Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομικές βάσεις δεδομένων και οικονομικοί δείκτες

Πρωταρχικός ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN) είναι να προωθήσει την επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών αναλύσεων για τις οποίες απαιτούνται κατάλληλοι και υψηλής ποιότητας οικονομικοί και στατιστικοί δείκτες.

Οι περισσότερες από τις αναλύσεις αυτές βασίζονται στα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε στενή συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ τα περισσότερα νομισματικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία βασίζονται σε στοιχεία που παρέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Για τις χώρες εκτός ΕΕ, τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ.


Φιλτράρισμα και αναπροσαρμογή των δεδομένων για τις ανάγκες της ΓΔ ECFIN


Η ΓΔ ECFIN είναι κυρίως χρήστης και όχι παραγωγός μακροοικονομικών στατιστικών. Επειδή όμως υπάρχει πληθώρα επίσημων στατιστικών στοιχείων, τα στοιχεία που απαιτούνται για τις εργασίες της ΓΔ ECFIN πρέπει να επιλέγονται, να οργανώνονται, να μετατρέπονται και να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των αναλύσεων που πρόκειται να γίνουν. Η διαδικασία αυτή φιλτραρίσματος και αναπροσαρμογής των στατιστικών στοιχείων οδήγησε στη δημιουργία μιας σειράς στατιστικών βάσεων δεδομένων και σημαντικών στατιστικών εγγράφων για εσωτερική χρήση της ΓΔ ECFIN, τα οποία συνιστούν απαραίτητα εργαλεία για τις εργασίες της. Δεδομένου ότι οι αναλύσεις και εκθέσεις της ΓΔ ECFIN παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό, δημοσιεύονται στον σχετικό δικτυακό τόπο. Πολιτική της ΓΔ ECFIN είναι να έχει το κοινό πρόσβαση στα σημαντικότερα στατιστικά προϊόντα που χρησιμοποιεί στις αναλύσεις και εκθέσεις της, πράγμα που του επιτρέπει να επαληθεύει τα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία της ΓΔ ECFIN με τους αναγνώστες και χρήστες των δημοσιεύσεών της.


Περιγραφή των στατιστικών προϊόντων


Ένας από τους στατιστικούς δείκτες είναι η βάση δεδομένων AMECO, η οποία περιλαμβάνει βασικά ετήσια στοιχεία εθνικών λογαρισμών, από το 1960 και εξής. Από τη βάση αυτή προέρχονται, και εμφανίζονται χωριστά, ένα εκτενές στατιστικό παράρτημα και διάφορα άλλα στατιστικά έγγραφα για στοιχεία γενικής κυβέρνησης, όπως κυκλικά προσαρμοσμένα δημοσιονομικά αποτελέσματα.

Επίσης, υπάρχει η βάση δεδομένων BACH, η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία ισολογισμών μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, τα οποία συμπληρώνουν τα επίσημα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για τον τομέα των εταιρειών.

Οι δείκτες ανταγωνιστικότητας τιμών και κόστους δείχνουν την εξέλιξη των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών με βάση τους διάφορους δείκτες τιμών και κόστους πολλών χωρών και κατηγοριών χωρών.

Υπάρχουν επίσης δείκτες (π.χ. βασικοί δείκτες για την ευρωζώνη, προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη, δείκτης νομισματικών συνθηκών, τριμηνιαία στοιχεία για τις οικονομίες των υποψηφίων χωρών) καθώς και βάσεις δεδομένων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς πολιτικής (π.χ. για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τις μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις), που βασίζονται στις αναλύσεις της ΓΔ ECFIN.

Όσον αφορά τους διαρθρωτικούς δείκτες, παρουσιάζονται συνοπτικά τόσο η σχετική βάση δεδομένων όσο και η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας (πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση), καθώς και η αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της προόδου που σημείωσαν τα κράτη μέλη στον τομέα των μεταρρυθμίσεων.

Επίσης, η ΓΔ ECFIN διαχειρίζεται ένα δίκτυο εθνικών οργανισμών για την κατάρτιση ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προγράμματος ερευνών σχετικά με τις διαφαινόμενες τάσεις των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Πρόκειται για τον μοναδικό τομέα στον οποίον η ΓΔ ECFIN αποτελεί ταυτόχρονα και χρήστη και πάροχο δεδομένων.


Σύστημα επικαιροποίησης δεδομένων


Σε γενικές γραμμές, οι επικαιροποιήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα νέων στοιχείων, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εσωτερικών διαδικασιών της ΓΔ ECFIN. Αυτό ισχύει κυρίως για τη βάση δεδομένων AMECO και τα συναφή στοιχεία γενικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η εν λόγω βάση ενημερώνεται δύο φορές το χρόνο, μετά τις διαδικασίες κατάρτισης προβλέψεων της άνοιξης (αρχές Μαΐου) και του φθινοπώρου (αρχές Νοεμβρίου), και διατίθεται στο Διαδίκτυο μαζί με τα νέα στοιχεία οικονομικών προβλέψεων. Ανάμεσα στις δύο διαδικασίες κατάρτισης προβλέψεων τα δεδομένα παραμένουν αμετάβλητα.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου