11. konferencia Slovenskej terminologickej siete – Verejná správa a politika súdržnosti

(6. 11. 2015, Bratislava)


    11. konferencia Slovenskej terminologickej siete sa uskutočnila 6. novembra 2015 v Bratislave a cez videoprenos ju mohli naživo sledovať aj slovenskí prekladatelia inštitúcií EÚ v Luxemburgu a Bruseli. Hlavní rečníci sa sústredili na terminologické aspekty politiky súdržnosti a verejnej správy na európskej aj národnej úrovni. Martin Miklánek z Úradu vlády Slovenskej republiky na úvod vysvetlil účastníkom komplexnú štruktúru politiky súdržnosti vrátane právnych predpisov a prehľadu o ich uplatňovaní v EÚ a osobitne na Slovensku.
    Terminológ slovenského prekladateľského odboru Európskej komisie Rastislav Popelka sa zameral na európske štrukturálne a investičné fondy a úsilie GR pre preklad o zjednotenie nekonzistentnej terminológie EŠIF v právnych predpisoch, ktorá prekladateľov často stavia do neľahkej situácie. V snahe nájsť riešenie vytvorili slovenskí prekladatelia a terminológovia EK terminologický projekt, do ktorého sa zapoja aj relevantné subjekty slovenského verejného sektora.
    Marcela Chreneková a Eva Balážová z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre poskytli členom a priaznivcom STS aktuálne informácie o novej kohéznej politike a verejnej správe a poukázali na niektoré terminologické úskalia v tejto oblasti.
    Napokon odznel príhovor Ingrid Cíbikovej z Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, v ktorom upozornila na riziká spojené s nekonzistentným prístupom k terminológii. Rečníčka zdôraznila potrebu pracovať s pojmovými systémami v cieľovom jazyku a poskytla niekoľko odporúčaní, ako zvrátiť nesystémové tendencie v terminologickej práci na Slovensku.
    Po obede nasledovali už tradičné diskusné stoly, pri ktorých účastníci konferencie spoločne hľadali riešenia mnohých terminologických problémov z prekladateľskej praxe, a to najmä z oblasti verejnej politiky, migrácie a modernej spoločnosti.

 


 

Desiata konferencia Slovenskej terminologickej siete – Budúcnosť prekladateľskej profesie

(20. a 21. 11. 2014, Bratislava)


    V dňoch 20. – 21. novembra sa v Bratislave konala 10. konferencia Slovenskej terminologickej siete, na ktorej sa zúčastnilo približne 130 významných predstaviteľov prekladateľstva a terminológie z verejného aj súkromného sektora na Slovensku, ako aj z európskych inštitúcií.
    Prvý deň konferencie sa zameral na tému Európskeho dňa jazykov 2014 – Budúcnosť prekladateľskej profesie, zatiaľ čo druhý deň mal podobu tradičnej terminologickej konferencie s nosnou témou technických noriem a diskusnými stolmi v poobedňajšom programe. Tento rok sa všetky prezentácie a diskusie prenášali cez internet, aby mohli konferenciu sledovať on-line aj kolegovia z inštitúcií EÚ v Bruseli a v Luxemburgu.
    Zaujímaví a dobre pripravení rečníci naplnili konferenciu atraktívnym obsahom, pričom sa nezriedka zapojili do vášnivých diskusií a dynamického nadväzovania kontaktov. GR pre preklad je ako európska inštitúcia vo vhodnej pozícii na vytvorenie konštruktívnej platformy pre formálnu aj neformálnu výmenu názorov, ktoré majú predstavitelia rôznych strán prekladateľského procesu neraz úplne protikladné. Účastníci konferencie však nestrácali zo zreteľa spoločnú budúcnosť, efektivitu a spoluprácu.

Štvrtok 20. novembra

    Doobeda sa rozoberala budúcnosť prekladateľskej profesie zo štyroch rôznych perspektív. Ak by sme to mali zhrnúť, prekladatelia prežijú aj rok 3000, ale budú sa musieť prispôsobiť dramaticky odlišnému prostrediu a získať nové zručnosti.
    V úvode poobedňajšej časti odznel blok troch prezentácií zameraný na strojový preklad, jeho vývoj, vplyv na preklad, ako aj možné úskalia a obmedzenia. Napokon predniesol svoj príspevok predstaviteľ Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý predstavil novú koncepciu vzťahov medzi štátom a prekladateľmi. Živá diskusia po každej prezentácii pokračovala aj počas prestávok.
    Jubilejná desiata konferencia mala aj svoju spoločensko-kultúrnu časť, o ktorú sa postarali študenti prekladu Univerzity Komenského v Bratislave so svojím divadelným súborom ActofKAA. Ich stvárnenie absurdnej detektívky Davida Fulka Ten sluha má pravdu (The Potman Spoke Sooth) prinieslo do rokovacej sály po náročnom pracovnom dni humor a uvoľnenie.

Piatok 21. novembra

    Jozef Štefánik, vedúci slovenského prekladateľského odboru na GR pre preklad a predseda riadiaceho výboru STS, otvoril druhý deň konferencie krátkym zhrnutím histórie STS. Po ňom vystúpil vzácny hosť Gino Vesentini, bývalý vedúci prekladateľského odboru a „otec zakladateľ“ slovenskej aj talianskej terminologickej siete, ktorý sa s účastníkmi podelil o svoje spomienky na časy, keď prevzal vedenie odboru a zakladal STS. Vo svojom srdečnom a úprimnom príhovore vyjadril členom slovenského prekladateľského odboru a ich slovenským partnerom v STS poďakovanie a podporu.
    Doobedňajšie stretnutie pokračovalo tromi nosnými prezentáciami zameranými na terminológiu. Diskutovalo sa aj o praktických aspektoch témy, napríklad o dostupnosti slovenských technických noriem.
    Poobede kolegovia z prekladateľského útvaru Rady vysvetlili prítomným význam systematickej terminologickej spolupráce európskych inštitúcií so slovenskými verejnými orgánmi a vyzvali účastníkov, aby predstavili svoje návrhy na jej ďalšie zlepšenie.
    Program pokračoval tradičnou diskusiou za okrúhlymi stolmi na terminologické témy regionálna politika a verejná správa, biotechnológia, elektronika, slovenčina.
    Po ukončení diskusií každý stôl odprezentoval svoje závery, ktoré pracovníci GR pre preklad spracujú a ďalej terminologicky využijú. Termíny, ktoré sa podarí doriešiť s konečnou platnosťou, sa vložia do verejne prístupnej databázy IATE.
    Napokon sa Jozef Štefánik poďakoval prítomným za aktívnu účasť a hodnotné vstupy a vyjadril nádej v opätovné stretnutie budúci rok.

 


 

Deviata konferencia Slovenskej terminologickej siete

(14. 11. 2013, Bratislava)


    Dňa 14. novembra 2013 usporiadala Slovenská terminologická sieť (STS) v bratislavskom hoteli Bôrik svoju každoročnú terminologickú konferenciu. Aktuálny ročník niesol názov „Finančná kríza a jej dosah na oblasť terminológie a prekladu“. Vyše 70 prítomných odborníkov si v prvej časti konferencie vypočulo dva príspevky venované problémom s používaním nových termínov a pojmov súvisiacich s finančnou krízou v slovenskej praxi. Ako prvá sa téme venovala Mgr. Júlia Čillíková, riaditeľka odboru regulácie v Národnej banke Slovenska (NBS). Z pohľadu regulátora finančného, bankového a poisťovníckeho sektora na Slovensku poslucháčom priblížila rýchly vývoj v týchto oblastiach, ku ktorému v dôsledku finančnej krízy dochádza na celoeurópskej úrovni. Uviedla mnohé príklady nových termínov, ktoré sa touto cestou dostávajú do slovenského odborného jazyka, pričom často spôsobujú problémy aj napriek celkovému zvyšovaniu kvality prekladov. Ako riešenie navrhla zintenzívniť komunikáciu s odborníkmi pre oblasť finančného trhu (vrátane pracovníkov NBS), a to už v prvotnej fáze prekladu.
    Na prvý príspevok nadviazala Mgr. Zuzana Tučeková z portálu EurActiv, ktorá účastníkom priblížila každodenné výzvy súvisiace s novou finančnou terminológiou v žurnalistike. EurActiv musí pri svojej práci novovzniknuté európske pojmy z finančnej oblasti vo veľmi obmedzenom čase výstižne pomenovať a zrozumiteľne priblížiť čitateľom. Na príklade slovenského fenoménu „euroval“ prednášateľka ukázala, ako sa niektoré pojmy v žurnalistike ďalej vyvíjajú a ako ich čitatelia vnímajú.
    V druhej časti konferencie vystúpila Doc. PhDr. Ada Böhmerová M.A. PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave s príspevkom o skúsenostiach pracovnej skupiny STS s terminologickým projektom pre občianske právo. Poslucháčom porozprávala o postupe a detailoch tohto úspešne ukončeného projektu, ktorého výsledky vo forme vyše 350 spoľahlivých hesiel v IATE prekladatelia určite ocenia. Dopoludňajšiu časť uzavrela Prof. Edita Gromová PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre príspevkom na tému „Skúsenosti z programu European Master’s in Translation“. Vysvetlila výhody členstva v tomto programe, ako aj prísne kritériá, ktoré musí takýto študijný odbor spĺňať, a kompetencie, ktoré absolventi štúdia získajú.
    K téme finančnej krízy sa účastníci konferencie vrátili popoludní, keď v tradičných diskusných skupinách rozoberali možné preklady nových finančných pojmov, ako aj niektoré problematické slovenské ekvivalenty anglických termínov. Počas prezentácie záverov jednotlivých diskusných skupín odznelo veľa konštruktívnych podnetov, s ktorými budú prekladatelia a terminológovia prekladateľského odboru Komisie ďalej pracovať.

    Z technických dôvodov sú príspevky z konferencie umiestnené na stránke diskusného fóra STS.

 


 

Ôsma konferencia Slovenskej terminologickej siete

(11. 10. 2012, Bratislava)


    Slovenská terminologická sieť (STS) usporiadala svoju ôsmu konferenciu v októbri 2012 v bratislavskom hoteli Bôrik. Tentokrát jej účastníci skúmali význam prekladu pri uplatňovaní práva EÚ, čiže problematiku, s ktorou sa vo svojom pracovnom živote stretáva väčšina členov STS a pre ktorú je spolupráca v rámci STS medzi inštitúciami EÚ a slovenskými verejnými a súkromnými partnermi zvlášť významná.
    V dopoludňajších hodinách sa témy chopila JUDr. Mária Krošláková, ktorá sa na Úrade vlády SR venuje aproximácii európskeho práva do slovenského právneho poriadku od jej začiatkov v 90-tych rokoch. Vo svojom príspevku pod názvom „Proces implementácie právnych aktov Európskej únie na národnej úrovni: dopady a význam prekladov v tomto procese“ poskytla účastníkom konferencie procesný rámec, v ktorom sa nachádzame pri uplatňovaní práva EÚ na Slovensku, a uviedla niekoľko zásadných príkladov vplyvu prekladu na vlastnú implementáciu predpisu.
    Nasledujúci rečník Ing. Stanislav Ďurina z Finančného riaditeľstva SR ponúkol svoj pohľad na nosnú tému konferencie z perspektívy pracovníkov colníctva: „Problémy hľadania ekvivalentov cudzích termínov v colnej oblasti – Stratení v preklade“ a okrem iného poukázal na niektoré konkrétne úskalia bruselskej angličtiny a francúzštiny, ktoré musí prekladateľ zvládať.
    Ďalší rozmer dal analýze prekladov európskeho práva Ing. Cyril Francisci z Výskumného ústavu spojov, ktorý sa významne aktivizuje v záujme zjednocovania a šírenia korektnej slovenskej terminológie v oblasti elektronických komunikácií. Vo svojom príspevku „Terminológia vyplývajúca z právnych aktov EÚ v oblasti elektronických komunikácií“ hovoril aj o zásadách, ktoré je potrebné uplatňovať pri preklade termínov v dynamicky sa rozvíjajúcej sfére IKT plnej nových skutočností.
    Takto rozpracovanej téme sa popoludní venovali účastníci konferencie v diskusných skupinách, ktoré sú unikátnym priestorom pre výmenu odborných názorov radových členov STS. Štyri diskusné skupiny pod vedením hlavných rečníkov konferencie sa venovali prípadovej štúdii antidiskriminačného zákona, konkrétnym terminologickým príkladom z colnej oblasti, nejednoznačným otázkam spisovnej syntaxe a praktickým skúsenostiam jednotlivých diskutérov s prekladom dokumentov EÚ. Odznelo veľa podnetov, ktoré majú zásadný význam pre slovenský prekladateľský odbor Európskej komisie a predstavujú dôležitý príspevok STS ku kvalite právnych predpisov.

