat van deze diepgaande evaluaties vormt dan weer het uitgangspunt voor verdere stappen in het kader van de MIP.