Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Newsroom

Article
12/01/2015
La Comisión Europea quiere recabar opiniones sobre las recomendaciones estratégicas del Informe Lamy sobre una estrategia a largo plazo para la futura utilización de la banda UHF (470-790 MHz) con el fin de adoptar una posición sobre el seguimiento que habría de darse a esas recomendaciones. Read more
12/01/2015
Euroopa Komisjon kogub arvamusi Lamy aruandes sisalduvate strateegiliste soovituste kohta, mis käsitlevad pikaajalist poliitilist strateegiat ultrakõrgsagedusala (UHF; 470–790 MHz) kasutamise kohta tulevikus. Komisjon soovib võtta seisukohta asjaomaste soovitustega seotud võimalike järelmeetmete kohta. Read more
12/01/2015
Euroopan komissio pyytää mielipiteitä Lamyn raportin strategisista suosituksista UHF-taajuuksien (470–790 MHz) käytölle tulevaisuudessa. Se haluaa ottaa kantaa siihen, mihin toimiin suositusten pohjalta olisi ryhdyttävä. Read more
12/01/2015
Az Európai Bizottság konzultációt hirdetett a 470–790 MHz-es UHF-sáv jövőbeli használatára vonatkozó hosszú távú szakpolitikai stratégia kapcsán ajánlásokat megfogalmazó Lamy-jelentésről, hogy kialakíthassa álláspontját az ajánlások nyomán teendő intézkedésekkel kapcsolatban. Read more
12/01/2015
La Commissione europea sta raccogliendo pareri sulle raccomandazioni strategiche del rapporto Lamy riguardanti la strategia politica a lungo termine per l'utilizzo futuro della banda UHF (470-790 MHz), con l'obiettivo di adottare una posizione sul seguito da dare alle raccomandazioni. Read more
12/01/2015
A Comissão Europeia pretende recolher pontos de vista sobre as recomendações estratégicas do Relatório Lamy relativo a uma estratégia política a longo prazo para a futura utilização da banda UHF (470-790 MHz), a fim de tomar uma posição sobre o seguimento a dar a essas recomendações. Read more
12/01/2015
Komisja Europejska chce poznać opinie zainteresowanych stron na temat sprawozdania Lamy'ego w sprawie strategicznych zaleceń dotyczących długoterminowej strategii politycznej w zakresie przyszłego wykorzystania pasma UHF (470-790 MHz), ponieważ zamierza zająć stanowisko w sprawie tego, w jaki sposób zalecenia te powinny zostać uwzględnione. Read more
12/01/2015
Il-Kummissjoni Ewropea qed tiġbor l-opinjonijiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet strateġiċi tar-Rapport Lamy dwar l-istrateġija ta' politika fit-terminu twil għall-użu futur tal-frekwenza UHF (470-790 MHz). Tixtieq tieħu pożizzjoni dwar kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu segwiti. Read more
12/01/2015
Eiropas Komisija izdibina viedokļus par Lamī ziņojumā paustajiem stratēģiskajiem ieteikumiem attiecībā uz ilgtermiņa politikas stratēģiju, kā nākotnē izmantot UHF joslu (470–790 MHz). Tā vēlas izveidot nostāju par to, ciktāl ņemt vērā šos ieteikumus. Read more
12/01/2015
Europos Komisija renka nuomones apie P. Lamy ataskaitos strategines rekomendacijas dėl ilgalaikės būsimo ultraaukštųjų dažnių (UHF) juostos (470–790 MHz) naudojimo politikos strategijos. Ji nori priimti poziciją dėl to, kokių tolesnių veiksmų reikėtų imtis dėl šių rekomendacijų. Read more

Pages