Navigācijas ceļš

Ekonomikas datubāzes un rādītāji

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta (ECFIN ĢD) galvenais uzdevums ir veicināt Ekonomikas un monetārās savienības sekmīgu attīstību. Šajā nolūkā ECFIN ĢD veic visdažādākos makroekonomikas pētījumus, kuriem ir vajadzīgi atbilstoši un augstas kvalitātes ekonomikas rādītāji.

Vairumā gadījumu šo analītisko pētījumu pamatā ir oficiālie statistikas dati, kurus publicējis Eurostat (Eiropas Savienības Statistikas birojs) ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstu valsts statistikas institūtiem, lai gan monetārās un finanšu statistikas datus apkopo Eiropas Centrālā banka kopā ar Eiropas Centrālo banku sistēmu. Statistikas datus par ārpuskopienas valstīm sniedz starptautiskas organizācijas, piemēram, ANO, SVF un ESAO.

Datu atlase un pielpage?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&amp


ECFIN ĢD principā ir makroekonomikas statistikas datu izmantotājs, nevis izstrādātājs. Bet pieejamo statistikas datu lielais apjoms nozīmē, ka ECFIN ĢD darba uzdevumu veikšanai vajadzīgie dati ir jāatlasa, jāsakārto, jāpārveido un jāpielāgo atkarībā no veicamā uzdevuma. Šajā statistikas datu filtrēšanas un pielāgošanas procesā ir tapušas daudzas ECFIN ĢD iekšējai lietošanai paredzētas statistikas datubāzes un apjomīgi statistikas dokumenti. Tie kļuvuši par neaizstājamiem darbarīkiem.

Tā kā pilsoņus interesē ECFIN ĢD pētījumi un ziņojumi, tos parasti publicē ECFIN ĢD tīmekļa vietnē. Tajos izmantoto statistikas datu svarīgākos avotus ECFIN ĢD dara pieejamus plašai sabiedrībai, lai ikviens interesents varētu iepazīties ar izmantotajiem statistikas avotiem un pārliecināties par skaitļu atbilstību; turklāt šāda nostāja sekmē arī saziņu starp ECFIN ĢD un tā publikāciju lasītājiem un izmantotājiem.

Svarīgākās statistikas datubāzes un rādītāji


Viens no piedāvātajiem statistikas rādītājiem ir AMECO, - datubāze, kurā ir svarīgākie ikgadējie valstu kontu dati, sākot ar 1960. gadu. Pamatojoties uz datiem šajā bāzē, sagatavo vispārēju statistikas pielikumu un vairākus statistikas dokumentus, kuros analizēti vispārējie pārvaldes dati, ieskaitot budžeta bilances, kas koriģētas atbilstīgi konjunktūras svārstībām.

Datubāzē ar nosaukumu BACH ir iekļauti nefinanšu uzņēmumu apkopotie bilances dati, lai papildinātu oficiālos valstu kontu datus par uzņēmumiem.
Cenu un izmaksu konkurētspējas rādītāji atspoguļo valūtas kursu attīstību, pamatojoties uz dažādiem cenu un izmaksu rādītājiem vairākās valstīs un valstu grupās.

Citas jomas raksturo rādītāji (piemēram, eiro zonas galvenie rādītāji, eiro zonas IKP pieauguma prognoze, monetāro nosacījumu indekss, kandidātvalstu tautsaimniecības ceturkšņa rādītāji) un datubāzes, kas ir saistītas politikas reformām (piemēram, darba tirgus reformu un makroekonomikas reformu), kas izriet no ECFIN ĢD analītiskā darba.

Attiecībā uz strukturālajiem rādītājiem ir pieejams īss pārskats par strukturālo rādītāju datubāzi un atjaunināto Lisabonas stratēģiju (izaugsmes un nodarbinātības iniciatīvu), ieskaitot Komisijas vērtējumu par reformu gaitu dalībvalstīs.

ECFIN ĢD pārziņā ir arī valsts institūtu tīkls, kas izveidots, lai īstenotu ES programmu, kura paredz saskaņotus uzņēmējdarbības un patēriņa tendenču apsekojumus. Tā ir vienīgā joma, kurā ECFIN ĢD ir gan datu lietotājs, gan izstrādātājs.


Datu atjaunin:9748


Parasti datubāzes atjaunina, ja ir pieejami jauni dati, bet dažkārt atjaunināšana notiek saskaņā ar ECFIN ĢD iekšējo darba procedūru grafiku. Jo īpaši tas attiecas uz AMECO datubāzi un saistītajiem valstu pārvaldes rādītājiem: šo datubāzi atjaunina divreiz gadā – pēc pavasara (maija sākumā) un rudens (novembra sākumā) ekonomikas prognožu izstrādes – un publicē tīmeklī kopā ar jaunajiem ekonomikas prognožu datiem. Ekonomikas prognožu izstrādes starplaikā datus neatjaunina.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu