Навигационна пътека

Разширяването на ЕС на Изток – пет години по-късно

Кои са основните преимущества от присъединяването на повече страни?

20/02/2009.


При последните разширявания в ЕС влязоха 12 нови страни от Централна и Източна Европа и Средиземноморието – през 2004 г. това бяха Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, а през 2007 г. – Румъния и България. Това доведе до:

 • значително повишаване на жизнения стандарт в новите страни членки
 • засилване на търговията между държавите-членки и по-голяма конкурентоспособност на ЕС
 • модернизиране на икономиките на новите страни членки (превръщането им в базирани на услугите и на знанието икономики)
 • предоставяне на нови възможности за инвестиции на „старите“ страни членки на ЕС, особено във финансовия сектор
 • стабилизиране на институциите и законите в новите страни членки (за регулиране на конкуренцията, продуктовите пазари и др.)
 • насочване на инвестиции към новите страни членки чрез структурните и кохезионни фондове на ЕС.


>> Communication and report


КОЙ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И ПО КАКЪВ НАЧИН?

 • физически лица

  • в новите страни членки – по-висок жизнен стандарт, нови възможности за работа в родната страна и чужбина
  • в „старите“ страни членки – достъп до повече по-евтини продукти и услуги.

 • предприятия

  • в новите страни членки – възможности за износ, трансфер на знания и инвестиции от „старите“ страни членки
  • в „старите“ страни членки – възможности за инвестиции и износ, повишаване на конкурентоспособността


КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В БЪДЕЩЕ? 


 • гарантиране, че сегашната световна рецесия не ни връща назад спрямо постигнатия досега напредък
 • пълно интегриране на икономиките на новите страни членки (също и чрез увеличаване на цялостната икономическа интеграция в ЕС).
 • намаляване на неравенствата в доходите между старите и новите страни членки.
 • по-нататъшно реформиране на икономиките на ЕС – по-голяма гъвкавост на трудовите, продуктовите и финансовите пазари и по-висока ефективност на публичната администрация.

КАК МОЖЕ ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА?
 


Политиката и финансирането на ЕС могат да помогнат както на новите, така и на старите страни членки да съживят икономиките си.:

 • политика - Пактът за стабилност и растеж на ЕС и стратегията за работни места и растеж стимулират стабилни публични финанси и структурни реформи.
 • финансова подкрепа – от структурните и кохезионни фондове, Европейската инвестиционна банка и платежния баланс на ЕС.