Navigointipolku

Euroalue

'Euroalue' on virallinen termi ryhmälle EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet euron yhteiseksi rahakseen.

Euroalueen jäsenvaltioilla on yhteinen raha ja Euroopan keskuspankin johtama yhteinen rahapolitiikka.

Talouden lähentymisellä varmistetaan euroalueen talouden moitteeton toiminta ja taataan mahdollisuudet euroalueeseen liittyvien jäsenvaltioiden kasvuun ja menestykseen euroalueen osana.

Talouden tilanne

Euroopan komissio julkaisee koko EU:ta ja jäsenvaltioita koskevat makrotaloudelliset ennusteet kolme kertaa vuodessa: keväällä (toukokuussa), syksyllä (marraskuussa) ja talvella (helmikuussa). Ennusteet laatii komission talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN).

Talouden ja rahoituksen pääosaston julkaisut

Finanssipoliittinen valvonta

Vakausohjelmien arviointi

Vakaus- ja kasvusopimus edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot toimittavat aina keväisin ajantasaiset tiedot keskipitkän aikavälin julkisen talouden strategioistaan.

Euroalueen jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vakausohjelmansa ja sen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltiot lähentymisohjelmansa.

Talouden ja rahoituksen pääosaston valmisteleman komission arvion pohjalta neuvosto hyväksyy euroalueen ohjelmia koskevat lausunnot ja maakohtaiset suositukset nk. EU-ohjausjakson puitteissa.


Liiallisia alijäämiä koskeva menettely

Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavalla osiolla varmistetaan, että jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet liiallisten alijäämien korjaamiseksi. Tämä tapahtuu nk. liiallisia alijäämiä koskevalla menettelyllä.


Alustavat talousarviosuunnitelmat

Budjettikuripaketti (nk. two-pack) edellyttää, että euroalueen jäsenvaltiot toimittavat alustavat talousarviosuunnitelmansa komissiolle joka vuosi 15. lokakuuta mennessä. Tämä on tehtävä ennen talousarvion hyväksymistä.

Makrotalouden valvonta

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely on valvontamekanismi, jonka tavoitteena on havaita riskit varhaisessa vaiheessa, ehkäistä haitallisen makrotaloudellisen epätasapainon syntyminen ja korjata jo syntyneet epätasapainotilanteet.

Menettelyn täytäntöönpanon ensimmäisenä vaiheena on vuotuinen varoitusmekanismia koskeva raportti. Menettely perustuu tulostauluindikaattoreihin ja talousteoreettiseen arviointiin, joiden avulla voidaan tunnistaa tarkempaa analyysia (perusteellinen tarkastelu) edellyttäviä maita ja kysymyksiä. Perusteellisen tarkastelun tulokset ovat pohjana makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn jatkotoimille.