Naršymo kelias

Euro zona

„Euro zona“ yra oficialus terminas, kuriuo apibrėžiama ES valstybių narių, įvedusių eurą kaip savo valiutą, grupė.

Euro zonos valstybės narės turi bendrą valiutą ir bendrą pinigų politiką, kurią vykdo Europos Centrinis Bankas.

Ekonomine konvergencija užtikrinama, kad euro zonos ekonomika funkcionuotų sklandžiai ir kad prie jos prisijungiančios valstybės narės joje galėtų klestėti, o jų ekonomika augtų.

Ekonominė padėtis

Tris kartus per metus – pavasarį (gegužės mėn.), rudenį (lapkričio mėn.) ir žiemą (vasario mėn.) – Komisija skelbia makroekonomines prognozes ES ir valstybėms narėms. Šias prognozes rengia Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas (DG ECFIN).

Fiskalinė priežiūra

Stabilumo programų vertinimas

Kaip reikalaujama Stabilumo ir augimo pakte, kiekvieną pavasarį ES valstybės narės pateikia atnaujintą vidutinės trukmės fiskalinių strategijų informaciją.

Euro zonos valstybės narės pateikia stabilumo programas, o euro zonai nepriklausančios šalys – konvergencijos programas.

Vykstant Europos Semestrui Taryba, remdamasi DG ECFIN parengtu Komisijos įvertinimu, priima nuomonę dėl euro zonos programų ir konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

ES perviršinio deficito procedūra

Korekcine Stabilumo ir augimo pakto (SAP) dalimi užtikrinama, kad valstybės narės priimtų tinkamas politines priemones, siekdamos panaikinti perviršinį deficitą – tuo tikslu vykdoma perviršinio deficito procedūra (PDP).

Biudžeto planų projektai

Kaip reikalaujama dviejų dokumentų rinkinyje, euro zonos valstybės narės kasmet iki spalio 15 d., prieš priimant biudžetą, pateikia Komisijai biudžeto planų projektus.

Makroekonominė priežiūra

Makroekonominio disbalanso procedūra

Makroekonominio disbalanso procedūra (MDP) yra priežiūros mechanizmas, kuriuo siekiama iš anksto nustatyti potencialią riziką, neleisti susidaryti žalingam makroekonominiam disbalansui ir pašalinti jau susidariusį disbalansą.

Kasmet ši procedūra pradedama pateikiant įspėjimo mechanizmo ataskaitą. Ji rengiama remiantis rodiklių rezultatų suvestine bei ekonominiu vertinimu ir pagal ją nusprendžiama, kurių šalių ir klausimų išsamesnę analizę (nuodugnios apžvalgos) reikia atlikti. Remiantis šių nuodugnių apžvalgų rezultatais imamasi tolesnių makroekonominio disbalanso procedūros veiksmų.