Sökväg

EU:s utvidgning – fem år senare

Vilka är de viktigaste fördelarna med att fler länder ansluter sig?

20/02/2009.


Vid den senaste utvidgningen fick EU 12 nya medlemsländer i Centraleuropa, Östeuropa och Medelhavsregionen, i en första omgång 2004 (Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) och en andra omgång 2007 (Bulgarien och Rumänien). Utvidgningen har

 • avsevärt ökat levnadsstandarden i de nya medlemsländerna,
 • ökat handeln mellan länderna och gjort EU mer konkurrenskraftigt,
 • moderniserat ekonomin i de nya medlemsländerna (genom att göra dem mer tjänste- och kunskapsbaserade),
 • gett de gamla EU-länderna nya investeringsmöjligheter – särskilt i finanssektorn,
 • lett till en institutionell och rättslig stabilisering i de nya medlemsländerna (reglering av konkurrens, produktmarknader osv.),
 • flyttat investeringar till de nya medlemsländerna genom EU:s struktur- och sammanhållningsfonder.


>> Communication and report


VEM HAR GYNNATS AV DETTA OCH HUR?

 • Enskilda

  • I de nya medlemsländerna: högre levnadsstandard, nya jobb hemma och utomlands.
  • I de gamla medlemsländerna: fler och billigare produkter och tjänster

 • Företag

  • I de nya medlemsländerna: exportmöjligheter, kunskapsöverföring och investeringar från de gamla medlemsländerna.
  • v starih državah članicah: naložbene in izvozne možnosti, krepitev konkurenčnosti


VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FRAMTIDSUTMANINGARNA?


 • Att den aktuella globala lågkonjunkturen inte omintetgör de uppnådda framstegen.
 • Att fullt ut integrera de nya medlemsländernas ekonomier (också genom en bättre allmän ekonomisk integration i EU).
 • Att minska inkomstskillnaderna mellan gamla och nya medlemsländer.
 • Att ytterligare reformera EU-ländernas ekonomier, så att arbets-, produkt- och finansmarknaderna blir mer flexibla och den offentliga sektorn mer effektiv.

HUR SKA PROBLEMEN LÖSAS?
 


EU-samarbetet och ekonomiskt stöd kan hjälpa både nya och gamla medlemsländer att blåsa liv i sina ekonomier:

 • Samarbete – EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och sysselsättnings- och tillväxtstrategi banar väg för sunda offentliga finanser and strukturreformer.
 • Ekonomiskt stöd – från struktur- och sammanhållningsfonderna, Europeiska investeringsbanken och EU:s betalningsbalansstöd.