Navigačný riadok

Päť rokov rozšírenej EÚ

Aké sú hlavné výhody, ktoré prinieslo rozšírenie?

20/02/2009.


12 nových krajín strednej a východnej Európy a stredomorskej oblasti vstúpilo do EÚ v dvoch vlnách – v roku 2004 (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko) a v roku 2007 (Bulharsko a Rumunsko). Proces rozšírenia prispel k:

 • významnému zvýšeniu životnej úrovne v nových členských krajinách
 • posilneniu obchodu medzi členskými krajinami a k zvýšeniu konkurencieschopnosti celej EÚ
 • modernizácii hospodárstiev nových členských krajín (posun smerom k službám a vedomostnej ekonomike)
 • vzniku nových investičných príležitostí pre staré členské krajiny, najmä vo finančnom sektore
 • posilneniu inštitucionálneho a právneho rámca v nových členských krajinách (politiky hospodárskej súťaže, regulácia trhov s produktmi atď.)
 • prílivu investícií do nových členských štátov v rámci štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ


>> Communication and report


PRE KOHO JE ROZŠÍRENIE PRÍNOSOM A AKO?

 • Jednotlivci:

  • v nových členských krajinách – vyššia životná úroveň, nové pracovné príležitosti doma i v zahraničí
  • v starých členských krajinách – väčší výber lacnejších produktov a služieb

 • Podniky:

  • v nových členských krajinách – príležitosti na vývoz, presun know-how a investícií zo starých členských štátov
  • v starých členských krajinách – investičné a vývozné príležitosti, viac konkurencie


AKÉ HLAVNÉ PROBLÉMY NÁS ČAKAJÚ?


 • Zabezpečiť, aby súčasná svetová hospodárska kríza nezvrátila dosiahnutý pokrok.
 • Pokračovať v plnej integrácii hospodárstiev nových členských krajín (zvyšovaním celkovej hospodárskej integrácie v EÚ).
 • Znížiť rozdiely v príjmoch občanov v starých a nových členských krajinách.
 • Pokračovať v reformovaní hospodárstiev EÚ – zvyšovať flexibilitu pracovných a finančných trhov a trhov s produktmi a zlepšiť efektivitu verejnej správy.

AKO JE MOŽNÉ TIETO PROBLÉMY RIEŠIŤ?
 


Politika a finančné prostriedky z EÚ môžu pomôcť starým aj novým členským krajinám k oživeniu ich hospodárstiev:

 • politika – pakt stability a rastu a stratégia pre rast a zamestnanosť podporujú zdravé verejné financie a štrukturálne reformy
 • finančná podpora – zo štrukturálnych a kohéznych fondov, Európskej investičnej banky a z podporného mechanizmu EÚ zameraného na platobnú bilanciu.