Denna webbplats arkiverades den (02/08/2012)
02/08/2012

Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Kontakter med Europaparlamentet, Europeiska ombudsmannen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella parlamenten

Europaparlamentet

Direktoratet fungerar som förbindelselänk mellan Europaparlamentet och kommissionen.

I detta interinstitutionella uppdrag ingår att bevaka Europaparlamentets plenarsammanträden i Strasbourg eller Bryssel, möten i parlamentsutskott samt möten i förvaltningsorgan och organ för politisk planering (konferensen mellan de politiska gruppernas ordföranden, utskottsordförandekonferensen, gruppen för interinstitutionell samordning). Förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen regleras av ett ramavtal pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) som de båda institutionerna ingick i maj 2005. Direktoratet bevakar systematiskt arbetet i samtliga parlamentsutskott och plenarsammanträden med det dubbla syftet att rapportera till kommissionsledamöterna och generaldirektoraten vad som diskuterats och se till att kommissionen företräds där på ett adekvat sätt.

Innan kommissionen företräder en viss ståndpunkt i plenarsammanträden, när det gäller frågor som angår den, och inför den nödvändiga administrativa samordningen äger politiska förberedelser rum internt inom kommissionen genom möten mellan de olika berörda kanslierna. Detta arbete utförs av gruppen för interinstitutionella förbindelser, och för denna fungerar direktoratet som sekretariat för alla frågor som avser Europaparlamentet.

Direktoratet organiserar även den uppföljning som krävs av Europaparlamentets resolutioner, biträder kommissionens ordförande och vice ordförande med ansvar för förbindelserna med Europaparlamentet när de framträder inför parlamentet (under plenarsammanträden, möten i ordförandekonferensen eller möten i parlamentsutskott) och ser till att kommissionen är företrädd i de grupper där parlamentets arbete planeras.

Samtliga de skriftliga frågor som ställs av parlamentsledamöter mottas och registreras centralt i direktoratet innan de skickas vidare till de olika berörda generaldirektoraten och avdelningarna. Direktoratet sörjer för att frågorna besvaras inom tidsfristen och att svaren utformas på ett konsekvent och korrekt sätt. Direktoratet ser också till att den nödvändiga samordningen mellan avdelningar och på kanslinivå äger rum för att förbereda ståndpunkter som skall försvaras av kommissionen under frågestunden (Question time).

Till början av sidan

Europeiska ombudsmannen och framställningar

Direktoratet har den särskilda uppgiften att hantera de klagomål om administrativa missförhållanden som vidarebefordrats till Europeiska kommissionen av Europeiska ombudsmannen och de framställningar som sänts av Europaparlamentet.

Det interna förfarandet för detta har fastställts i kommissionens beslut av den 5 oktober 2005 (SEK(2005) 1227/4). Varje kommissionsledamot har befogenhet att på kommissionens vägnar och under kommissionens ansvar besvara klagomål som rör hans eller hennes ansvarsområde. Direktoratet överlämnar klagomålen till den ansvariga kommissionsledamoten och skall därefter ge sitt samtycke till svaren tillsammans med rättstjänsten och i tillämpliga fall GD Budget. Ytterst ansvariga för detta är kommissionens ordförande och vice ordförande med ansvar för förbindelserna med ombudsmannen. Kommissionen hanterar alla mottagna klagomål och strävar efter att följa ombudsmannens rekommendationer och förslag om en uppgörelse i godo.

Europaparlamentet mottar i enlighet med artikel 194 i fördraget framställningar från allmänheten. De flesta av de framställningar som kan tas upp till behandling skickas till kommissionen för att allmänheten skall få ett svar eller för att problem som gäller bristande efterlevnad av gemenskapslagstiftningen skall kunna lösas. I vissa fall kan en framställning leda till att ett förfarande för överträdelse av gemenskapslagstiftningen inleds mot en medlemsstat. De framställningar som skickas av Europaparlamentet mottas av direktoratet, som vidarebefordrar dem till de berörda generaldirektoraten och bevakar att framställningarna hanteras korrekt, både under det skriftliga förfarandet och vid möten i parlamentsutskottet för framställningar.

Till början av sidan

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

Direktoratet ansvarar för förbindelserna med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Dessa rådgivande kommittéer, som var och en består av 317 ledamöter, biträder rådet och kommissionen vid utformningen av gemenskapslagstiftningen (se artikel 7 i EG-fördraget). Rådet eller kommissionen samråder med dem i de fall som föreskrivs i fördraget (obligatoriskt hörande) eller när någon av dessa institutioner önskar inhämta deras yttranden (frivilligt hörande), och kommittéerna kan även utfärda yttranden på eget initiativ (se artiklarna 260-265 i EG-fördraget). I enlighet med de samarbetsprotokoll som i november 2005 undertecknades med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén pdf - 45 KB [45 KB] English (en) français (fr) respektive Regionkommittén pdf - 63 KB [63 KB] English (en) français (fr) kan kommissionen till kommittéerna lämna särskilda framställningar om fördjupat samråd (varvid kommittéerna utfärdar förberedande yttranden). Det är kommissionens vice ordförande med ansvar för förbindelserna med kommittéerna som tillställer kommittéerna dessa framställningar om förberedande yttranden.

På grundval av kommissionens arbetsprogram utarbetar direktoratet varje år planer för samrådet med kommittéerna och diskuterar dessa med dem. I de nya protokollen finns bestämmelser om gemensam planering. Direktoratet bevakar systematiskt arbetet i båda kommittéerna, dvs. vid plenarsessioner och presidiemöten, medan möten i sektionerna (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) och i utskotten (Regionkommittén) bevakas av det generaldirektorat som ansvarar för det område som respektive yttrande avser. Direktoratet ser till att kommissionen företräds där på lämpligt sätt och underrättar kommissionens ledamöter och avdelningar om kommittéernas diskussioner. På grundval av underlag från kommissionens avdelningar upprättar direktoratet regelbundna rapporter till kommittéerna om vilka åtgärder kommissionen vidtagit med anledning av deras yttranden. Detta uppföljningsdokument framställs kvartalsvis i fråga om Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och halvårsvis i fråga om Regionkommittén. I de nya samarbetsprotokollen föreskrivs särskilda åtgärder för att informera kommittéerna om de åtgärder som vidtagits med anledning av särskilt viktiga yttranden.

Direktoratet offentliggör också en "resultattavla" som beskriver de två kommittéernas huvudsakliga verksamheter.

Till början av sidan

De nationella parlamenten

Direktoratet ansvarar också för förbindelserna med medlemsstaternas nationella parlament. Det håller kontakt med COSAC (konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) och talmanskonferensen för de europeiska parlamenten. Direktoratet har nära förbindelser med de nätverk som finns mellan de nationella parlamentens ständiga representanter och kontaktpersoner. Det ger också ut ett nyhetsbrev om de nationella parlamenten.

Mer information om de olika organen finns på följande webbplatser: Europaparlamentet, Europeiska ombudsmannen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Till början av sidan