Διαδρομή πλοήγησης

Χρηματοδοτική συνδρομή στην Ελλάδα

Η Ελλάδα λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές της δυσκολίες και τις οικονομικές προκλήσεις από τον Μάιο του 2010.

Η στήριξη αυτή παρέχεται με τη μορφή προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, που περιλαμβάνουν μέτρα στήριξης των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές ανισορροπίες και οι κοινωνικές προκλήσεις, και να ανοίξει ο δρόμος για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Τελευταίες εξελίξεις

Στις 19 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) με την Ελλάδα, αφότου το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΜΣ ενέκρινε περαιτέρω στήριξη σταθερότητας συνοδευόμενη από ένα τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Έτσι δόθηκε συνέχεια στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 14 Αυγούστου και δρομολογήθηκε η κινητοποίηση ποσού μέχρι 86 δισ. ευρώ ως χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ελλάδα για τρία χρόνια (2015-2018). Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές υπέγραψαν σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), με σκοπό να διευκρινιστούν οι όροι χρηματοδότησης του δανείου. Η εκταμίευση των ποσών εξαρτάται από την πρόοδο που θα σημειώνεται στην υλοποίηση των όρων πολιτικής, σύμφωνα με το ΜΣ. Οι όροι πολιτικής σκοπό έχουν να δώσουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να επανέλθει σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, αυξημένη απασχόληση και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η πρώτη εκταμίευση ποσών στο πλαίσιο του προγράμματος ύψους 13 δισ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου, ενώ ένα πρόσθετο ποσό 10 δισ. ευρώ θα διατεθεί αμέσως για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών. Τα κεφάλαια αυτά σκοπό έχουν να δώσουν στο ελληνικό κράτος τη δυνατότητα να καλύψει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες, να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να περιορίσει τα κωλύματα στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και να εξοφλήσει ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο-γέφυρα ύψους 7,16 δισ. ευρώ που χορηγήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης στις 20 Ιουλίου.

Αυτό το νέο πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε σχετική αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου, μετά τη λήξη του δεύτερου προγράμματος της χώρας στις 30 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 10 Ιουλίου, αξιολόγηση της αίτησης σε συνεργασία με την ΕΚΤ και σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΜΣpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Σχετικά έγγραφα

Τα δύο παρακάτω έγγραφα υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο των Διοικητών και στους υπουργούς της Ευρωζώνης και περιέχουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με τις αρχικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν για να καθοριστεί η επιλεξιμότητα της Ελλάδας για πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) (στις 10 Ιουλίου 2015):

Κοινωνικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η Επιτροπή, ως εταίρος στις διαπραγματεύσεις, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή της προσαρμογής και η προστασία των πλέον ευάλωτων μελών της κοινωνίας και ως εκ τούτου να βελτιωθεί η κοινωνική συνοχή. Η Επιτροπή δημοσίευσε την εκτίμησή της για τις κοινωνικές επιπτώσεις του προγράμματος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, εάν εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως, τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επανέλθει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη με οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, ενώ θα συμβάλουν και στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων στην Ελλάδα.

Στήριξη της ανάπτυξης και των επενδύσεων

Για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα προσαρμογής και να έχει η συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων τις μεγαλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας, η Επιτροπή παρουσίασε, στις 15 Ιουλίου, ένα πρόγραμμα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εάν η χώρα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια, θα μπορούσε να λάβει, έως το 2020, 35 δισ. ευρώ για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις, τα οποία αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο.

Η Επιτροπή έχει εντατικοποιήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωσίας από την πλευρά της, μέσω της νέας υπηρεσίας στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο, θα λειτουργεί ως κόμβος για την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τις διοικήσεις των κρατών μελών και άλλους διεθνείς οργανισμούς για να παρέχεται βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων.

 

·         Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα προαπαιτούμενα, τα οποία ζητήθηκαν στο πλαίσιο του ΜΣ και εγκρίθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2015

Χρονοδιάγραμμα και πλαίσιο για το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα

 • Στις 8 Ιουλίου 2015, η Ελληνική Δημοκρατία («Ελλάδα») υπέβαλε επίσημη αίτηση για στήριξη σταθερότητας —με τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης— στον ΕΜΣ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων και για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Στις 23 Ιουλίου 2015 απεστάλη χωριστή αίτηση για χρηματοδοτική συνδρομή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
 • Στις 12 και 13 Ιουλίου, η σύνοδος κορυφής της Ευρωζώνης προέβη σε εκτίμηση της κατάστασης και εξέδωσε λεπτομερή δήλωση σχετικά με τη μελλοντική πορεία.
 • Στις 15 και στις 22 Ιουλίου, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν αρκετές δέσμες νομοθετικών πράξεων, όπως προβλεπόταν στη δήλωση της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης.
 • Στις 17 Ιουλίου, το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίουpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  σχετικά με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ελλάδα και την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίουpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης. Επίσης στις 17 Ιουλίου, η Ευρωομάδα κάλεσε τους θεσμούς να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για ένα ΜΣ, στο οποίο αναλύονται λεπτομερώς οι όροι μιας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης που καλύπτει την περίοδο 2015-18, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΜΣ. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
 • Στις 11 Αυγούστου, οι ελληνικές αρχές και οι θεσμοί κατέληξαν σε συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού για το ΜΣ, και οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έδωσαν την πολιτική τους έγκριση στις 14 Αυγούστου.
 • Μια ακόμη δέσμη νομοθετικών πράξεων εγκρίθηκε από τις ελληνικές αρχές στις 14 Αυγούστου (τα λεγόμενα «προαπαιτούμενα»).
 • Μετά την έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια (ανάλογα με την περίπτωση), το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΜΣ ενέκρινε, στις 19 Αυγούστου, το ΜΣ το οποίο στη συνέχεια υπογράφηκε από την Επιτροπή, εξ ονόματος του ΕΜΣ, καθώς και από την ελληνική κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα

Στις 14 Μαρτίου 2012, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν τη χρηματοδότηση του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ διέθεσαν τα μη εκταμιευθέντα ποσά του πρώτου προγράμματος (Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα), συν άλλα 130 δισ. ευρώ για το διάστημα 2012 - 2014. Ενώ η χρηματοδότηση του πρώτου προγράμματος βασίστηκε σε διμερή δάνεια, συμφωνήθηκε ότι, από την πλευρά των κρατών μελών της Ευρωζώνης, το δεύτερο πρόγραμμα θα χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EΤΧΣ), που είχε ήδη τεθεί πλήρως σε λειτουργία από τον Αύγουστο του 2010.

Συνολικά, το δεύτερο πρόγραμμα προέβλεπε χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 164,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014 (στη συνέχεια η περίοδος αυτή παρατάθηκε έως τα τέλη Ιουνίου του 2015). Από το ποσό αυτό, τα 144,7 δισ. ευρώ αποτελούν τη συνεισφορά της Ευρωζώνης και θα διατεθούν μέσω του EΤΧΣ, ενώ το ΔΝΤ θα συνεισφέρει τα υπόλοιπα 19,8 δισ. ευρώ. (Αυτό αποτελεί μέρος ρύθμισης τετραετούς διάρκειας, ύψους 28 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού για την Ελλάδα, που εγκρίθηκε από το ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2012).

Επιπλέον, κατά την έναρξη του δεύτερου προγράμματος συμφωνήθηκε ότι για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI). Η υψηλή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προσφορά ανταλλαγής του χρέους της Ελλάδας την άνοιξη του 2012 συνέβαλε σημαντικά στον σκοπό αυτό. Από το συνολικό ποσό των 205,6 δισ. ευρώ σε ομόλογα επιλέξιμα για την προσφορά ανταλλαγής, ανταλλάχθηκαν περίπου 197 δισ. ευρώ, δηλαδή το 95,7%.

Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής συνδρομής εξαρτώνται από την τήρηση των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων και τη θετική αποτίμηση της προόδου όσον αφορά τα κριτήρια πολιτικής, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2011/734/ΕΕ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2011 (που τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, καθώς και στις 13 Μαρτίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2012) και στο Μνημόνιο Συνεννόησης που θέτει τους όρους οικονομικής πολιτικής.

Υλοποίηση

Την άνοιξη του 2012, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας, προκηρύχθηκαν εκλογές που δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Η αβεβαιότητα για το πιθανό αποτέλεσμα μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης προκάλεσε μεγάλη αύξηση της διαρροής κεφαλαίων στο εξωτερικό και αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να υλοποιήσει το πρόγραμμα προσαρμογής. Τελικά, οι εκλογές της 17ης Ιουνίου κατέληξαν στον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, αποτελούμενης από τρία πολιτικά κόμματα, η οποία είχε την εντολή να διασφαλίσει το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και να υλοποιήσει με αποφασιστικότητα το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Η νέα κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση προχώρησαν γρήγορα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να καλυφθεί η υστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος. Η δυσκολία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές καθυστέρησε σημαντικά την εκταμίευση των επόμενων δόσεων των δανείων από διεθνείς δανειστές και, παρόλο που η καθυστέρηση αυτή ήταν δικαιολογημένη, είχε ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που έλαβαν οι αρχές, στις 26-27 Νοεμβρίου 2012, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ συμφώνησαν να παρατείνουν την πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο έτη και, ως εκ τούτου, να μειώσουν τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2014, από 4,5% στο 1,5% του ΑΕΠ, με μέση ετήσια προσαρμογή της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ μέχρι να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,5% του ΑΕΠ το 2016. Συμφώνησαν επίσης σε δέσμη μέτρων για μείωση του χρέους της Ελλάδας στο 124% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 • Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα.
 • Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους προμήθειας εγγύησης που καταβάλλει η Ελλάδα για τα δάνεια του ΕΤΧΣ.
 • Επιμήκυνση κατά 15 έτη της ωρίμανσης των διμερών δανείων και των δανείων του ΕΤΧΣ και αναστολή για μια δεκαετία της καταβολής των τόκων της Ελλάδας για τα δάνεια του ΕΤΧΣ.
 • Δέσμευση των κρατών μελών να μεταφέρουν, από το οικονομικό έτος 2013, στον ειδικό χωριστό λογαριασμό της Ελλάδας ποσό ίσο με τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) τα οποία αναλογούν στη δική τους εθνική κεντρική τράπεζα.

Παράλληλα, η Ελλάδα δήλωσε ότι εξετάζει τη λήψη ορισμένων μέτρων μείωσης του χρέους (πρόγραμμα επαναγοράς χρέους), μέσω αγορών στο πλαίσιο δημοπρασίας, των διαφόρων κατηγοριών κρατικών ομολόγων.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2012, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εθνικών διαδικασιών και αφού εξέτασε το αποτέλεσμα του προγράμματος επαναγοράς χρέους που υλοποίησε η Ελλάδα, η Ευρωομάδα ενέκρινε επίσημα τη δεύτερη δόση στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη εξουσιοδότησαν το ΕΤΧΣ να αποδεσμεύσει την επόμενη δόση συνολικού ύψους 49,1 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση της δόσης θα γινόταν τμηματικά. Τον Δεκέμβριο του 2012 καταβλήθηκε στην Ελλάδα ποσό ύψους 34,3 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό επρόκειτο να εκταμιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2013. Πρώτον, ένα επιπλέον ποσό ύψους 7,2 δισ. ευρώ θα διατίθετο για την κάλυψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών. Δεύτερον, τα ποσά για την κάλυψη της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού θα εκταμιεύονταν σε τρεις επιμέρους δόσεις, σε συνάρτηση με την εκπλήρωση συγκεκριμένων ορόσημων του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν συμφωνηθεί από την Τρόικα. Οι επόμενες δόσεις ύψους 2,0 δισ. ευρώ, 2,8 δισ. ευρώ και 2,8 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2013, στις 28 Φεβρουαρίου 2013 και στις 3 Μαΐου 2013 αντίστοιχα, μετά την έγκριση από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης της αξιολόγησης που πραγματοποίησε η Επιτροπή όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων που είχαν τεθεί για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο αντίστοιχα.

Στις 15 Απριλίου 2013, κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δεύτερης επανεξέτασης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής. Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα παραμένει σε σωστή πορεία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. Στις 13 Μαΐου 2013, η Ευρωομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνέτρεχαν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση από τα κράτη μέλη των απαιτούμενων εθνικών διαδικασιών για την έγκριση της επόμενης δόσης, που θα εκταμιευόταν σε δύο τμηματικές καταβολές. Μετά την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών και την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προαπαιτούμενων, η πρώτη επιμέρους δόση ύψους 4,2 δισ. ευρώ εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας της Ευρωομάδας (EWG) και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), και εκταμιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2013. Η δεύτερη επιμέρους δόση, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, εκταμιεύθηκε στις 25 Ιουνίου 2013, μετά την έγκριση του EWG και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΣΧ, στις 13 Ιουνίου 2013. Η έγκριση βασίστηκε στη σχετική σύσταση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, μετά την αξιολόγηση της επίτευξης των τριών συγκεκριμένων ορόσημων του Μνημονίου Συνεννόησης.

Η τρίτη επανεξέταση του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου 2013, και τα σχετικά κλιμάκια κατέληξαν σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου "ad referendum" με τις ελληνικές αρχές. Την ίδια ημέρα, η Ευρωομάδα σημείωσε με ικανοποίηση ότι το πρόγραμμα βρισκόταν γενικά στη σωστή πορεία και εξουσιοδότησε το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ να εγκρίνουν την επόμενη δόση του ΕΤΧΣ, ύψους 3,0 δισ. ευρώ, που θα εκταμιευόταν σε δύο τμηματικές καταβολές. Συγχρόνως, η Ευρωομάδα εξουσιοδότησε το EWG και το ΕΤΧΣ να εγκρίνουν την εκταμίευση ποσού ύψους 2,0 δισ. ευρώ, ίσου με τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) το οποίο αναλογεί στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, στον ειδικό χωριστό λογαριασμό της Ελλάδας, επίσης σε δύο επιμέρους δόσεις. Η πρώτη, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε στις 26 Ιουλίου 2013 από το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων. Το ποσό εκταμιεύθηκε στις 31 Ιουλίου 2013, μετά την ολοκλήρωση από τα κράτη μέλη των σχετικών εθνικών διαδικασιών. Με την ίδια ευκαιρία καταβλήθηκαν 1,5 δισ. ευρώ εσόδων από το χαρτοφυλάκιο SMP. Η δεύτερη, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2013 από το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ μετά την πλήρη εφαρμογή όλων των σχετικών προαπαιτούμενων και την ίδια ημέρα το εν λόγω ποσό εκταμιεύθηκε. Όπως και με την προηγούμενη επιμέρους δόση, καταβλήθηκαν με την ίδια ευκαιρία 0,5 δισ. ευρώ εσόδων από το χαρτοφυλάκιο SMP.

Στις 19 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της τέταρτης επανεξέτασης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής, τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ κατέληξαν σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που απαιτούνται για τη διατήρηση της σωστής πορείας του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του.

Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ, η Ευρωομάδα, στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2014, κατέληξε ότι συνέτρεχαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έγκριση δόσης του ΕΤΧΣ ύψους 8,3 δισ. ευρώ, η οποία θα εκταμιευόταν σε τρεις τμηματικές καταβολές, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των προαπαιτούμενων και των ορόσημων. Μια πρώτη επιμέρους δόση ύψους 6,3 δισ. ευρώ, εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα στις 28 Απριλίου 2014, μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων και την οριστικοποίηση των σχετικών εθνικών διαδικασιών των κρατών μελών. Μετά την υλοποίηση της πρώτης σειράς ορόσημωνpdf(28 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , που αναμενόταν έως το τέλος Μαΐου 2014, το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ ενέκριναν στις 4 και 7 Ιουλίου, αντίστοιχα, την εκταμίευση της δεύτερης επιμέρους δόσης ύψους 1 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2014. Ομοίως, στις 13 Αυγούστου 2014 εγκρίθηκε από το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ η εκταμίευση της τρίτης και τελευταίας επιμέρους δόσης ύψους 1 δισ. ευρώ, μετά την υλοποίηση της δεύτερης σειράς ορόσημωνpdf(47 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  που αναμενόταν έως το τέλος Ιουνίου. Η εκταμίευση πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 έφθασαν στην Αθήνα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για να ξεκινήσουν συζητήσεις πολιτικής στο πλαίσιο της πέμπτης αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα.

Οι συζητήσεις διακόπηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2014, όταν ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, και, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα, μετά την τρίτη ανεπιτυχή ψηφοφορία στις 29 Δεκεμβρίου, προκηρύχθηκαν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές για τις 25 Ιανουαρίου 2015. Η προκήρυξη των εκλογών προκάλεσε σημαντική πολιτική αβεβαιότητα, εν όψει μάλιστα της προγραμματισμένης λήξης του προγράμματος στις 28 Φεβρουαρίου. Τις εκλογές κέρδισε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που βρισκόταν μέχρι τότε στην αντιπολίτευση.

Στις 18 Φεβρουαρίου, ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης και των κρατών μελών της Ευρωζώνης και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την παράταση της «κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» για την Ελλάδα. Η Ευρωομάδα συμφώνησε να παραταθεί το πρόγραμμα για τέσσερις μήνες, αφού η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη σειρά μεταρρυθμίσεων και να ολοκληρώσει τις εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Στις 27 Φεβρουαρίου οριστικοποιήθηκε η παράταση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΧΣ.

Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ελληνικών αρχών για την επιτυχή ολοκλήρωση της πέμπτης επανεξέτασης. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία. Ως εκ τούτου, η επανεξέταση δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί και το δεύτερο πρόγραμμα έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.

Εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος

Οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος έχουν ως εξής:

ΕκταμίευσηΗμερομηνίαΕTΧΣΔΝΤΣύνολο
1Μάρτιος – Ιούνιος 2012 / 1741,675,6
2,1Δεκέμβριος 2012 / 234,3-34,3
2,2Ιανουάριος 2013 / 37,2-7,2
2,3Ιανουάριος 20132,03,245,24
2,4Φεβρουάριος 20132,8-2,8
2,5Μάιος 20132,8-2,8
3,1Μάιος 2013 / 44,21,745,94
3,2Ιούνιος 20133,3-3,3
4,1Ιούλιος 2013 / 52,51,84,3
4,2Δεκέμβριος 20130,5-0,5
5,1Απρίλιος 2014 / 66,33,69,9
5,2Ιούλιος 20141,0-1,0
5,3Αύγουστος 20141,0-1,0

1/ Η πρώτη δόση στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος εκταμιεύθηκε σε επτά τμηματικές καταβολές από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2012.
2/ Η δεύτερη δόση, συνολικού ύψους 52,34 δισ. ευρώ (ΕΤΧΣ και ΔΝΤ), καταβλήθηκε τμηματικά μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Μαΐου 2013.
3/ Το ποσό που είχε διατεθεί από τις 28 Ιανουαρίου 2013 για την κάλυψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών εκταμιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2013, όπως ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές.
4/ Η τρίτη δόση, ύψους 9,24 δισ. ευρώ συνολικά (ΕΤΧΣ και ΔΝΤ), εκταμιεύθηκε σε δύο τμηματικές καταβολές, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013.
5/ Η τέταρτη δόση ανήλθε σε 4,8 δισ. ευρώ συνολικά (ΕΤΧΣ και ΔΝΤ). Η εκταμίευση από το ΕΤΧΣ προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί σε δύο επιμέρους δόσεις. Η πρώτη, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εκταμιεύθηκε στις 31 Ιουλίου 2013. Συγχρόνως, 1,5 δισ. ευρώ εσόδων από το χαρτοφυλάκιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) που αναλογούν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης - τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο χρηματοδοτικό κονδύλιο - μεταβιβάσθηκαν επίσης στην Ελλάδα. Η δεύτερη, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, εκταμιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013. Όπως και με την προηγούμενη επιμέρους δόση, 0,5 δισ. ευρώ εσόδων από το χαρτοφυλάκιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) που αναλογούν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης - τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο χρηματοδοτικό κονδύλιο - μεταβιβάσθηκαν επίσης στην Ελλάδα.
6/ Η πέμπτη δόση, ύψους 9,9 δισ. ευρώ συνολικά (ΕΤΧΣ και ΔΝΤ), εκταμιεύθηκε σε δύο τμηματικές καταβολές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2014.

Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα

Στις 2 Μαΐου 2010, η Ευρωομάδα συμφώνησε να χορηγηθούν διμερή δάνεια που θα συγκέντρωνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η λεγόμενη «Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα» – ΔΔΕ) συνολικού ποσού 80 δισ. ευρώ, το οποίο θα εκταμιευόταν από τον Μάιο του 2010 έως το τέλος Ιουνίου 2013. (Το ποσό αυτό μειώθηκε τελικά κατά 2,7 δισ. ευρώ, επειδή η Σλοβακία αποφάσισε να μη συμμετάσχει στη συμφωνία Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα, ενώ η Ιρλανδία και η Πορτογαλία αποχώρησαν από τη Διευκόλυνση, καθώς ζητούσαν και οι ίδιες χρηματοδοτική συνδρομή).

Η χρηματοδοτική συνδρομή που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ήταν μέρος μιας κοινής δέσμης, στην οποία το ΔΝΤ συνεισέφερε επιπλέον ποσό 30 δισ. ευρώ στο πλαίσιο συμφωνίας Stand-By (SBA).

Βλέπε επίσης: Οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ - Ελλάδα

Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Τον Ιούλιο του 2011 η Επιτροπή συνέστησε, ύστερα από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα με επικεφαλής τον Χορστ Ράιχενμπαχ. Οι κύριοι στόχοι της Ομάδας Δράσης ήταν:

 • να καθορίζει και να συντονίζει την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στους όρους του προγράμματος προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ. Αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα και με τη συνδρομή άλλων κρατών μελών·
 • να παρέχει βοήθεια στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τον λεπτομερή καθορισμό του είδους τεχνικής βοήθειας που πρέπει να παρασχεθεί και να προτείνει νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα, και ενδεχομένως μέτρα επαναπρογραμματισμού, για την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, εστιάζοντας στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα αντικαταστάθηκε από την υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Εκθέσεις και έγγραφα του προγράμματος

Δηλώσεις και δελτία Τύπου

13/08/2015

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα*

22/07/2015

Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ)pdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

17/7/2015

ΕΜΧΣ: το Συμβούλιο εγκρίνει δάνειο - γέφυρα ύψους 7 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

15/7/2015

Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

14/7/2015

Πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ στην Ελλάδαpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου   

12/7/2015

Δήλωση της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης, 12 Ιουλίου 2015, Βρυξέλλες

6/7/2015

Ελλάδα: σχόλια του αντιπρόεδρου Ντομπρόβσκις κατά τη συνέντευξη τύπου μετά το δημοψήφισμα

29/6/2015

Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την Ελλάδα

28/6/2015

Ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις τελευταίες προτάσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα

27/2/2015

Κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (MFFA)pdf

24/2/2015

Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα

20/2/2015

Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα

16/10/2014

Δήλωση του αντιπροέδρου Κάταϊνεν για την Ελλάδα

16/7/2014

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα

19/3/2014

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σχετικά με την αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα

20/12/2013

Δήλωση του Προέδρου της Ευρωομάδας - Πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πορτογαλίαςpdf

17/12/2013

Δήλωση του Προέδρου της Ευρωομάδας για την Ελλάδαpdf

8/7/2013

Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα

8/7/2013

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σχετικά με την αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα

13/5/2013

Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδαpdf

15/4/2013

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την ολοκλήρωση της αποστολής ελέγχου στην Ελλάδα

14/3/2013

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα

21/1/2013

Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδαpdf

13/12/2012

Σχόλια του αντιπροέδρου Ρεν στη συνέντευξη Τύπου της Ευρωομάδας

13/12/2012

Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδαpdf

4/12/2012

Χορηγήθηκε στην Ελλάδα προθεσμία δύο ετών για τη διόρθωση του υπερβολικού της ελλείμματοςpdf

27/11/2012

Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδαpdf

27/11/2012

Δήλωση του προέδρου Μπαρόζο για την Ελλάδα

26/11/2012

Σχόλια του αντιπροέδρου Ρεν στη συνέντευξη Τύπου της Ευρωομάδας

20/11/2012

Δήλωση του προέδρου της Ευρωομάδας Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την Ελλάδαpdf

12/11/2012

Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδαpdf

17/10/2012

Δήλωση της Τρόικας σχετικά με την επανεξέταση του ελληνικού προγράμματος

15/10/2012

Ένας χρόνος της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα

5/8/2012

Ελλάδα: δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

2/8/2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

17/6/2012

Δήλωση των προέδρων Μπαρόζο και και Βαν Ρομπάι για το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

14/3/2012

Δήλωση του προέδρου της Ευρωομάδας Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την Ελλάδαpdf

9/3/2012

Δήλωση του αντιπροέδρου της Επιτροπής Όλι Ρεν για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

8/3/2012

Επιλεξιμότητα των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

6/3/2012

Επιστολή του προέδρου Μπαρόζο προς τον Έλληνα πρωθυπουργό Παπαδήμο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

1/3/2012

Δήλωση του προέδρου της Ευρωομάδας Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την Ελλάδαpdf
29/2/2012Διορίστε έναν επίτροπο για να βοηθήσει την Ελλάδα να επανέλθει σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης, δηλώνει ο Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

29/2/2012

Δήλωση του Προέδρου Μπαρόζο μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

27/2/2012

Πρόσκληση του προέδρου Μπαρόζο προς τον Έλληνα πρωθυπουργό Παπαδήμο
21/2/2012Δήλωση του αντιπροέδρου Ρεν για την Ελλάδα στη συνεδρίαση της Ευρωομάδαςpdf
21/11/2011Δήλωση του Προέδρου Μπαρόζο μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. (ΟΜΙΛΙΑ 11/778) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
11/10/2011Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την πέμπτη αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
13/9/2011Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
7/9/2011Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Όλι Ρεν στο σεμινάριο με τίτλο: «Επανεκκίνηση της Ελλάδας: υπέρβαση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη», που διοργάνωσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη» (ALDE), στις Βρυξέλλες Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
2/9/2011Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την πέμπτη αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
27/7/2011Πληροφορίες σχετικά με την προσφορά του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) και το πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους
21/7/2011Συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης σχετικά με νέο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για την Ελλάδα
2/7/2011Δήλωση της Ευρωομάδαςpdf
2/7/2011Ελλάδα - Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση συμμόρφωσης και προτείνει να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση
3/6/2011Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την τέταρτη αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
24/2/2011Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την τρίτη αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
23/11/2010Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για τη δεύτερη αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα
5/8/2010Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την πρώτη αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα
7/7/2010Πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα - Ενδιάμεση επανεξέταση
17/6/2010Αποστολή ενδιάμεσης επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Δήλωση για τον Τύπο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
31/5/2010Πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (Occasional Papers, αριθ. 61)
3/5/2010Συμφωνία της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ σχετικά με πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα
11/4/2010Δήλωση της Ευρωομάδας για τη στήριξη προς την Ελλάδα
26/3/2010Δήλωση του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ελλάδα

 

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή 
 • Σμίκρυνση κειμένου 
 • Μεγέθυνση κειμένου