Navigacijska pot

EU pet let po širitvi

Katere so glavne prednosti širitve?

20/02/2009.


Evropska unija se je v zadnjih petih letih razširila na 12 novih članic iz srednje in vzhodne Evrope ter Sredozemlja. Leta 2004 so v EU vstopile Slovenija, Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska in Slovaška, leta 2007 pa še Bolgarija in Romunija. Posledice širitve so:

 • znaten dvig življenjskega standarda v novih državah članicah;
 • več trgovanja med državami članicami in boljša konkurenčnost EU;
 • posodobitev gospodarstva novih držav članic (preusmeritev v storitvene dejavnosti in gospodarstvo, temelječe na znanju);
 • nove naložbene možnosti za stare države članice, zlasti na področju financ;
 • stabilizacija institucij in zakonodaje v novih državah članicah (na področju varstva konkurence, proizvodnih trgov itd.);
 • usmerjene naložbe v nove države članice v okviru strukturnih in kohezijskih skladov EU.


>> Communication and report


KOMU JE ŠIRITEV KORISTILA?

 • Posameznikom:

  • v novih državah članicah: višji življenjski standard, nove zaposlitvene možnosti doma in v tujini;
  • v starih državah članicah: več izbire cenejših izdelkov in storitev

 • Podjetjem:

  • v novih državah članicah: možnosti izvoza, prenos znanja in naložbe iz starih držav članic;
  • v starih državah članicah: naložbene in izvozne možnosti, krepitev konkurenčnosti


KATERI SO GLAVNI IZZIVI ZA PRIHODNOST?


 • Zagotoviti moramo, da svetovna recesija ne bo zavrla do zdaj doseženega napredka.
 • Popolnoma je treba vključiti gospodarstva novih držav članic (tudi s krepitvijo gospodarskega povezovanja po vsej EU).
 • Zmanjšati je treba razlike med dohodki v starih in novih državah članicah.
 • Nadaljevati je treba z reformami gospodarstva EU: povečati prožnost trga dela, proizvodnega trga in finančnega trga ter učinkovitost javnih uprav.

KAKO SE ODZVATI NA TE IZZIVE?
 


Politike in sredstva EU lahko novim in starim državam članicam pomagajo oživiti gospodarstvo:

 • politike: pakt stabilnosti in rasti ter strategija za gospodarsko rast in nova delovna mesta se zavzemata za uravnotežene javne finance in strukturne reforme;
 • finančna pomoč: na voljo pri strukturnih in kohezijskih skladih, Evropski investicijski banki ter aranžmaju za plačilne bilance EU.