Vitajte na stránkach databázy DORIE

Čo je to DORIE?

Databáza DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes – Dokumentácia a výskum európskych inštitucionálnych otázok) otvára pre odbornú verejnosť so záujmom o túto problematiku dokumentárne fondy, ktoré v priebehu rokov zhromaždili útvary Európskej komisie pre vlastnú potrebu. Tieto fondy neobsahujú všetky dokumenty, ale poskytujú určitý výber z tých, ktoré sa týkajú inštitúcií a rozhodovacieho postupu Únie, ako aj rôznych medzivládnych konferencií (a konventu z rokov 2002 – 2003) uskutočnených pred revíziou zakladajúcich zmlúv.

Aké typy dokumentov možno nájsť v tejto databáze?

Okrem iného sú to právne akty inštitúcií, zápisnice zo schôdzí európskych inštitúcií a orgánov, tlačové správy a novinové články, prejavy európskych lídrov, ako aj interné pracovné dokumenty útvarov Komisie.

Pri nájdených dokumentoch si môžete zobraziť informačný hárok o dokumente a samotný dokument, pokiaľ nejde o text, na ktorý sa vzťahujú autorské práva.

Jazyky databázy

Vyhľadávať možno v angličtine alebo vo francúzštine.

Z historických dôvodov je veľká časť dokumentov, ktoré pochádzajú z obdobia začiatkov Európskeho spoločenstva, dostupná len vo francúzštine a angličtine. Niektoré dokumenty sú vo viacerých jazykoch a niekoľko z nich je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Ak chcete získať ďalšie jazykové verzie nájdených dokumentov, môžete využiť iné databázy ako napríklad EUR-Lex.

Aké možnosti vyhľadávania ponúka databáza?

 1. Vyhľadávanie podľa témy:
  Tento spôsob vyhľadávania umožňuje nájsť stanoviská európskych činiteľov a orgánov k rôznym inštitucionálnym témam. Tieto sú zoradené na karte Thèmes (Témy) vo forme klasifikácie, ktorá má podobu stromovej štruktúry (príklad: Conseil de l'Union (Rada EÚ) > vote-procédure décisionnelle(hlasovanie – rozhodovací postup) > définition de la majorité qualifiée (vymedzenie kvalifikovanej väčšiny)).
 2. Ďalšie kritériá vyhľadávania:
  Na karte Champs principaux (Hlavné polia) môžete zvoliť niekoľko kritérií: názov dokumentu, typ dokumentu, dátum, meno autora stanoviska (napríklad: Commission (Komisia)), fórum, na ktorom autor stanovisko prezentoval (napríklad: Conférence intergouvernementale (Medzivládna konferencia), CIG(MVK)/Amsterdam). Kritériá možno vzájomne kombinovať.

Databáza sa stále tvorí

Na databáze DORIE sa v súčasnosti pracuje. Niektoré dokumenty už sú k dispozícii, ale sprístupnenie celého súboru našich dokumentárnych fondov bude trvať asi päť rokov. Ako prvé sa v databáze evidujú základné texty súvisiace s medzivládnymi konferenciami a dokumenty, ktoré sa týkajú týchto tém:

 • Komisia/zloženie/počet členov,
 • Komisia/menovanie/nominovanie/schválenie Komisie a uvedenie do funkcie,
 • Rada EÚ/hlasovanie – rozhodovací postup/vymedzenie kvalifikovanej väčšiny,
 • Rada EÚ/hlasovanie – rozhodovací postup/kvalifikovaná väčšina,
 • Právo na legislatívnu iniciatívu,
 • Základné práva/Charta základných práv,
 • Agentúry,
 • Európsky parlament/úloha a právomoci EP.

Dokumentárne fondy pozostávajú z viac ako milióna stránok starších dokumentov, ktoré sa postupne digitalizujú a analyzujú, aby sa mohli stať súčasťou databázy. DORIE sa bude podľa možnosti každý deň obohacovať o nové texty.