Cesta

Eurozóna

„Eurozóna“ je oficiální označení pro skupinu členských států EU, které jako svou měnu používají euro.

Státy eurozóny mají společnou měnu a jednotnou měnovou politiku, kterou provádí Evropská centrální banka.

Bezproblémové fungování eurozóny zajišťuje hospodářská konvergence. Členské státy, které do eurozóny vstoupí, proto mohou v jejím rámci růst a prosperovat.

Hospodářská situace

Komise zveřejňuje makroekonomické prognózy pro EU a členské státy třikrát ročně: na jaře (v květnu), na podzim (v listopadu) a v zimě (v únoru). Tyto prognózy zpracovává generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN).

Fiskální dohled

Posouzení programů stability

Na základě Paktu o stabilitě a růstu musejí členské státy EU na jaře každého roku předkládat aktualizaci svých střednědobých fiskálních strategií.

Státy eurozóny předkládají programy stability a země mimo eurozónu konvergenční programy.

GŘ ECFIN připraví posouzení těchto programů, které pak Komise předá Radě. Rada na jejich základě přijímá stanovisko k programům států eurozóny a doporučení pro jednotlivé země. To vše probíhá v rámci evropského semestru.

Postup EU při nadměrném schodku

Nápravná složka Paktu o stabilitě a růstu zaručuje, že členské státy postupem při nadměrném schodku přijmou vhodná politická opatření, která povedou k nápravě tohoto deficitu.

Návrhy rozpočtových plánů

Na základě dvou právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí (tzv. two pack), předkládají státy eurozóny každoročně do 15. října Komisi návrhy svých rozpočtových plánů, a to ještě před tím, než svůj rozpočet přijmou.

Makroekonomický dohled

Postup při makroekonomické nerovnováze

Postup při makroekonomické nerovnováze je mechanismus, jehož cílem je odhalit včas potenciální rizika, zabránit vzniku nebezpečné makroekonomické nerovnováhy a napravit nerovnováhu, která již nastala.

Startovním bodem pro postup při makroekonomické nerovnováze je zpráva mechanismu varování. Zpráva vychází ze srovnávacího přehledu jednotlivých ukazatelů a ekonomického úsudku a vyhledává země a problémy, u nichž je nezbytné provést podrobnější analýzu (hloubkový přezkum). Na základě výsledků hloubkových přezkumů se pak rozhoduje o dalších krocích v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze.