Διαδρομή πλοήγησης

Κύπρος

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει απευθείας, ή μέσω συνδέσμων, τις πρόσφατες αναλύσεις της ΓΔ ECFIN για την οικονομία της Κύπρου.

Οικονομική κατάσταση

Οικονομικές προοπτικές

Η Επιτροπή δημοσιεύει μακροοικονομικές προβλέψεις για την ΕΕ και τα κράτη μέλη τρεις φορές τον χρόνο, την άνοιξη (Μάιο), το φθινόπωρο (Νοέμβριο) και τον χειμώνα (Φεβρουάριο). Οι προβλέψεις αυτές καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN).

Χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ

Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου καλύπτει την περίοδο 2013-2016. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα διαθέσει έως και 9 δισ. ευρώ, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναμένεται να συνεισφέρει 1 περίπου δισ. ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες:

Δημοσιονομική εποπτεία

Αξιολογήσεις του προγράμματος σταθερότητας της Κύπρου

Όπως απαιτείται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κάθε άνοιξη οι χώρες της ΕΕ υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης, τα οποία παρέχουν μια επικαιροποιημένη εικόνα της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής τους.

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας, ενώ οι χώρες που δεν συμμετέχουν σ' αυτήν υποβάλλουν προγράμματα σύγκλισης. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, την οποία καταρτίζει η ΓΔ ECFIN, το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη για το πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Κύπρος τελεί υπό επιτήρηση βάσει προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Κατά συνέπεια, δεν υποβλήθηκε φέτος πρόγραμμα σταθερότητας.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και η Κύπρος

Μακροοικονομική εποπτεία

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της ΕΕ, η Κύπρος υπέβαλε την άνοιξη εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), το οποίο αξιολογήθηκε από την Επιτροπή.

Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και η Κύπρος

Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) είναι ένας μηχανισμός εποπτείας που σκοπό έχει να εντοπίζει έγκαιρα πιθανούς κινδύνους, να αποτρέπει την εμφάνιση επιζήμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και να αποκαθιστά τις ήδη υπάρχουσες ανισορροπίες.

Το ετήσιο σημείο εκκίνησης της ΔΜΑ είναι η έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης: στηριζόμενη σε πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών και σε οικονομικές εκτιμήσεις, η έκθεση λειτουργεί ως φίλτρο εντοπισμού κρατών και ζητημάτων που χρήζουν διεξοδικότερης ανάλυσης (εμπεριστατωμένη επισκόπηση). Το αποτέλεσμα των εν λόγω διεξοδικών αναλύσεων αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της ΔΜΑ.

Δεδομένου ότι η Κύπρος τελεί υπό επιτήρηση στο πλαίσιο προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η χώρα δεν καλύπτεται προς το παρόν από τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Προτού η Κύπρος ζητήσει χρηματοδοτική βοήθεια, είχε προηγηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση το 2012.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου