Naršymo kelias

Ekonomikos duomenų bazės ir rodikliai

Pagrindinė Ekonomikos ir finansų generalinio direktorato (ECFIN GD) užduotis yra skatinti ekonomikos ir pinigų sąjungos sėkmingą veikimą. Todėl jis atlieka įvairaus pobūdžio makroekonomikos analitinį darbą, kuriam reikalingi tinkami ir aukštos kokybės ekonominiai statistiniai rodikliai.

Daugelis šių analizių yra atliekamos remiantis oficialiai skelbiamais duomenimis, kuriuos teikia Eurostatas, Europos Bendrijų statistikos biuras, glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis ES valstybių narių statistikos institucijomis, nors statistinius duomenis pinigų ir finansų srityje teikia Europos centrinis bankas kartu su Europos centrinių bankų sistema, kuri teikia daugiausia duomenų. ES nepriklausančių valstybių narių statistinius duomenis teikia tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui: JT, TVF bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD).

Su ECFIN GD užduotimis susijusių duomenų atranka ir tvarkymas


Iš esmės ECFIN GD yra pagrindinis makroekonomikos statistikos duomenų naudotojas, o ne teikėjas. Bet oficialių esamų statistikos duomenų gausa lemia tai, kad duomenys, susiję su ECFIN GD darbu, turi būti atrenkami, sisteminami, pertvarkomi ir pritaikomi pagal ketinamas atlikti užduotis. Šio statistikos duomenų atrankos ir tvarkymo proceso rezultatas – sukurta daug statistinių duomenų bazių ir parengta daug svarbių statistinių dokumentų, skirtų naudoti ECFIN GD viduje. Jie tapo nepakeičiamomis darbo priemonėmis.

Kadangi ECFIN GD analizės ir ataskaitos yra svarbios visuomenei, jos paprastai skelbiamos svetainėje. ECFIN GD politikos tikslas pagrindinių statistinių duomenų, naudojamų statistikos priemonėse, atžvilgiu – suteikti visuomenei galimybę naudotis pagrindiniais statistikos produktais, pateikiant informaciją apie naudojamas statistinių duomenų bazes ir suteikiant galimybę patikrinti skaičius; tai taip pat sukuria ryšį tarp ECFIN GD ir jo leidinių skaitytojų bei naudotojų.

Produktų apžvalga


Pristatyti statistikos rodikliai apima AMECO – duomenų bazę, kurioje nuo 1960 m. kaupiami kasmetinių pagrindinių nacionalinių sąskaitų duomenys.

Then there is BACH, a database containing aggregate balance sheet data of non-financial companies, to complement the official national accounts data for the company sector. Pagal šią bazę rengiamas ir atskirai pateikiamas išsamus Statistinių duomenų priedas ir keletas kitų statistinių dokumentų, susijusių su bendraisiais valdžios sektoriaus duomenimis, įskaitant pagal ciklą pakoreguoto biudžeto balansų duomenis.

Taip pat yra BACH duomenų bazė, kurioje kaupiami nefinansinių įmonių suvestinių balansų duomenys, papildanti oficialius nacionalinių sąskaitų duomenis įmonių sektoriaus reikmėms.

Kainų ir sąnaudų konkurencingumo rodikliai rodo, kad atsižvelgiant į skirtingus įvairių šalių ir šalių grupių kainų ir sąnaudų rodiklius realus valiutos keitimo kursas kinta.Kitose srityse pateikiami ECFIN GD analizių rodikliai (pvz.,: euro zonos pagrindiniai rodikliai, euro zonos BVP augimo prognozė, pinigų sąlygų rodiklis, šalių kandidačių ekonominė ketvirčio ataskaita) ir su politikos reformomis susijusios duomenų bazės (pvz., duomenų bazės, susijusios su darbo rinkos reformomis ir mikroekonomikos reformomis).

Kalbant apie struktūrinius rodiklius, pateikiama trumpa ir duomenų bazės, ir atnaujintos Lisabonos strategijos (augimo ir darbo vietų kūrimo iniciatyvos) apžvalga, įskaitant Komisijos atliktą valstybių narių pažangos vykdant reformą vertinimą.

ECFIN GD taip pat tvarko nacionalinių institucijų tinklą, siekdamas vykdyti suderintą ES verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programą. Ši sritis yra vienintelė, kurioje ECFIN GD yra ir duomenų naudotojas, ir teikėjas.

Duomenų atnaujinimo tvarka


Paprastai duomenų atnaujinimas priklauso nuo to, ar yra naujų duomenų, tačiau kai kuriais atvejais duomenys atnaujinami pagal ECFIN GD vidaus darbo tvarkaraštį. Tai visų pirma taikoma AMECO duomenų bazei ir susijusiems valdžios sektoriaus duomenims – duomenų bazės atnaujinamos du kartus per metus, po pavasario (gegužės mėn. pradžioje) ir rudens (lapkričio mėn. pradžioje) prognozių, ir skelbiamos svetainėje kartu su naujais ekonominių prognozių duomenimis. Tarp šių dviejų prognozių etapų duomenys nekeičiami.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą