Διαδρομή πλοήγησης

Κύπρος

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει απευθείας, ή μέσω συνδέσμων, τις πρόσφατες αναλύσεις της ΓΔ ECFIN για την οικονομία της Κύπρου.

Οικονομική κατάσταση

Δεδομένου ότι για την Κύπρο ίσχυε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής έως τον Μάρτιο του 2016, δεν διατυπώθηκαν προς την εν λόγω χώρα ειδικές ανά χώρα συστάσεις το 2015.

Οικονομικές προοπτικές

Η Επιτροπή δημοσιεύει μακροοικονομικές προβλέψεις για την ΕΕ και τα κράτη μέλη τρεις φορές τον χρόνο, την άνοιξη (Μάιο), το φθινόπωρο (Νοέμβριο) και τον χειμώνα (Φεβρουάριο). Οι προβλέψεις αυτές καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN).

Χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ

Τον Μάρτιο του 2016, η Κύπρος πέτυχε την έξοδό της από το τριετές πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής που είχε εγκριθεί επίσημα τον Μάιο του 2013. Το πρόγραμμα προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και συνέβαλε στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και στην αποκατάσταση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η Κύπρος υπόκειται σήμερα σε εποπτεία μετά το πρόγραμμα, η οποία θα διαρκέσει έως ότου εξοφληθεί το 75% τουλάχιστον της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει λάβει η χώρα.

Δημοσιονομική εποπτεία

Αξιολογήσεις του προγράμματος σταθερότητας της Κύπρου

Δεδομένου ότι η Κύπρος πέτυχε την έξοδό της από το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής στις 31 Μαρτίου 2016, πρέπει να υποβάλει πρόγραμμα σταθερότητας την άνοιξη του 2016.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και η Κύπρος

Μακροοικονομική εποπτεία

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της ΕΕ, η Κύπρος υποβάλλει κάθε χρόνο την άνοιξη εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), το οποίο αξιολογείται από την Επιτροπή.

Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και η Κύπρος

Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) είναι ένας μηχανισμός εποπτείας που σκοπό έχει να εντοπίζει έγκαιρα πιθανούς κινδύνους, να αποτρέπει την εμφάνιση επιζήμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και να αποκαθιστά τις ήδη υπάρχουσες ανισορροπίες.

Το ετήσιο σημείο εκκίνησης της ΔΜΑ είναι η έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης: στηριζόμενη σε πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών και σε οικονομικές εκτιμήσεις, η έκθεση λειτουργεί ως φίλτρο εντοπισμού κρατών και ζητημάτων που χρήζουν διεξοδικότερης ανάλυσης (εμπεριστατωμένη επισκόπηση). Το αποτέλεσμα των εν λόγω διεξοδικών αναλύσεων αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της ΔΜΑ.

Μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής στις 31 Μαρτίου 2016, Κύπρος εντάχθηκε εκ νέου στον κανονικό κύκλο συντονισμού της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου