Навигационна пътека

Програми за стабилност и конвергенция

Всяка година през април страните от ЕС трябва да представят фискалните си планове за следващите три години. Основание за това са правилата за икономическо управление в Пакта за стабилност и растеж, чиято цел е предотвратяване на появата или изострянето на фискални затруднения.

Страните от еврозоната правят това в документи, наречени програми за стабилност, а страните извън еврозоната представят програми за конвергенция, включващи допълнителна информация за паричните политики.

Комисията и министрите на финансите използват тези документи, за да преценят дали страните членки са на път да постигнат своите средносрочни бюджетни цели въз основа на два стълба: анализ на структурното салдо и целеви показатели за разходите.

Целевите показатели за разходите са правило, което включва равнището на нарастване на бюджетните разходи на (или под) равнището на средносрочен потенциален икономически растеж на дадена страна, освен ако прекомерните разходи не са съпроводени от допълнителни мерки във връзка с приходите.

Насоките относно съдържанието и формата на програмите са изложени в кодекс за поведениеpdf Избор на превод за предходната връзка .

Програмите за стабилност и конвергенция включват:

  • средносрочна бюджетна цел — бюджетна цел, определена за всяка страна членка и посочена в структурно изражение. Страните членки могат също така да определят годишни цели по пътя към постигане на средносрочната бюджетна цел и да прогнозират очакваното движение на съотношението дълг-БВП.
  • Основни икономически предположения за растежа, заетостта, инфлацията и други важни икономически променливи.
  • Описание и оценка на политическите мерки за постигане на целите на програмата.
  • Анализ на начина, по който промените в основните предположения биха се отразили на бюджетните и на дълговите позиции.
  • Информация за няколко години, включително: едногодишно изпълнение на бюджета, настоящата бюджетна година и планове за следващите три години.
  • Ако е необходимо, се дава обяснение защо целите не са постигнати.

Програмите за конвергенция трябва да се основават на стабилни финансови сценарии.

Програмите за стабилност, представени от страните от еврозоната, трябва да се основават на макроикономически прогнози, изготвени или подкрепени от независими органи. Тези прогнози се сравняват с прогнозите на Комисията и, когато това е уместно, с прогнозите на други независими органи. Всякакви съществени различия между сценариите, възприети в прогнозите на правителствата и на Комисията, трябва да бъдат обяснени.

В рамките на годишния цикъл на икономическо управление в ЕС Комисията оценява програмите за стабилност и програмите за конвергенция както преди, така и след тяхното изпълнение. Това дава възможност на Комисията да открие и обсъди всякакви рискове от неспазване, преди те да възникнат, и да установи случаи на неспазване, които в крайна сметка могат да доведат до санкции.

В добавка към програмата за стабилност, страните от еврозоната трябва всяка година да представят проекти на бюджетни планове.

2016

2015

Обзор по години

Вижте програмата за стабилност или програмата за конвергенция на вашата страна, националната програма за реформи и специфичните за всяка страна препоръки на Комисията.

Период: 2016 - 2015 - 2014201320122011По-стари (1998 — 2010 г.)

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта