Desiata konferencia Slovenskej terminologickej siete

(20. a 21. 11. 2014, Bratislava)


    V dňoch 20. a 21. novembra 2014 sa v hoteli Bôrik (Bôrik 15, Bratislava) uskutoční v poradí 10. konferencia Slovenskej terminologickej siete so začiatkom o 9.30.
    Jubilejný ročník by sme chceli osláviť spolu s Európskym dňom jazykov. Hlavnou témou bude budúcnosť prekladateľskej profesie, ako aj tematické príspevky o technických normách a diskusia o konkrétnych termínoch.

 


 

Deviata konferencia Slovenskej terminologickej siete

(14. 11. 2013, Bratislava)


    Dňa 14. novembra 2013 usporiadala Slovenská terminologická sieť (STS) v bratislavskom hoteli Bôrik svoju každoročnú terminologickú konferenciu. Aktuálny ročník niesol názov „Finančná kríza a jej dosah na oblasť terminológie a prekladu“. Vyše 70 prítomných odborníkov si v prvej časti konferencie vypočulo dva príspevky venované problémom s používaním nových termínov a pojmov súvisiacich s finančnou krízou v slovenskej praxi. Ako prvá sa téme venovala Mgr. Júlia Čillíková, riaditeľka odboru regulácie v Národnej banke Slovenska (NBS). Z pohľadu regulátora finančného, bankového a poisťovníckeho sektora na Slovensku poslucháčom priblížila rýchly vývoj v týchto oblastiach, ku ktorému v dôsledku finančnej krízy dochádza na celoeurópskej úrovni. Uviedla mnohé príklady nových termínov, ktoré sa touto cestou dostávajú do slovenského odborného jazyka, pričom často spôsobujú problémy aj napriek celkovému zvyšovaniu kvality prekladov. Ako riešenie navrhla zintenzívniť komunikáciu s odborníkmi pre oblasť finančného trhu (vrátane pracovníkov NBS), a to už v prvotnej fáze prekladu.
    Na prvý príspevok nadviazala Mgr. Zuzana Tučeková z portálu EurActiv, ktorá účastníkom priblížila každodenné výzvy súvisiace s novou finančnou terminológiou v žurnalistike. EurActiv musí pri svojej práci novovzniknuté európske pojmy z finančnej oblasti vo veľmi obmedzenom čase výstižne pomenovať a zrozumiteľne priblížiť čitateľom. Na príklade slovenského fenoménu „euroval“ prednášateľka ukázala, ako sa niektoré pojmy v žurnalistike ďalej vyvíjajú a ako ich čitatelia vnímajú.
    V druhej časti konferencie vystúpila Doc. PhDr. Ada Böhmerová M.A. PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave s príspevkom o skúsenostiach pracovnej skupiny STS s terminologickým projektom pre občianske právo. Poslucháčom porozprávala o postupe a detailoch tohto úspešne ukončeného projektu, ktorého výsledky vo forme vyše 350 spoľahlivých hesiel v IATE prekladatelia určite ocenia. Dopoludňajšiu časť uzavrela Prof. Edita Gromová PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre príspevkom na tému „Skúsenosti z programu European Master’s in Translation“. Vysvetlila výhody členstva v tomto programe, ako aj prísne kritériá, ktoré musí takýto študijný odbor spĺňať, a kompetencie, ktoré absolventi štúdia získajú.
    K téme finančnej krízy sa účastníci konferencie vrátili popoludní, keď v tradičných diskusných skupinách rozoberali možné preklady nových finančných pojmov, ako aj niektoré problematické slovenské ekvivalenty anglických termínov. Počas prezentácie záverov jednotlivých diskusných skupín odznelo veľa konštruktívnych podnetov, s ktorými budú prekladatelia a terminológovia prekladateľského odboru Komisie ďalej pracovať.

    Z technických dôvodov sú príspevky z konferencie umiestnené na stránke diskusného fóra STS.

 


 

Ôsma konferencia Slovenskej terminologickej siete

(11. 10. 2012, Bratislava)


    Slovenská terminologická sieť (STS) usporiadala svoju ôsmu konferenciu v októbri 2012 v bratislavskom hoteli Bôrik. Tentokrát jej účastníci skúmali význam prekladu pri uplatňovaní práva EÚ, čiže problematiku, s ktorou sa vo svojom pracovnom živote stretáva väčšina členov STS a pre ktorú je spolupráca v rámci STS medzi inštitúciami EÚ a slovenskými verejnými a súkromnými partnermi zvlášť významná.
    V dopoludňajších hodinách sa témy chopila JUDr. Mária Krošláková, ktorá sa na Úrade vlády SR venuje aproximácii európskeho práva do slovenského právneho poriadku od jej začiatkov v 90-tych rokoch. Vo svojom príspevku pod názvom „Proces implementácie právnych aktov Európskej únie na národnej úrovni: dopady a význam prekladov v tomto procese“ poskytla účastníkom konferencie procesný rámec, v ktorom sa nachádzame pri uplatňovaní práva EÚ na Slovensku, a uviedla niekoľko zásadných príkladov vplyvu prekladu na vlastnú implementáciu predpisu.
    Nasledujúci rečník Ing. Stanislav Ďurina z Finančného riaditeľstva SR ponúkol svoj pohľad na nosnú tému konferencie z perspektívy pracovníkov colníctva: „Problémy hľadania ekvivalentov cudzích termínov v colnej oblasti – Stratení v preklade“ a okrem iného poukázal na niektoré konkrétne úskalia bruselskej angličtiny a francúzštiny, ktoré musí prekladateľ zvládať.
    Ďalší rozmer dal analýze prekladov európskeho práva Ing. Cyril Francisci z Výskumného ústavu spojov, ktorý sa významne aktivizuje v záujme zjednocovania a šírenia korektnej slovenskej terminológie v oblasti elektronických komunikácií. Vo svojom príspevku „Terminológia vyplývajúca z právnych aktov EÚ v oblasti elektronických komunikácií“ hovoril aj o zásadách, ktoré je potrebné uplatňovať pri preklade termínov v dynamicky sa rozvíjajúcej sfére IKT plnej nových skutočností.
    Takto rozpracovanej téme sa popoludní venovali účastníci konferencie v diskusných skupinách, ktoré sú unikátnym priestorom pre výmenu odborných názorov radových členov STS. Štyri diskusné skupiny pod vedením hlavných rečníkov konferencie sa venovali prípadovej štúdii antidiskriminačného zákona, konkrétnym terminologickým príkladom z colnej oblasti, nejednoznačným otázkam spisovnej syntaxe a praktickým skúsenostiam jednotlivých diskutérov s prekladom dokumentov EÚ. Odznelo veľa podnetov, ktoré majú zásadný význam pre slovenský prekladateľský odbor Európskej komisie a predstavujú dôležitý príspevok STS ku kvalite právnych predpisov.

 


 

Siedma konferencia Slovenskej terminologickej siete

(21. 10. 2011, Bratislava)


    V piatok 21. októbra sa uskutočnila 7. konferencia Slovenskej terminologickej siete, ktorá sa zamerala na tému anglicizmov a zhrnula vývoj siete od posledného spoločného stretnutia. V prednáškovej časti sme sa mali možnosť pozrieť na anglicizmy najmä z dvoch perspektív: slovakistické stanovisko predniesla vedecká pracovníčka JÚĽŠ-u Mgr. Alexandra Jarošová a pohľad anglicistu odznel v podaní doc. Miroslava Bázlika z katedry anglistiky FFUK. Prekladovým riešeniam konkrétnych anglicizmov sa venovala aj živá popoludňajšia diskusia v skupinách, ktorá priniesla ďalšie zaujímavé odborné hľadiská a zdroje poznatkov.
    Účastníci konferencie si vypočuli aj zástupcov novozaložených pracovných skupín: za skupinu pre terminológiu informačných a komunikačných technológií vystúpil akademik prof. Ivan Plander a Ing. Cyril Francisci, skupinu pre terminológiu civilného letectva predstavil Ing. Stanislav Vančo. Stručnú informáciu o práci ostatných pracovných skupín predniesol zástupca DGT. Pracovná skupina z oblasti životného prostredia v súčasnosti aktualizuje termíny a definície v databáze GEMET a pripravuje súbor 100 overených termínov do databázy IATE. Pracovná skupina pre poľnohospodárstvo má za sebou úspešne zvládnutý terminologický projekt IATE a pracovná skupina pre právnu terminológiu má obdobný projekt rozbehnutý.
    Krátky príspevok o projekte webovej stránky na výučbu slovenčiny a o občiansko-spoločenskej platforme EÚ pre viacjazyčnosť predniesol z vlastného podnetu aj Ing. Jozef Reinvart z MZV SR. Všetky príspevky nájdete pod týmto odkazom.
    Konferencia opätovne potvrdila odborný a osobnostný potenciál svojich členov a jej výsledky svedčia o pridanej hodnote, ktorú na poli odbornej terminológie v slovenčine prináša. Organizačný tím ďakuje všetkým členom za úprimný záujem a aktívnu účasť na 7. konferencii.

 


 

Šiesta konferencia Slovenskej terminologickej siete

(22. 10. 2010, Bratislava)


    Slovenská terminologická sieť usporiadala svoju v poradí už šiestu konferenciu pod názvom „Platformy spolupráce“. Konferencia sa uskutočnila v hoteli Bôrik v Bratislave za účasti približne 70 odborníkov. Cieľom konferencie bolo nájsť nové, prípadne zlepšiť a zatraktívniť už fungujúce spôsoby spolupráce.

    V mene vedúcej slovenského jazykového odboru Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad Evy Beňovej účastníkov privítal Daniel Kluvanec, vedúci jazykového oddelenia SK-02.
    Po ňom dostala slovo Marcela Chreneková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá referovala o skúsenostiach pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo s terminologickým projektom STS.
    Danica Maleková z Úradu pre vydávanie publikácii EÚ priblížila EUR-Lex, EuroVoc a EU Bookshop ako ďalšie zdroje pre terminologickú prácu.
    O využití terminologických projektov STS pre IATE hovorila Edita Veselá z odboru slovenského jazyka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad.
    Elena Kačalová z Ministerstva kultúry SR, ktorá mala informovať o pripravovanej novele zákona o štátnom jazyku, sa pre neodkladné povinnosti na podujatí napokon nemohla zúčastniť.

    Popoludnie sa začalo vystúpením Jozefa Reinvarta z MZV SR, ktorý z vlastnej iniciatívy informoval o plenárnom zasadnutí Platformy občianskej spoločnosti pre viacjazyčnosť, ktoré sa konalo v Bruseli 1. 10. 2010. Podrobnejšiu správu si môžete pozrieť tu.

    Program konferencie pokračoval vymedzením diskusných tém o ktorých sa potom zanietene debatovalo. Na záver boli stručne prezentované ich výsledky a odporúčania. Diskusia k jednotlivým témam pokračuje na diskusnom fóre STS a ste vítaní zapojiť sa do nej.

    Celá konferencia sa niesla v uvoľnenej atmosfére a po jej ukončení sa účastníci rozišli s novým elánom a optimizmom do ďalšej práce.

Konferenčné príspevky zo 6. konferencie STS

 


 

Diskusné fórum Slovenskej terminologickej siete


(18/04/2010)


    Členovia Slovenskej terminologickej siete už môžu diskutovať vo vlastnom diskusnom fóre, do ktorého sa môžu zaregistrovať na tejto internetovej adrese:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/sts/