Навигационна пътека

Еврозона

Еврозона е официално наименование на група държави от ЕС, които са приели еврото като своя валута.

Страните от еврозоната имат обща валута и единна парична политика, провеждана от Европейската централна банка.

Икономическата конвергенция гарантира, че икономиката на еврозоната функционира безпроблемно и че членуващите в нея страни могат да бележат растеж и да просперират.

Икономическо положение

През 2015 г. Комисията представи четири предложения за еврозоната като цяло с цел да ѝ помогне да подобри своите икономически резултати.

Икономически перспективи

Комисията публикува макроикономически прогнози за ЕС и страните членки три пъти в годината — през пролетта (май), есента (ноември) и зимата (февруари). Тези прогнози се изготвят от ГД „Икономически и финансови въпроси“.

Фискален надзор

Оценки на програмите за стабилност

Съгласно изискванията на Пакта за стабилност и растеж всяка пролет страните от ЕС представят актуализирани версии на своите средносрочни фискални стратегии.

Страните от еврозоната представят програми за стабилност, а тези извън еврозоната — програми за конвергенция.

Въз основа на оценка на Комисията, подготвена от ГД „Икономически и финансови въпроси“, Съветът приема становище относно програмите на страните от еврозоната и специфични за всяка страна препоръки в рамките на европейския семестър.

Процедурата на ЕС при прекомерен дефицит

Корекционните мерки в рамките на Пакта за стабилност и растеж гарантират, че страните членки предприемат подходящи политически мерки, за да коригират прекомерните дефицити чрез прилагане на Процедурата при прекомерен дефицит.

Проекти за бюджетни планове

Както се изисква от Пакета от два акта, страните от еврозоната представят проектите си за бюджетни планове на Комисията до 15 октомври всяка година преди приемането на бюджета.

Макроикономически надзор

Процедура при макроикономически дисбаланси

Процедурата при макроикономически дисбаланси е механизъм за надзор, целящ навременно откриване на евентуални рискове, предотвратяване на появата на вредни макроикономически дисбаланси и коригиране на вече съществуващи дисбаланси.

Тази процедура започва ежегодно с доклада за механизма за предупреждение — основан на табло с показатели и икономически преценки, той служи като филтър за определяне на страните и проблемите, за които се счита, че е необходим по-внимателен анализ (задълбочен преглед). Резултатът от тези задълбочени прегледи е в основата на по-нататъшните мерки към процедурата при макроикономически дисбаланси.