 


 

Siedma konferencia Slovenskej terminologickej siete

(21. 10. 2011, Bratislava)


    V piatok 21. októbra sa uskutočnila 7. konferencia Slovenskej terminologickej siete, ktorá sa zamerala na tému anglicizmov a zhrnula vývoj siete od posledného spoločného stretnutia. V prednáškovej časti sme sa mali možnosť pozrieť na anglicizmy najmä z dvoch perspektív: slovakistické stanovisko predniesla vedecká pracovníčka JÚĽŠ-u Mgr. Alexandra Jarošová a pohľad anglicistu odznel v podaní doc. Miroslava Bázlika z katedry anglistiky FFUK. Prekladovým riešeniam konkrétnych anglicizmov sa venovala aj živá popoludňajšia diskusia v skupinách, ktorá priniesla ďalšie zaujímavé odborné hľadiská a zdroje poznatkov.
    Účastníci konferencie si vypočuli aj zástupcov novozaložených pracovných skupín: za skupinu pre terminológiu informačných a komunikačných technológií vystúpil akademik prof. Ivan Plander a Ing. Cyril Francisci, skupinu pre terminológiu civilného letectva predstavil Ing. Stanislav Vančo. Stručnú informáciu o práci ostatných pracovných skupín predniesol zástupca DGT. Pracovná skupina z oblasti životného prostredia v súčasnosti aktualizuje termíny a definície v databáze GEMET a pripravuje súbor 100 overených termínov do databázy IATE. Pracovná skupina pre poľnohospodárstvo má za sebou úspešne zvládnutý terminologický projekt IATE a pracovná skupina pre právnu terminológiu má obdobný projekt rozbehnutý.
    Krátky príspevok o projekte webovej stránky na výučbu slovenčiny a o občiansko-spoločenskej platforme EÚ pre viacjazyčnosť predniesol z vlastného podnetu aj Ing. Jozef Reinvart z MZV SR. Všetky príspevky nájdete pod týmto odkazom.
    Konferencia opätovne potvrdila odborný a osobnostný potenciál svojich členov a jej výsledky svedčia o pridanej hodnote, ktorú na poli odbornej terminológie v slovenčine prináša. Organizačný tím ďakuje všetkým členom za úprimný záujem a aktívnu účasť na 7. konferencii.

 


 

Šiesta konferencia Slovenskej terminologickej siete

(22. 10. 2010, Bratislava)


    Slovenská terminologická sieť usporiadala svoju v poradí už šiestu konferenciu pod názvom „Platformy spolupráce“. Konferencia sa uskutočnila v hoteli Bôrik v Bratislave za účasti približne 70 odborníkov. Cieľom konferencie bolo nájsť nové, prípadne zlepšiť a zatraktívniť už fungujúce spôsoby spolupráce.

    V mene vedúcej slovenského jazykového odboru Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad Evy Beňovej účastníkov privítal Daniel Kluvanec, vedúci jazykového oddelenia SK-02.
    Po ňom dostala slovo Marcela Chreneková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá referovala o skúsenostiach pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo s terminologickým projektom STS.
    Danica Maleková z Úradu pre vydávanie publikácii EÚ priblížila EUR-Lex, EuroVoc a EU Bookshop ako ďalšie zdroje pre terminologickú prácu.
    O využití terminologických projektov STS pre IATE hovorila Edita Veselá z odboru slovenského jazyka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad.
    Elena Kačalová z Ministerstva kultúry SR, ktorá mala informovať o pripravovanej novele zákona o štátnom jazyku, sa pre neodkladné povinnosti na podujatí napokon nemohla zúčastniť.

    Popoludnie sa začalo vystúpením Jozefa Reinvarta z MZV SR, ktorý z vlastnej iniciatívy informoval o plenárnom zasadnutí Platformy občianskej spoločnosti pre viacjazyčnosť, ktoré sa konalo v Bruseli 1. 10. 2010. Podrobnejšiu správu si môžete pozrieť tu.

    Program konferencie pokračoval vymedzením diskusných tém o ktorých sa potom zanietene debatovalo. Na záver boli stručne prezentované ich výsledky a odporúčania. Diskusia k jednotlivým témam pokračuje na diskusnom fóre STS a ste vítaní zapojiť sa do nej.

    Celá konferencia sa niesla v uvoľnenej atmosfére a po jej ukončení sa účastníci rozišli s novým elánom a optimizmom do ďalšej práce.

Konferenčné príspevky zo 6. konferencie STS

 


 

Diskusné fórum Slovenskej terminologickej siete


(18/04/2010)


    Členovia Slovenskej terminologickej siete už môžu diskutovať vo vlastnom diskusnom fóre, do ktorého sa môžu zaregistrovať na tejto internetovej adrese:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/sts/