This site has been archived on 27/01/17
27/01/17

Навигационна пътека

Предложение на ЕС – по-тясна координация на националните икономически политики

19.05.2010 - Предложение на ЕС – по-тясна координация на националните икономически политики

Какъв е проблемът?

 • Неотдавнашната финансова криза и кризата в Гърция показаха до каква степен са свързани помежду си икономиките на страните от ЕС и особено на тези от еврозоната
 • Като се има предвид тази взаимна зависимост, необходимо е:
 • да координираме по-добре икономическата политика между страните
 • да следим по-отблизо икономическите промени във всяка държава
 • да имаме по-ефективни средства за борба с кризите, когато възникнат такива

Кakbo се предлага?

 • по-добра координация на данъчното облагане и разходите от страна на правителствата (фискална политика), включително по-стриктно съблюдаване на чрез:
  • по-ефективна (ранна) оценка от ЕС на националните бюджетни стратегии
  • гарантиране, че изготвянето на национални фискални политики е по-добре съгласувано с бюджетната дисциплина в ЕС
  • по-бързи действия за предотвратяване на натрупването на твърде много дългове от страните от ЕС
  • налагане на по-високи санкции на страните с неадекватна фискална политика
  • евентуално пренасочване на финансирането от ЕС, за да се помогне на страните от еврозоната да се справят с прекомерни дефицити/дългове
  • по-бърза реакция при повтарящи се нарушения на Пакта за стабилност и растеж.
 • по-внимателно следене на икономическите промени в еврозоната чрез:
  • по-мащабен и ефективен макроикономически контрол за страните от еврозоната (въз основа на Европа 2020)
  • разработване на таблица с индикатори за сигнализиране на опасни икономически дисбаланси
  • правене на препоръки за икономическата политика на отделни страни от еврозоната
  • предприемане на официални действия, ако е необходимо
 • синхронизирана координация на икономическата политика за ЕС
  • националните програми за стабилност и конвергенция и програмите за реформи ще бъдат представяни и обсъждани по едно и също време всяка година (това ще улесни оценката на общото икономическо положение и ще подобри съгласуваността с националните бюджетни цикли)
  • ефективни и навременни политически съвети от Европейския съвет и Съвета на ЕС въз основа на оценката на ситуацията от Комисията
 • постоянен механизъм за разрешаване на кризи за страните от еврозонаta
  • правила за обвързана с условия финансова помощ за предотвратяване на финансова криза в една страна, застрашаваща финансовата стабилност на еврозонатa
  • при изготвянето на такива правила трябва да се внимава много, за да не се стимулира негласно прекомерното вземане на заеми в бъдеще

Кога ще влязат в сила предложенията?

 • Някои от тях трябва да бъдат приложени през следващите няколко месеца, ако правителствата от ЕС се споразумеят по конкретните предложения на Комисията
 • Изпълнението на други изисква повече време, а и самите предложения се нуждаят от по-задълбочено обсъждане

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат 
 • Намаляване на шрифта 
 • Увеличаване на шрифта