Διαδρομή πλοήγησης

Η Ευρωζώνη

«Ευρωζώνη» είναι ο επίσημος όρος για την ομάδα των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το νόμισμά τους.

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης έχουν κοινό νόμισμα και ενιαία νομισματική πολιτική, την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η οικονομική σύγκλιση διασφαλίζει ότι η οικονομία της Ευρωζώνης λειτουργεί ομαλά και ότι το κράτος μέλος που προσχωρεί σε αυτήν μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί.

Οικονομική κατάσταση

Η Επιτροπή δημοσιεύει μακροοικονομικές προβλέψεις για την ΕΕ και τα κράτη μέλη τρεις φορές το χρόνο, την άνοιξη (Μάιο), το φθινόπωρο (Νοέμβριο) και τον χειμώνα (Φεβρουάριο). Οι προβλέψεις αυτές καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN).

Δημοσιονομική εποπτεία

Αξιολογήσεις των προγραμμάτων σταθερότητας

Όπως απαιτείται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κάθε άνοιξη τα κράτη μέλη της ΕΕ υποβάλλουν τις επικαιροποιημένες μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές στρατηγικές τους.

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας, ενώ οι χώρες που δεν συμμετέχουν σε αυτήν υποβάλλουν προγράμματα σύγκλισης.

Με βάση αξιολόγηση της Επιτροπής, την οποία καταρτίζει η ΓΔ ECFIN, το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη σχετικά με τα προγράμματα της Ευρωζώνης και εγκρίνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η διαδικασία της ΕΕ για τα υπερβολικά ελλείμματα

Το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διορθώσουν τα υπερβολικά ελλείμματα μέσω της εφαρμογής της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).

Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων

Όπως προβλέπεται στο «Δίπτυχο», τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης υποβάλλουν σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού.

Μακροοικονομική εποπτεία

Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών

Η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ) είναι ένας μηχανισμός εποπτείας που σκοπό έχει να εντοπίζει έγκαιρα πιθανούς κινδύνους, να αποτρέπει την εμφάνιση επιζήμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και να αποκαθιστά τις ήδη υπάρχουσες ανισορροπίες.

Το ετήσιο σημείο εκκίνησης της ΔΜΑ είναι η Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης: με βάση πίνακα αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει δείκτες και αναλύσεις, η έκθεση λειτουργεί ως φίλτρο εντοπισμού χωρών και θεμάτων που χρειάζονται διεξοδικότερη ανάλυση (εμπεριστατωμένη επισκόπηση). Το αποτέλεσμα των εν λόγω εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της ΔΜΑ.