Navigačný riadok

Hospodárske databázy a ukazovatele

Hlavnou úlohou Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN) je podpora úspešnosti hospodárskej a menovej únie. S týmto cieľom vykonáva široké spektrum makroekonomických analytických úloh, ktoré vyžadujú náležité a kvalitné hospodárske štatistické ukazovatele.

Väčšina z týchto analytických úloh sa zakladá na zverejnených oficiálnych údajoch, ktoré poskytuje Eurostat a Štatistický úrad Európskej únie v úzkej spolupráci s národnými štatistickými inštitútmi členských štátov EÚ. Avšak hlavnou inštitúciou, ktorá poskytuje menové a finančné štatistiky, je Európska centrálna banka spolu s Európskym systémom centrálnych bánk. V prípade krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, sú za poskytovanie štatistík zodpovedné medzinárodné organizácie ako OSN, MMF a OECD.

Filtrovanie a úprava údajov relevantných pre úlohy GR ECFIN

GR ECFIN je najmä používateľom, nie tvorcom makroekonomických štatistík. Veľké množstvo dostupných oficiálnych štatistík však znamená, že je nutné tieto dáta, ktoré sú relevantné pre úlohy GR ECFIN, označiť, usporiadať, premeniť a upraviť v závislosti na danej úlohe, ktorá sa vykonáva. Výsledkom tohto procesu filtrovania a prispôsobovania štatistík je tvorba množstva štatistických databáz a významných štatistických dokumentov na vnútorné použitie v GR ECFIN, ktoré sa stali jeho neodmysliteľnými pracovnými nástrojmi.

Keďže verejnosť sa zaujíma o analýzy a správy GR ECFIN, tieto sa zverejňujú na internetovej stránke. Zásadou politiky GR ECFIN, pokiaľ ide o použité základné štatistické údaje, je sprístupnenie najdôležitejších používaných štatistických produktov verejnosti, ktorá môže takýmto spôsobom sledovať používané štatistické základy a overiť si číselné údaje; tento aspekt podporuje komunikáciu medzi GR ECFIN a čitateľmi a používateľmi jeho publikácií.

Prehľad produktov

Jedným z prezentovaných štatistických ukazovateľov je AMECO, databáza s kľúčovými ročnými údajmi o národných účtoch od roku 1960. Z tejto databázy vychádza komplexná štatistická príloha a niekoľko štatistických dokumentov pre všeobecné údaje štátov vrátane cyklicky upravovaných sáld rozpočtu, ktoré je možno prezentovať samostatne.

Ďalším ukazovateľom je BACH, databáza obsahujúca súhrnné súvahové údaje nefinančných spoločností, ktorá dopĺňa oficiálne údaje o národných účtoch pre firemný sektor.

Ukazovatele cenovej a nákladovej konkurencieschopnosti udávajú rozvoj skutočných výmenných kurzov na základe rozličných cenových a nákladových ukazovateľov pre širokú skupinu krajín a zoskupení krajín.

Ostatné oblasti obsahujú ukazovatele (napríklad kľúčové ukazovatele pre eurozónu, projekciu rastu HDP eurozóny, ukazovateľ menových podmienok, štvrťročné ukazovatele o hospodárstvach kandidátskych krajín) a databázy o reformách politiky (napríklad o reformách trhu práce a mikroekonomických reformách), ktoré vyplývajú z analytickej práce GR ECFIN.

Pokiaľ ide o štrukturálne ukazovatele, tieto obsahujú stručný prehľad o databáze a obnovenej Lisabonskej stratégii (iniciatíva týkajúca sa rastu a tvorby pracovných príležitostí), vrátane hodnotenia Komisie v oblasti dosiahnutého pokroku reforiem v členských štátoch. S cieľom realizácie harmonizovaného programu podnikateľských prieskumov a prieskumov trendov vývoja spotrebiteľského správania EÚ riadi GR ECFIN takisto sieť národných inštitútov. Toto je jediná sféra, v ktorej je GR ECFIN používateľom aj poskytovateľom údajov.

Režim aktualizácie

Vo všeobecnosti závisia aktualizácie od dostupnosti najaktuálnejších údajov, v niekoľkých prípadoch sa však riadia časovým harmonogramom vnútorných pracovných postupov GR ECFIN. Toto sa vzťahuje najmä na databázu AMECO a súvisiace údaje o verejnej správe - v týchto prípadoch sa databáza aktualizuje dvakrát ročne, po jarnej (na začiatku mája) a jesennej (na začiatku novembra) prognóze a umiestňuje sa na internetovú stránku spolu s najaktuálnejšími údajmi prognózy. V období medzi dvomi prognózami ostávajú údaje nezmenené.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo