Διαδρομή πλοήγησης

Κύπρος

Η σελίδα αυτή περιέχει ή παραπέμπει σε συνδέσμους σχετικούς με πρόσφατες αναλύσεις της ΓΔ ECFIN για την οικονομία της Κύπρου.

Οικονομική κατάσταση

Η Επιτροπή δημοσιεύει μακροοικονομικές προβλέψεις για την ΕΕ και τα κράτη μέλη τρεις φορές τον χρόνο, την άνοιξη (Μάιος), το φθινόπωρο (Νοέμβριος) και τον χειμώνα (Φεβρουάριος). Οι προβλέψεις αυτές καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN).

Χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ

Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου καλύπτει την περίοδο 2013-2016. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα διαθέσει έως και 9 δισ. ευρώ, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναμένεται να συνεισφέρει 1 περίπου δισ. ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δημοσιονομική εποπτεία

Αξιολογήσεις του προγράμματος σταθερότητας της Κύπρου

Όπως απαιτείται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κάθε άνοιξη οι χώρες της ΕΕ υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης, τα οποία παρέχουν μια επικαιροποιημένη εικόνα της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής τους.

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας, ενώ οι χώρες που δεν συμμετέχουν σ' αυτήν υποβάλλουν προγράμματα σύγκλισης. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, την οποία καταρτίζει η ΓΔ ECFIN, το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη για το πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Κύπρος υπόκειται σε εποπτεία βάσει προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Ως εκ τούτου, δεν υποβλήθηκε φέτος πρόγραμμα σταθερότητας.

Ενωσιακή Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και Κύπρος

Μακροοικονομική εποπτεία

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της ΕΕ, η Κύπρος υπέβαλε την άνοιξη εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), το οποίο αξιολογήθηκε από την Επιτροπή.

Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών και Κύπρος

Η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ) είναι ένας μηχανισμός εποπτείας που σκοπό έχει να εντοπίζει έγκαιρα πιθανούς κινδύνους, να αποτρέπει την εμφάνιση επιβλαβών μακροοικονομικών ανισορροπιών και να αποκαθιστά τις ήδη υπάρχουσες.

Το ετήσιο σημείο εκκίνησης της ΔΜΑ είναι η έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης: με βάση τα αποτελέσματα συγκεκριμένων δεικτών και οικονομικές εκτιμήσεις, η έκθεση λειτουργεί ως φίλτρο για τον εντοπισμό χωρών και προβλημάτων τα οποία χρήζουν διεξοδικότερης ανάλυσης ("εμπεριστατωμένη επισκόπηση"). Το αποτέλεσμα των εν λόγω διεξοδικών αναλύσεων αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της ΔΜΑ.

Δεδομένου ότι η Κύπρος υπόκειται σε εποπτεία βάσει προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η χώρα δεν εμπίπτει επί του παρόντος στη Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών. Προτού η Κύπρος ζητήσει χρηματοδοτική βοήθεια, είχε προηγηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση το 2012.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου