Navigatsioonitee

Majandusandmebaasid ja -näitajad

Majanduse ja rahanduse peadirektoraadi (ECFIN) peamine ülesanne on edendada majandus- ja rahaliidu edukat toimimist. Selleks täidetakse mitmesuguseid makromajanduslikke analüütilisi ülesandeid, milleks on vaja asjakohaseid ning kvaliteetseid statistilisi andmeid.

Suurema osa analüütilistest ülesannetest moodustavad avaldatud ametlikud andmed, mida kogub Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat tihedas koostöös Euroopa Liidu liikmesriikide statistikaametitega; rahandust käsitlevaid statistilisi andmeid kogub Euroopa Keskpank koos Euroopa Keskpankade Süsteemiga, kes on peamine andmete esitaja. Mitteliikmesriikide statistilisi andmeid saadakse rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, näiteks ÜROlt, IMFilt ja OECDlt.


Majanduse ja rahanduse peadirektoraadi ülesannete täitmiseks vajalike andmete väljasõelumine ja töötlemine


Põhimõtteliselt on majanduse ja rahanduse peadirektoraat makromajandusliku statistika kasutaja, mitte koostaja. Kuid olemasolevate ametlike statistiliste andmete rohkus tähendab, et majanduse ja rahanduse peadirektoraadi jaoks vajalikud andmed tuleb olenevalt ülesande laadist välja valida, liigitada, muuta ja kohandada. Statistiliste andmete väljasõelumise ja töötlemise tulemusel on koostatud mitu statistilist andmebaasi ning palju statistilisi dokumente majanduse ja rahanduse peadirektoraadile sisekasutamiseks. Neist on saanud asendamatud töövahendid.

Kuna majanduse ja rahanduse peadirektoraadi analüüsid ja aruanded pakuvad huvi ka üldsusele, avaldatakse need tavaliselt peadirektoraadi koduleheküljel. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat teeb analüüsides ja aruannetes kasutatud kõige olulisemad statistilised andmed üldsusele kättesaadavaks, et inimesed näeksid, milliseid andmebaase on kasutatud ning saaksid andmeid kontrollida; see soodustab majanduse ja rahanduse peadirektoraadi ning tema väljaannete lugejate ja kasutajate vahelist suhtlust.

Ülevaade toodetest

Üks statistilistest andmebaasidest on AMECO, mis sisaldab rahvamajanduse arvepidamise põhiandmeid alates 1960. aastast. Kõnealuse andmebaasi põhjal koostatakse mahukat statistilist lisa ja riikide üldandmeid käsitlevaid mitmeid statistilisi dokumente, sh tsükliliselt korrigeeritud eelarvetasakaalu käsitlevaid ülevaateid, mis kõik esitatakse eraldi dokumentidena.

Veel on olemas andmebaas BACH, mis sisaldab mitterahandusettevõtete bilansside koondandmeid, millega täiendatakse ettevõtlust käsitlevaid ametlikke rahvamajanduse arvepidamise andmeid.

Hindade ja maksumuse konkurentsivõimelisust käsitlevad andmed näitavad reaalse vahetuskursi muutusi, mis põhinevad paljude riikide ja riikide rühmade erinevatel hinna- ja kulunäitajatel.

Veel on olemas majanduse ja rahanduse peadirektoraadi analüütilise töö tulemusel valminud andmebaasid, mis sisaldavad andmeid mitmesuguste näitajate (nt euroala põhinäitajad, euroala SKT kasvu prognoos, rahandustingimuste näitajad, kandidaatriikide majandust käsitlev kvartaliaruanne) ja poliitiliste reformide kohta (nt tööturureformid ja mikromajanduslikud reformid).

Mis puutub struktuurilistesse näitajatesse siis neid käsitlev lühiülevaade on esitatud nii andmebaasis kui ka uuendatud Lissaboni strateegias (majanduskasvu ja tööhõive algatus), sh komisjoni hinnangus liikmesriikide edusammude kohta reformide läbiviimisel.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat juhib ka riiklike instituutide võrgustikku, mille kaudu korraldatakse ühtlustatud ettevõtlus- ja tarbijauuringuid. See on ainus valdkond, kus majanduse ja rahanduse peadirektoraat on nii andmete kasutaja kui ka koguja.

Andmete uuendamise kord

Üldiselt sõltub andmebaaside uuendamine uute andmete olemasolust, kuid paljudel juhtudel tehakse seda majanduse ja rahanduse peadirektoraadi töökorras sätestatud graafiku kohaselt. See kehtib eelkõige AMECO andmebaasi ning sellega seotud riikide andmete kohta; neid uuendatakse kaks korda aastas, pärast kevadist (mai alguses) ja sügisesest (novembri alguses) prognooside koostamist, ning avaldatakse Internetis koos uute majandusprognooside andmetega. Kahe prognoosi vahepeal andmeid ei muudeta.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem