Sti

Økonomiske databaser og indikatorer

GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN) har som hovedopgave at bane vejen for Den Økonomiske og Monetære Union. Derfor udfører den en lang række makroøkonomiske analyseopgaver, der kræver passende økonomiske og statistiske indikatorer af høj kvalitet.

Størstedelen af disse analyseopgaver bygger på offentliggjorte officielle data fra Eurostat, EU's statistiske kontor, som har et nært samarbejde med EU-landenes nationale statistiske kontorer. Statistikker over valuta- og finansforhold udarbejdes dog primært af Den Europæiske Centralbank i samarbejde med Det Europæiske System af Centralbanker. For ikke-EU-lande udarbejdes der statistikker af internationale organisationer som FN, Den Internationale Valutafond (IMF) og OECD.

Relevante data for GD ECFIN


GD ECFIN er først og fremmest bruger – ikke producent – af makroøkonomiske statistikker. Fordi der foreligger så mange officielle statistikker, er det imidlertid nødvendigt at udvælge, organisere, bearbejde og tilpasse de data, der er relevante for GD ECFIN's opgaver, i forhold til den konkrete opgave. Arbejdet med at sortere og målrette statistikkerne har resulteret i et antal statistiske databaser og en lang række statistiske dokumenter til intern brug i GD ECFIN. De er blevet vigtige værktøjer.

GD ECFIN's analyser og rapporter er af almen interesse og offentliggøres derfor normalt på webstedet. Med hensyn til de underliggende statistiske data har GD ECFIN den praksis at gøre de vigtigste statistiske produkter tilgængelige for offentligheden, så alle kan se det statistiske grundlag og kontrollere tallene. Det befordrer også kommunikationen mellem GD ECFIN og læserne/brugerne af publikationerne.

Oversigt over produkter


AEn af de statistiske indikatorer, der anvendes, er AMECO, en database med årlige nøgledata for nationalregnskaberne siden 1960. På grundlag af denne database udarbejdes der et omfattende statistisk bilag og flere forskellige statistiske dokumenter med offentlige data, bl.a. cyklisk korrigerede budgetsaldi, som præsenteres særskilt.

Der er også BACH, en database med aggregerede balancedata for ikke-finansielle selskaber, som supplerer de officielle nationalregnskabsdata for selskabssektoren.

Indikatorer for pris- og omkostningskonkurrenceevnen viser udviklingen i de reelle valutakurser ved hjælp af forskellige pris- og omkostningsindikatorer for en stribe lande og landegrupper.

Andre områder omfatter indikatorer (f.eks. nøgleindikatorer for euroområdet, prognose for BNP-væksten i euroområdet, indeks for de monetære forhold og kvartalsoversigter over økonomien i kandidatlandene) og databaser over politiske reformer (f.eks. arbejdsmarkedsreformer og mikroøkonomiske reformer), som er resultatet af GD ECFIN's analyser.

Der findes en kort oversigt over strukturelle indikatorer både for databasen og den fornyede Lissabon-strategi (vækst- og beskæftigelsesinitiativet), herunder Kommissionens vurdering af landenes reformfremskridt.

GD ECFIN forvalter også et netværk af nationale institutter i forbindelse med et harmoniseret EU-program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser. Det er det eneste område, hvor GD ECFIN er både bruger og leverandør af data.

Opdatering


Der laves generelt opdateringer, efterhånden som der foreligger nye data, men i flere tilfælde følges tidsplanen for GD ECFIN's interne arbejde. Det er bl.a. tilfældet med AMECO-databasen og de tilhørende offentlige data. De opdateres to gange om året, hhv. efter udarbejdelsen af prognoserne i foråret (primo maj) og i efteråret (primo november), og opdateringerne lægges ud på nettet sammen med de nye økonomiske prognoser. I det mellemliggende tidsrum ændres dataene ikke.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst