Navigācijas ceļš

Eirozona

“Eirozona” jeb “euro zona” ir oficiālais termins, ar ko apzīmē ES dalībvalstu grupu, kuras ir pieņēmušas eiro par savu valūtu.

Eirozonas dalībvalstīm ir kopēja valūta un vienota monetārā politika, ko vada Eiropas Centrālā banka.

Ekonomiskā konverģence nodrošina eirozonas ekonomikas netraucētu darbību, kā arī izaugsmes un labklājības iespējas dalībvalstīm, kas tajā iestājušās.

Ekonomiskais stāvoklis

Komisija publicē makroekonomiskās prognozes par ES un dalībvalstīm trīsreiz gadā — pavasarī (maijā), rudenī (novembrī) un ziemā (februārī). Šīs prognozes sagatavo Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN ĢD).

Budžeta uzraudzība

Stabilitātes programmas novērtējumi

Kā noteikts Stabilitātes un izaugsmes paktā, katrā pavasara sanāksmē ES dalībvalstīm jāiesniedz aktualizētas vidēja termiņa fiskālās stratēģijas.

Eirozonas dalībvalstis iesniedz stabilitātes programmas, bet valstis, kas nav eirozonā, iesniedz konverģences programmas.

Pamatojoties uz Komisijas novērtējumu, ko sagatavo ECFIN ĢD, Padome Eiropas pusgada laikā pieņem atzinumu par eirozonas programmām un konkrētām valstīm adresētos ieteikumus.

ES pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra

Stabilitātes un izaugsmes pakta korektīvā daļa nodrošina, ka dalībvalstis, īstenojot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, pieņem attiecīgus politiskus risinājumus, lai koriģētu pārāk lielu budžeta deficītu.

Budžeta plānu projekti

Kā noteikts divpakā, eirozonas dalībvalstis ik gadu līdz 15. oktobrim iesniedz Komisijai budžeta plānu vēl pirms budžeta pieņemšanas.

Makroekonomiskā uzraudzība

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra ir uzraudzības mehānisms, ar kura palīdzību var laikus identificēt iespējamos riskus, nepieļaut bīstamas nelīdzsvarotības parādīšanos makroekonomikā un koriģēt jau esošās nelīdzsvarotības izpausmes.

Gada ciklā makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra sākas ar brīdināšanas mehānisma ziņojumu. Šis ziņojums, kura pamatā ir rādītāju kopsavilkums un ekonomikas novērtējums, ļauj atsijāt valstis un problēmas, kurām ir vajadzīga rūpīgāka analīze (padziļināts pārskats). Uz padziļinātā pārskata rezultātu pamata tiek gatavota makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra.