Kruimelpad

Economische databases en indicatoren

De belangrijkste taak van het directoraat-generaal voor Economische en financiële zaken (DG ECFIN) is het bevorderen van het succes van de Economische en Monetaire Unie. Om dit te bereiken, voert het een groot aantal macro-economische analytische taken uit waarvoor hoogwaardige economische statistische indicatoren nodig zijn.

De meeste analyses zijn gebaseerd op gegevens van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, dat nauw samenwerkt met de nationale bureaus voor de statistiek. Monetaire en financiële gegevens komen van de Europese Centrale Bank en van het Europese Stelsel van centrale banken. Statistische informatie over landen die niet bij de EU horen komt van internationale organisaties zoals de VN, het IMF en de OESO.

Het filteren van relevante gegevens voor DG ECFIN

DG ECFIN is een gebruiker, geen producent van macro-economische statistieken. Doordat er zo ontzettend veel statistische gegevens beschikbaar zijn, worden de gegevens die relevant zijn voor de taken van DG ECFIN geselecteerd, geordend, omgezet en aangepast naargelang van de uit te voeren taak. Dit heeft geresulteerd in een aantal statistische databases en documenten voor intern gebruik binnen DG ECFIN. Zij zijn onmisbaar geworden.

De analyses en rapporten van DG ECFIN zijn van algemeen belang en worden daarom normaal gesproken op de website gepubliceerd. DG ECFIN wil de statistische bronnen die het voor zijn publicaties gebruikt, toegankelijk maken voor het publiek, zodat iedereen kan nagaan of de cijfers kloppen. Dit bevordert ook de communicatie tussen DG ECFIN en lezers/gebruikers van zijn publicaties.

Overzicht van producten

Eén van de beschikbare statistische indicatoren is AMECO, een database met jaarlijkse kernindicatoren van nationale rekeningen vanaf 1960. Bij deze database wordt een uitgebreide statistische bijlage gepubliceerd, evenals statistische documenten met algemene overheidsgegevens, waaronder voor de conjunctuur gecorrigeerde begrotingssaldi.

Dan is er BACH, een database met geaggregeerde balansen van niet-financiële instellingen, als aanvulling op de officiële nationale rekeningen van het bedrijfsleven.

Indicatoren voor het prijs- en kostenconcurrentievermogen geven inzicht in de daadwerkelijke wisselkoersen, gebaseerd op deze indicatoren voor een groot aantal landen en landengroepen.

Andere domeinen zijn o.a. indicatoren (bijv. kernindicatoren voor de eurozone, verwachte BBP-groei in de eurozone, index van de monetaire omstandigheden, kwartaalberichten over de economie van de kandidaat-lidstaten) en databases over beleidshervormingen (bijv. over hervormingen op de arbeidsmarkt en micro-economische hervormingen) die voortkomen uit de analytische werkzaamheden van DG ECFIN.

Er is een kort overzicht van structurele indicatoren van zowel de database als de nieuwe Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid, waaronder de beoordeling van de hervormingen in de lidstaten door de Commissie.

DG ECFIN beheert ook een netwerk van nationale instituten voor een geharmoniseerd EU-programma voor conjunctuurenquêtes. Dit is het enige terrein waarop DG ECFIN zowel de gebruiker als de producent van de gegevens is.

Updates

Meestal worden er updates gemaakt als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, maar in een aantal gevallen wordt er een tijdschema gevolgd. Dat laatste geldt o.a. voor de AMECO-database en gerelateerde overheidsgegevens. Deze worden twee keer per jaar geüpdatet met nieuwe economische vooruitzichten, een keer begin mei en een keer begin november. Er vinden geen tussentijdse updates plaats.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter