Ścieżka nawigacji

Rozszerzenie UE – pięć lat później

Jakie główne korzyści wynikają z przystąpienia do ue większej liczby krajów?

20/02/2009.

Podczas ostatniego rozszerzenia UE powiększyła się o 12 nowych krajów członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z regionu Morza Śródziemnego. Większość z nich przystąpiła do UE w 2004 r. (Cypr, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry), a pozostałe w 2007 r. (Rumunia i Bułgaria). Wskutek tego:

 • znacznie podniósł się poziom życia w nowych państwach członkowskich
 • zwiększyła się wymiana handlowa między państwami członkowskimi, co z kolei pozytywnie wpłynęło na poziom konkurencyjności w UE
 • nastąpiła modernizacja gospodarki nowych państw członkowskich (w kierunku gospodarki opartej na usługach i wiedzy)
 • przed dotychczasowymi członkami UE otworzyły się nowe możliwości inwestycyjne – zwłaszcza w sektorze finansowym
 • nastąpiła stabilizacja instytucji i przepisów prawa w nowych państwach członkowskich (regulacje dotyczące konkurencji, rynków produktów itp.)
 • w ramach wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE inwestycje skierowano do nowych państw członkowskich.


>> Communication and report


KTO I JAK NA TYM SKORZYSTAŁ?

 • osoby prywatne

  • w nowych państwach członkowskich – wyższy poziom życia, nowe możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą
  • w starych państwach członkowskich – dostęp do szerszego wachlarza tańszych produktów i usług

 • przedsiębiorstwa

  • w nowych państwach członkowskich – możliwości eksportu, przepływ wiedzy i inwestycji ze starych państw członkowskich
  • w starych państwach członkowskich – możliwości inwestycyjne i eksportowe, zwiększenie konkurencyjności.


JAKIE SĄ GŁÓWNE NADCHODZĄCE WYZWANIA?


 • Vzagwarantowanie, aby obecnie trwająca na świecie recesja nie doprowadziła do zmarnowania dotychczasowych osiągnięć
 • pełna integracja gospodarki nowych państw członkowskich (zwiększająca zarazem ogólny proces integracji gospodarczej w UE).
 • zmniejszenie rozbieżności w dochodach starych i nowych państwach członkowskich
 • kontynuacja reform gospodarczych w UE – zwiększanie elastyczności rynków pracy, produktów i rynków finansowych oraz skuteczności administracji publicznej.

JAK MOŻNA STAWIĆ CZOŁA TYM WYZWANIOM?
 


Inicjatywy polityczne i finansowe UE mogą pomóc w ożywieniu gospodarki zarówno nowych, jak i starych państw członkowskich:

 • polityka – unijny pakt na rzecz stabilności i wzrostu oraz strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wspierają solidne finanse publiczne i reformy strukturalne
 • wsparcie finansowe – ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i instrumentu UE wspierającego bilans płatniczy.