Ścieżka nawigacji

Bazy danych i wskaźniki dotyczące gospodarki

Główną rolą Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN) jest działanie na rzecz pomyślności Unii Gospodarczej i Walutowej. W tym celu wykonuje ona cały szereg zadań związanych z analizą makroekonomiczną, dla których wymagane są odpowiednie ekonomiczne wskaźniki statystyczne wysokiej jakości.

Większość tych analiz prowadzona jest w oparciu o oficjalnie opublikowane dane, których źródłem jest Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej), ściśle współpracujący z urzędami statystycznymi państw członkowskich UE. Natomiast statystyki walutowe i finansowe pochodzą głównie z Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Statystyk dotyczących krajów spoza UE dostarczają międzynarodowe organizacje, takie jak ONZ, MFW i OECD.

Filtrowanie i dostosowywanie danych na potrzeby DG ECFIN


DG ECFIN jest głównie użytkownikiem, a nie twórcą statystyk makroekonomicznych. Jednak w związku z ogromną ilością dostępnych oficjalnych statystyk dane, których potrzebuje DG ECFIN, trzeba wybrać, zorganizować, przekształcić i dostosować stosownie do zadania, które ma być wykonane. Ten proces filtrowania i dostosowywania danych statystycznych doprowadził do stworzenia szeregu statystycznych baz danych oraz znacznej ilości dokumentów statystycznych przeznaczonych do wewnętrznego użytku w DG ECFIN, które stały się nieodzownymi narzędziami pracy.

Z uwagi na to, że analizy i sprawozdania DG ECFIN budzą powszechne zainteresowanie, są one z reguły publikowane na stronie internetowej dyrekcji. Polityka DG ECFIN w odniesieniu do wykorzystanych w nich danych statystycznych zakłada podanie do publicznej wiadomości najważniejszych wykorzystanych statystyk. Dzięki temu odbiorcy mogą zobaczyć wykorzystane narzędzia statystyczne i zweryfikować liczby, sprzyja to również komunikacji między DG ECFIN a czytelnikami i użytkownikami jej publikacji.

Przegląd narzędzi statystycznych


Jednym ze źródeł danych statystycznych jest AMECO – baza danych zawierająca najważniejsze roczne dane z zakresu rachunków narodowych, sięgające 1960 r. Na podstawie tej bazy danych sporządzono i przedstawiono oddzielnie obszerny załącznik statystyczny oraz szereg dokumentów statystycznych odnoszących się do danych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym cyklicznie korygowane bilanse budżetowe.

Then there is BACH, a database containing aggregate balance sheet data of non-financial companies, to complement the official national accounts data for the company sector.

Innym źródłem jest BACH – baza danych zawierająca zbiorcze dane bilansowe przedsiębiorstw niefinansowych, uzupełniające oficjalne dane z zakresu rachunków narodowych dotyczące sektora przedsiębiorstw.

Wskaźniki konkurencyjności cenowej i kosztowej przedstawiają rozwój realnych kursów walutowych na podstawie różnych wskaźników cen i kosztów dla wielu różnych krajów i grup krajów. W innych dziedzinach można wyróżnić wskaźniki (np. najważniejsze wskaźniki dla strefy euro, prognoza wzrostu PKB dla strefy euro, wskaźnik warunków pieniężnych, gospodarki krajów kandydujących w ujęciu kwartalnym) oraz bazy danych dotyczące reform politycznych (np. reform rynku pracy i reform mikroekonomicznych), których podstawą są prace analityczne DG ECFIN.

W kontekście wskaźników strukturalnych dostępny jest krótki opis zarówno bazy danych, jak i odnowionej strategii lizbońskiej (inicjatywa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) wraz z dokonaną przez Komisję oceną postępu reform w państwach członkowskich.

DG ECFIN zarządza również siecią krajowych urzędów w celu prowadzenia zharmonizowanego unijnego programu sondaży tendencji wśród przedsiębiorstw i konsumentów. Jest to jedyna dziedzina, w której DG ECFIN jest zarówno użytkownikiem, jak i dostawcą danych.

System aktualizacji


Aktualizacje zależą na ogół od dostępności najnowszych danych, lecz w niektórych przypadkach przebiegają według harmonogramu wewnętrznych procedur roboczych DG ECFIN. Dotyczy to w szczególności bazy danych AMECO i związanych z nią danych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych. Baza danych jest aktualizowana dwa razy do roku – po wiosennej (początek maja) i jesiennej (początek listopada) operacji prognozowania – a następnie zamieszczana na stronie internetowej wraz z nowymi danymi prognozy gospodarczej. Pomiędzy tymi dwiema operacjami prognozowania dane pozostają niezmienione.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst