Навигационна пътека

Икономически бази данни и индикатори

Основната роля на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) е да се грижи за успеха на Икономическия и паричен съюз. За тази цел тя осъществява широк кръг макроикономически анализи, за които се изискват подходящи и висококачествени икономически статистически индикатори.

Повечето от тези аналитични задачи се базират на публикувани официални данни, предоставени от „Евростат“, статистическата служба на Европейския съюз, в тясно сътрудничество с националните статистически институти на страните от ЕС, въпреки че основният доставчик на парична и финансова статистика е Европейската централна банка заедно с Европейската система на централните банки е тази, която основно предоставя данните. За страните, които не са членки на ЕС, статистиката се предоставя от международни организации като ООН, МВФ и ОИСР.

Филтриране и обработка на данните, свързани със задачите на ГД ECFIN


По принцип ГД ECFIN е основен потребител, а не производител на макроикономическа статистика. Но изобилието от налична официална статистика означава, че данните, имащи отношение към задачите на генералната дирекция, трябва да бъдат подбрани, организирани, трансформирани и адаптирани според задачата, която трябва да се изпълни. Този процес на филтриране и обработка на статистиката е довел до създаването на редица статистически бази данни и статистически документи за вътрешно ползване в ГД ECFIN. Те са се превърнали в жизнено необходими работни инструменти.

Тъй като анализите и докладите на генералната дирекция са от публичен интерес, като правило те се публикуват в уебсайта. Политиката на дирекцията по отношение на използваните в тях данни е да даде достъп до най-важните използвани статистически продукти на обществеността, която така може да види използваните статистически бази и да провери числата; това насърчава и комуникацията между дирекцията и читателите и потребителите на нейните публикации.

Общ преглед на продуктите


Сред представените статистически индикатори е АМЕСО, база данни с важни годишни данни за националните сметки от 1960 г. насам. От тази база данни се извличат и се представят отделно изчерпателен статистически анекс и известен брой статистически документи за общи правителствени данни, включително периодично коригирани бюджетни баланси.

Следва ВАСН, база данни, съдържаща данни от съвкупния баланс на нефинансови фирми, в допълнение към официалните данни от националните сметки за фирмения сектор.

Индикатори за цена и конкурентоспособност на себестойността представят развитието на реалните обменни курсове въз основа на различни индикатори за цените и себестойността за широк кръг страни и групи страни.

Други области включват индикатори (като ключови индикатори за еврозоната, прогнозен ръст на БВП в еврозоната, индекс на паричните условия, тримесечен обзор на икономиките на страните кандидатки) и бази данни за реформите в политиките (например, реформи на пазара на труда и микроикономически реформи), произтичащи от аналитичната работа на генералната дирекция.

Що се отнася до структурните индикатори, предоставен е кратък преглед на базата данни и на обновената Лисабонска стратегия (инициатива за растеж и заетост), включително оценката на Комисията за напредъка на държавите-членки в реформите.

ГД ECFIN управлява и мрежа от национални институти, за да провежда хармонизирана европейска програма на проучвания на тенденциите в бизнеса и потребителите. Това е единствената област, в която ГД ECFIN едновременно употребява и предоставя данните.

Режим на актуализация


Обикновено актуализациите зависят от наличието на нови данни, но в някои случаи те следват графика на вътрешните работни процедури на генералната дирекция. Това се отнася главно за базата данни АМЕСО и съответните правителствени данни, за които базата данни се актуализира два пъти годишно, след извършването на пролетните (в началото на май) и есенните (в началото на ноември) прогнози и се публикува на уебсайта заедно с новите икономически прогнозни данни. Между двете прогнози данните остават непроменени.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта