Navigointipolku

Taloustietokannat ja taloudelliset indikaattorit

Talouden ja rahoituksen pääosaston tärkein tehtävä on edistää talous- ja rahaliiton onnistumista. Tätä varten se toteuttaa monenlaisia makrotaloudellisia analyysejä, joita varten tarvitaan tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita taloudellisia tilastoindikaattoreita.

Useimmat näistä analyyseistä perustuvat julkaistuihin, virallisiin tietoihin, jotka Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto Eurostat on tuottanut yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tilastolaitosten kanssa. Raha- ja rahoitustilastoja laatii kuitenkin pääasiassa Euroopan keskuspankki yhdessä Euroopan keskuspankkijärjestelmän kanssa. EU:n ulkopuolisten maiden tilastoja toimittavat kansainväliset järjestöt kuten YK, IMF ja OECD.

Talouden ja rahoituksen pääosaston tehtävien kannalta merkityksellisten tietojen suodatus ja yksilöllinen valikointi


Talouden ja rahoituksen pääosasto on ensisijaisesti makrotaloudellisten tilastojen käyttäjä eikä niiden tuottaja. Koska käytettävissä on runsaasti virallisia tilastoja, on tärkeää valita pääosaston tehtävien kannalta tärkeät tiedot sekä järjestää, muuntaa ja mukauttaa niitä suoritettavasta tehtävästä riippuen. Tilastojen suodatuksen ja yksilöllisen valikoinnin tuloksena on pystytty luomaan useita pääosaston sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tilastotietokantoja ja tärkeitä tilastollisia asiakirjoja. Niistä on tullut välttämättömiä työkaluja.

Koska talouden ja rahoituksen pääosaston analyysit ja raportit ovat yleisen edun kannalta tärkeitä, ne julkaistaan yleensä verkkosivuilla. Pääosaston toimintalinjana on, että tärkeimmät sen käyttämät tilastotiedot on tuotava kansalaisten saataville, jotta he voivat nähdä käytetyt tilastolähteet ja tarkistaa luvut. Näin pyritään myös edistämään talouden ja rahoituksen pääosaston ja sen julkaisujen lukijoiden ja käyttäjien välistä yhteydenpitoa.

Yleiskatsaus tuotteisiin


Yksi tilastoindikaattoreista on AMECO, tietokanta, joka sisältää keskeiset vuosittaiset kansantalouden tilinpitotiedot vuodesta 1960 lähtien. Tästä tietokannasta saadaan laaja tilastoliite ja useita tilastollisia asiakirjoja julkista taloutta koskevista tiedoista (mm. julkisen talouden suhdannekorjatut rahoitusasemat), ja ne esitetään erillisinä julkaisuina.

Tämän ohella on olemassa BACH-tietokanta, joka sisältää muiden kuin rahoitusalan yritysten yhteenlaskettuja tasetietoja ja täydentää virallisia kansallisia tilinpitotietoja yritysten osalta.

Hinta- ja kustannuskilpailukykyindikaattorit ilmaisevat eri hinta- ja kustannusindikaattoreihin perustuvien reaalisten valuuttakurssien kehitystä useissa maissa ja maaryhmissä.

Muita tuotteita ovat talouden ja rahoituksen pääosaston analyysityön tuloksena syntyneet indikaattorit (muun muassa euroalueen keskeiset indikaattorit, euroalueen BKT:n kasvuennuste, rahapolitiikan vaikutusindeksi, ehdokasvaltioiden taloudet neljännesvuosittain) ja poliittisia uudistuksia koskevat tietokannat (esimerkiksi työmarkkinauudistuksia ja mikrotaloudellisia uudistuksia koskevat tietokannat).

Rakenneindikaattoreiden osalta annetaan lyhyt yhteenveto sekä tietokannasta että uudistetusta Lissabonin strategiasta (kasvu- ja työllisyysaloite) ja komission arvio uudistuksen edistymisestä jäsenvaltioissa.

Lisäksi talouden ja rahoituksen pääosasto hallinnoi kansallisten laitosten verkostoa EU:n yhdenmukaistetun suhdannekyselyohjelman toteuttamiseksi. Tämä on ainoa ala, jolla talouden ja rahoituksen pääosasto on sekä tietojen käyttäjä että tuottaja.

Päivitysjärjestelyt


Yleisesti ottaen päivitykset riippuvat tuoreiden tietojen saatavuudesta, mutta useissa tapauksissa ne noudattavat talouden ja rahoituksen pääosaston sisäisten työmenettelyjen aikataulua. Tämä pätee erityisesti AMECO-tietokantaan ja siihen liittyviin julkista taloutta koskeviin tietoihin, joiden osalta tietokanta päivitetään kahdesti vuodessa eli keväällä (toukokuun alussa) ja syksyllä (marraskuun alussa) laadittavien ennusteiden jälkeen. Tietokanta viedään verkkosivustolle yhdessä uusien talousennustetietojen kanssa. Näiden ennusteiden laatimisen välillä tiedot pysyvät muuttumattomina.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä