Navigation path

Informācijas atklātības likums (Freedom of Information Act) of 29/10/1998, Latvijas Vēstnesis N° 334/335 of 06/11/1998, EN translation