Sökväg

Ekonomiska databaser och indikatorer

Huvuduppdraget för generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) är att bana väg för Ekonomiska och monetära unionens framgång. Därför utför vi en mängd makroekonomiska analyser som kräver ekonomiska statistikindikatorer av hög kvalitet.

De flesta av dessa analytiska uppgifter bygger på offentliggjord officiell statistik från Eurostat, EU:s statistikkontor, som samarbetar med EU-ländernas nationella statistikinstitut. För statistik om valutor och finanser är det emellertid Europeiska centralbanken, tillsammans med Europeiska centralbankssystemet, som är den viktigaste leverantören. För länder som inte är medlemmar i EU får vi statistik från internationella organisationer som FN, Internationella valutafonden (IMF) och OECD.

Filtrera och skräddarsy statistik för GD Ekonomi och finans behov


GD Ekonomi och finans är i första hand en användare, inte en producent av makroekonomisk statistik. Men den stora tillgången på officiell statistik innebär att de uppgifter som vi behöver för vårt uppdrag måste väljas ut, organiseras, bearbetas och anpassas efter våra arbetsuppgifter beroende på vilken uppgift vi ska utföra. Arbetet med att sortera och skräddarsy statistik har lett till att vi har skapat en rad statistiska databaser och många statistiska dokument för internt bruk. De har blivit mycket viktiga arbetsredskap.

Eftersom GD Ekonomi och finans analyser och rapporter är av allmänt intresse, publiceras de som regel på vår webbplats. Vår policy för statistiken i databaserna är att de viktigaste statistikprodukterna ska vara tillgängliga för allmänheten, som därmed kan se den statistiska grunden och kontrollera siffrorna. Det stimulerar också kommunikationen mellan oss och våra läsare.

Översikt över produkterna


Bland de statistiska indikatorerna finns Ameco, en databas med viktiga årliga nationalräkenskaper sedan 1960. En omfattande statistisk bilaga och flera statistikdokument med uppgifter om den offentliga sektorn, inklusive konjunkturrensade budgetsaldon, sammanställs utifrån databaserna och presenteras separat.

Därutöver finns BACH, en databas med aggregerade balansräkningar för icke-finansiella företag, som kompletterar officiella nationalräkenskaper över bolagssektorn.

Indikatorer för konkurrenskraften mätt i priser och kostnader visar utvecklingen för faktiska växelkurser baserat på olika pris- och kostnadsindikatorer för en rad länder och ländergrupperingar.

Andra områden omfattar indikatorer (t.ex. viktiga indikatorer för euroområdet, prognoser för euroområdets BNP-tillväxt, index över valutaförhållanden, kvartalsöversikter över kandidatländernas ekonomier) och databaser över politiska reformer (t.ex. om arbetsmarknadsreformer och mikroekonomiska reformer) som är resultatet av GD Ekonomi och finans analysarbete.

När det gäller strukturella indikatorer finns en kortfattad översikt över både databasen och den förnyade Lissabonstrategin (tillväxt- och sysselsättningsinitiativet), som även inkluderar kommissionens bedömning av medlemsländernas framsteg med sina reformer.

GD Ekonomi och finans driver också ett nätverk bestående av nationella institut för att genomföra ett harmoniserat EU-program för konjunkturundersökningar. Det är det enda område där vi är både användare och leverantörer av data.

Uppdateringar


Uppdateringarna är beroende av tillgången på färska uppgifter, men i flera fall följer de GD Ekonomi och finans tidtabell för det interna arbetet. Det gäller framför allt databasen Ameco och tillhörande uppgifter för den offentliga sektorn. Databasen uppdateras två gånger per år, efter prognosarbetet på våren (i början av maj) och hösten (tidigt i november), och uppdateringarna läggs ut på Internet samtidigt som de nya ekonomiska prognoserna. Däremellan uppdateras uppgifterna inte.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek