Навигационна пътека

Пакт за стабилност и растеж

Пактът за стабилност и растеж (ПСР) е набор от правила, целящи да се гарантира, че страните от Европейския съюз поддържат стабилни публични финанси и координират фискалните си политики.

Целта на част от правилата на ПСР е да се предотврати насочването на фискалните политики в потенциално проблематични направления, докато други имат за цел коригирането на прекомерни бюджетни дефицити или прекомерни публични дългове.

Нови насоки за прилагане на правилата на ПСР

Подробни насоки за това как Европейската комисия ще прилага съществуващите правила на Пакта за стабилност и растеж, за да се засили връзката между структурни реформи, инвестиции и фискална отговорност в подкрепа на заетостта и растежа:

Прочетете повече за Плана за инвестиции за Европа на Европейската комисия.

Предпазни мерки

Правилата на предпазната част на ПСР задължават правителствата да спазват ангажиментите си за стабилни фискални политики и координация, като с всяко едно от тях се определя бюджетна цел, наричана средносрочна бюджетна цел.

Тези цели относно бюджетния дефицит (или излишък) са определени в структурно изражение, което означава, че се вземат под внимание колебанията по време на бизнес цикъла и се елиминира ефектът от еднократни и други временни мерки.

Страните членки, които използват еврото като своя валута, посочват как смятат да постигнат своите средносрочни бюджетни цели в програми за стабилност, докато останалите страни от ЕС правят това в програми за конвергенция. Тези програми се оценяват от Европейската комисия и правителствата на страните от ЕС в рамките на европейския семестър.

Корективни мерки

В корективната част на ПСР процедурата при прекомерен дефицит гарантира коригирането на прекомерните бюджетни дефицити или на прекомерните равнища на публичен дълг. Това е поетапен подход за овладяване на прекомерните дефицити и намаляване на прекомерните дългове.

В Договора за ЕС прекомерен бюджетен дефицит се определя като дефицит, който надвишава 3 % от БВП. Съгласно Договора публичният дълг се смята за прекомерен, ако надхвърля 60 % от БВП без да намалява с подходящо темпо (по определение това означава намаляване на прекомерния дълг средно с 5 % годишно за период от три години).

Прилагане

На страните, които не успяват да спазват правилата в предпазната или корективната част на ПСР, в крайна сметка могат да бъдат наложени санкции.

За страните от еврозоната те могат да бъдат под формата на предупреждения и в крайна сметка финансови санкции, включително глоби в размер до:

  • 0,2 % от БВП, ако не са успели да спазят правилата в предпазната или корективната част на пакта, или
  • 0,5 % от БВП, ако неколкократно не са успели да спазят правилата в корективната част на пакта. Освен това временно могат да бъдат спрени ангажиментите за плащания или плащанията към всички страни членки (с изключение на Обединеното кралство) от структурните и инвестиционните фондове на ЕС (например Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство).

История на Пакта за стабилност и растеж

Пактът за стабилност и растеж се разви значително успоредно с правилата на ЕС за икономическо управление.

2015

Гъвкавост на ПСР

Европейската комисия издава насокиpdf Избор на превод за предходната връзка  относно начина, по който ще прилага правилата на ПСР в бъдеще, за да се засили връзката между структурни реформи, инвестиции и фискална отговорност в подкрепа на заетостта и растежа.

2014

Преразглеждане на ПСР

При преразглеждане на правилата на пакета от шест акта и пакета от два актаpdf Избор на превод за предходната връзка , за което се призоваваше в законодателството, бе установено, че законодателството е допринесло за напредъка на фискалната консолидация в ЕС. При преразглеждането се изтъкват някои силни страни, както и области, в които евентуално може да се постигне подобрение. Те ще бъдат обсъдени с Европейския парламент и страните членки.

2013

Фискален пакт

Значимостта на бюджетните цели, определени от предпазната част на ПСР (средносрочните цели), се укрепва със закон, известен като фискален пакт, който е част от междуправителствен договор — т. нар. Договор за стабилност, координация и управление.

Пакет от два акта

Спазването на ПСР е укрепено допълнително с нови закони, известни като пакет от два акта. С този пакет се засилва икономическата координация между страните членки и се въвеждат нови инструменти за мониторинг. Повече подробности за изпълнението на разпоредбите на пакета от два акта са посочени в кодекса за поведение (преразгледан за последен път през ноември 2014 г.).

2011

Пакет от шест акта

ПСР става по-изчерпателен и предвидим с помощта на значително подобряване на правилата на ЕС за икономическо управление чрез набор от нови закони, наречен пакет от шест акта. Мониторингът на бюджетната и икономическата политика е организиран в рамките на европейския семестър, а повече подробности за прилагането на правилата на ПСР са посочени в кодекса за поведение (преразгледан за последен път през септември 2012 г.).

2005

Изменение на ПСР

Законодателите в ЕС изменят ПСР, за да може в по-голяма степен да се вземат предвид обстоятелствата в отделните страни и да се засили икономическата обосновка на правилата, които трябва да се спазват.

1999

Корективни правила

В сила влизат корективните правила на ПСР.

1998

Предпазни правила

В сила влизат предпазните правила на ПСР.

1997

Пакт за стабилност и растеж

Страните от ЕС се споразумяват да засилят мониторинга и координацията на националните фискални и икономически политики, за да подсилят ограниченията за дефицита и дълга, определени с Договора от Маастрихт. Ражда се Пактът за стабилност и растеж.

1992

Подписан е Договорът от Маастрихт

Страните от ЕС подписват Договора от Маастрихт, с което се открива пътят към създаването на еврото като обща валута на ЕС. С договора равнищата на бюджетния дефицит и публичния дълг се ограничават съответно до 3 % от БВП и 60 % от БВП, за да могат страните да споделят една обща валута.