Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

The Digital Agenda for Europe is going local in Latvia

Article

Posted by Peteris Zilgalvis, European Commission, Head of Unit at DG Information Society and Media, Digital Agenda ambassador for Latvia

14. oktobrī rīkosim Rīgā semināru par Digitālo programmu Eiropai 2011. Šī programma  ir viena no Eiropas Komisijas ekonomikas stratēģijas "Eiropa 2020" parauginiciatīvām,  kas pieņemta, lai maksimāli izmantotu  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sniegtās iespējas Eiropas ekonomisko un sociālo mērķu īstenošanai līdz 2020. gadam. Digitālā programma aptver 101 konkrētu Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī veicamu pasākumu, lai stiprinātu  digitālo vienoto tirgu, sadarbspēju un standartizāciju, uzticēšanos un drošību, izmantojot jaunās tehnoloģijas, ātru piekļuvi internetam, pētniecību un inovācijas, digitālās prasmes un iekļautību, kā arī IKT pielietojumu dažādās dzīves jomās. Sekmīga Programmas īstenošana veicinās saimniecisko izaugsmi un ikdienišķus uzlabojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas lidzekļu ģenerāldirektorāts (DG INFSO) sekmē Digitālās programmas īstenošanu  un rīko ikgadējās sanāksmes katrā dalībvalstī, lai informētu mūsu sadarbības partnerus par jaunām iniciatīvām un iespējām Eiropas Savienībā, piemēram, struktūrfondu un pētniecības projektu ietvaros, kā arī lai iegūtu informāciju no dalībvalstīm saistībā ar Digitālās programmas ieviešanu.

Šogad Latvijā mēs sniegsim informāciju par jaunumiem e- Veselības, e- Pārvaldības, pētniecības un inovācijas jomās. Svarīga tēma būs arī platjoslas piekļuve internetam, kas ir priekšnoteikums dažādu elektronisko un tiešsaistes pakalpojumu attīstībai. Šī Digitālās programmas prioritāte ir īpaši svarīga Latvijai, kur platjoslas pieslēgumu skaits uz iedzīvotāju saglabājas zem ES vidējā līmeņa. Lai arī Latvijas elektronisko sakaru operatori pēdējos gados investē tīklu modernizēšanā, un tas atspoguļojas arvien pieaugošajos vidējajos platjoslas pieslēguma ātrumos, fiksētie platjoslas pakalpojumi saglabājas salīdzinoši maz pieejami lauku apvidos, tādā veidā palielinot „digitālo plaisu” ar visām no tās izrietošajām negatīvajām sekām dzīvei un saimnieciskajai darbībai laukos. Labā ziņa šajā jomā ir tas, ka ES atvēl ievērojamus fondu līdzekļus tieši platjoslas infrastruktūras attīstībai un ka arī Latvija ir iesniegusi projekta pieteikumu, kura īstenošanai vajadzetu uzlabot platjoslas pieejamību lauku apvidos.

Nodrošināt universālu platjoslas pieejamību nebūs iespējams bez plašas bezvadu tehnoloģiju izmantošanas, kurām nepieciešamas papildus radio frekvences. Šajā ziņā Eiropas komisija cenšas veicināt jaunu radio frekvenču joslu atvēršanu platjoslas pakalpojumu sniegšanai. Tas pirmām kārtām attiecas uz daļu no iepriekš TV apraidei izmantotā spektra, ko tagad var novirzīt platjoslas pakalpojumiem, pateicoties pārejai uz ciparu apraidi. Šī „digitālās dividendes” perspektīvā izmantošana tāpēc arī tiks apskatīta šajā seminārā.    Semināru rīkojam kopā ar Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

If you have an interest in these meetings and in discussing the Digital Agenda in Latvia, keep an eye on our website for Going Local in Latvia. Also follow us on Facebook (DigitalAgenda) and on Twitter (@DigitalAgendaEU) while using the hashtags  #daelocal_LV & #daelocal.

Comments

 's picture

You'll find normally absolutely a good amount of facts that will adheres fot it take into account. http://www.herbalalami.co.id Which is a excellent specify improve up. http://www.pasutri.biz You can expect the actual concepts previously mentioned since typical creativeness but evidently you'll find inquiries http://www.bicara.co.id such as the one particular persons improve up where by the most important thing will likely be receiving operate carried out with honest effective rely on. http://blogkita.co.id Many of us use? testo-sterone degrees find out if perhaps best practices get occur around such things as that could, http://www.mutasimridlo.com but Almost certainly that a distinct undertaking is usually evidently termed as a superb activity. http://www.1stforexbroker.com Both kids contain the impression involving simply a moment’s fulfillment, with the unwind with the lifestyles. An exceptional select, http://www.abenetwork.in My spouse and i just together with all this along with the actual relate who had previously been basically accomplishing a smaller research due to this. http://www.backlinkcheap.com Along with they in reality obtained us lunch time for the reason that I stumbled upon this intended for your pet.. seem. http://www.backlinkmonitors.com And so i need to reword that could: Thnx with the handle! Nonetheless sure Thnkx intended for paying whenever to debate this, http://www.jbid.co.id I am just highly over it and luxuriate in evaluating additional due to this subject matter. Whenever, whenever you develop into practical knowledge, http://www.seminarabe.com really does a single head bringing up-to-date your website to comprehend facts? It may be particularly a great choice to me professionally. Important universal series bus up wards for this document!