Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Newsroom

Article
12/01/2015
Il-Kummissjoni Ewropea qed tiġbor l-opinjonijiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet strateġiċi tar-Rapport Lamy dwar l-istrateġija ta' politika fit-terminu twil għall-użu futur tal-frekwenza UHF (470-790 MHz). Tixtieq tieħu pożizzjoni dwar kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu segwiti. Read more
12/01/2015
Eiropas Komisija izdibina viedokļus par Lamī ziņojumā paustajiem stratēģiskajiem ieteikumiem attiecībā uz ilgtermiņa politikas stratēģiju, kā nākotnē izmantot UHF joslu (470–790 MHz). Tā vēlas izveidot nostāju par to, ciktāl ņemt vērā šos ieteikumus. Read more
12/01/2015
Europos Komisija renka nuomones apie P. Lamy ataskaitos strategines rekomendacijas dėl ilgalaikės būsimo ultraaukštųjų dažnių (UHF) juostos (470–790 MHz) naudojimo politikos strategijos. Ji nori priimti poziciją dėl to, kokių tolesnių veiksmų reikėtų imtis dėl šių rekomendacijų. Read more
12/01/2015
La Commission européenne recueille des avis sur les recommandations du rapport Lamy relatives à une stratégie politique à long terme concernant l’utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz). Elle souhaite définir une position sur la façon dont il convient de donner suite à ces recommandations. Read more
12/01/2015
Europska komisija prikuplja mišljenja o strateškim preporukama iz Lamyjeva izvješća o dugoročnoj strategiji politike u pogledu buduće uporabe ultravisokog frekvencijskog pojasa (470 – 790 MHz). Na temelju tih mišljenja Komisija će zauzeti stav u pogledu poduzimanja daljnjih mjera u vezi s tim preporukama. Read more
12/01/2015
Die Europäische Kommission holt Stellungnahmen zu den strategischen Empfehlungen des Lamy-Berichts in Bezug auf die langfristige Politik der Nutzung des UHF-Bands (470–790 MHz) ein. Sie möchte einen Standpunkt im Hinblick auf Folgemaßnahmen zu diesen Empfehlungen erarbeiten. Read more
12/01/2015
Europa-Kommissionen indsamler synspunkter om Lamy-rapportens strategiske henstillinger om en langfristet politisk strategi for den kommende brug af UHF-båndet (470-790 MHz). Den vil tage stilling til, hvordan disse henstillinger skal følges op. Read more
12/01/2015
Evropská komise v současné době shromažďuje stanoviska ke strategickým doporučením obsaženým v Lamyho zprávě ohledně dlouhodobé politické strategie pro budoucí využívání pásma UHF (470–790 MHz). Cílem je zjistit, jak by se měla uvedená doporučení naplňovat. Read more
12/01/2015
Европейската комисия проучва мненията за препоръките на Доклада Лами за дългосрочна стратегия за използване на дециметровия обхват (UHF) (470-790 MHz) в бъдеще. Тя иска да излезе с позиция за начините за прилагане на тези препоръки на практика. Read more
12/01/2015
De Europese Commissie verzamelt standpunten over de strategische aanbevelingen voor een beleidsstrategie voor het toekomstige gebruik van het UHF-spectrum (470-790 MHz) (het verslag-Lamy). Zij wil graag een standpunt innemen over hoe deze aanbevelingen moeten worden uitgevoerd. Read more

Pages