Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (02/08/2012)
02/08/2012

Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Το Ευρωπαϊκό ΚοινοβΣχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Διεύθυνση έχει τον προνομιούχο ρόλο του συνδέσμου μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Αυτή η διοργανική αποστολή καλύπτει τις συνόδους της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, τις συνεδριάσεις των επιτροπών του Κοινοβουλίου καθώς και των οργάνων που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ή τον πολιτικό σχεδιασμό (διάσκεψη των προέδρων, διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών του Κοινοβουλίου, ομάδα διοργανικής συνεργασίας). Οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής διέπονται από τη συμφωνία πλαίσιο pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) που συνήφθη μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων τον Μάιο του 2005. Η Διεύθυνση παρακολουθεί συστηματικά τις εργασίες του συνόλου των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των συνόδων της ολομέλειας με στόχο, αφενός, να ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής και τις γενικές διευθύνσεις σχετικά με το αντικείμενο των συζητήσεων και, αφετέρου, να μεριμνά ώστε να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση της Επιτροπής.

Οι θέσεις που υποστηρίζει η Επιτροπή στη σύνοδο της ολομέλειας επί όλων των θεμάτων που την αφορούν καθώς και ο αναγκαίος διοικητικός συντονισμός αποτελούν αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής προετοιμασίας της Επιτροπής μέσω των συνεδριάσεων σε επίπεδο ιδιαίτερων γραφείων: πρόκειται για την Ομάδα Διοργανικών Σχέσεων (ΟΔΣ), για λογαριασμό της οποίας η Διεύθυνση εκτελεί χρέη γραμματείας για όλα τα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εξάλλου, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αναγκαία παρακολούθηση των ψηφισμάτων που εκδίδονται από το Κοινοβούλιο, επικουρεί τον πρόεδρο της Επιτροπής καθώς και τον αντιπρόεδρο που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις τους με το Κοινοβούλιο (στη σύνοδο της ολομέλειας, στη διάσκεψη των προέδρων ή στην κοινοβουλευτική επιτροπή) και μεριμνά για την εκπροσώπηση της Επιτροπής στις ομάδες προγραμματισμού των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Εξάλλου όλες οι γραπτές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τα μέλη του Κοινοβουλίου παραλαμβάνονται και καταχωρούνται από τη Διεύθυνση και εν συνεχεία αποστέλλονται στις διάφορες ενδιαφερόμενες γενικές διευθύνσεις και υπηρεσίες. Η Διεύθυνση μεριμνά ώστε να δίδονται ακριβείς και καλά διατυπωμένες απαντήσεις στις εν λόγω ερωτήσεις εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Διασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών και σε επίπεδο ιδιαιτέρων γραφείων ενόψει της προετοιμασίας των θέσεων που πρέπει να υποστηρίξει η Επιτροπή κατά την ώρα των ερωτήσεων.

Αρχή σελίδας

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και οι αναφορές

Η Διεύθυνση έχει το ειδικό καθήκον να διαχειρίζεται τις καταγγελίες που αποστέλλει ο Διαμεσολαβητής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιπτώσεις εικαζόμενης κακής διοίκησης καθώς και τις αναφορές που αποστέλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η εσωτερική διαδικασία καθορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 2005 (SEC(2005-1227/4): κάθε Επίτροπος εξουσιοδοτείται να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς του εξ ονόματος και κατ’ εντολή της Επιτροπής. Η Διεύθυνση διαβιβάζει τις καταγγελίες στον αρμόδιο Επίτροπο και εν συνεχεία, μαζί με τη Νομική Υπηρεσία και, ενδεχομένως, με τη ΓΔ Προϋπολογισμού δίνει την έγκριση κατ’ εντολή του προέδρου και του αντιπροέδρου που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τον Διαμεσολαβητή . Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις καταγγελίες που παραλαμβάνει και προσπαθεί να απαντήσει θετικά στις συστάσεις του Διαμεσολαβητή και στις προτάσεις του για συμβιβαστική συμφωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης, αναφορές εκ μέρους των πολιτών. Οι περισσότερες από τις αναφορές που γίνονται δεκτές διαβιβάζονται στην Επιτροπή για να δοθεί απάντηση στους πολίτες ή για να επιλυθούν προβλήματα μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία της ΕΕ. Ενίοτε, μία αναφορά μπορεί να αποτελέσει λόγο για να κινηθεί η διαδικασία παράβασης κατά κράτους μέλους. Οι αναφορές που αποστέλλονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης οι οποίες τις αποστέλλουν στις διάφορες γενικές διευθύνσεις και μεριμνούν ώστε να τους δοθεί η κατάλληλη συνέχεια τόσο κατά τη γραπτή φάση όσο και κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής αναφορών του Κοινοβουλίου.

Αρχή σελίδας

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Οι δύο αυτές συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από 317 μέλη εκάστη, επικουρούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την κατάρτιση των κοινοτικών πράξεων (βλ. άρθρο 7 της Συνθήκης ΕE). Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο συμβουλεύονται τις επιτροπές αυτές στις περιπτώσεις που το προβλέπει η συνθήκη (υποχρεωτική διαβούλευση) ή όταν ένα από τα θεσμικά όργανα επιθυμεί να ζητήσει τη γνώμη τους (προαιρετική διαβούλευση). Τέλος, μπορούν να εκφέρουν γνώμη με δική τους πρωτοβουλία (βλ. άρθρα 260-265 της Συνθήκης ΕE). Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα συνεργασίας με την ΕΟΚΕ pdf - 45 KB [45 KB] English (en) français (fr) και την ΕτΠ pdf - 63 KB [63 KB] English (en) français (fr) , που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2005, οι επιτροπές μπορούν να επιφορτισθούν εκ μέρους της Επιτροπής με την εξέταση ειδικών αιτήσεων που απαιτούν πιο εμπεριστατωμένη διαβούλευση (γνώμη προοπτικής για την Επιτροπή των Περιφερειών και διερευνητικές γνώμες για την ΕΟΚΕ)• ο αντιπρόεδρος που είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις με τις επιτροπές διαβιβάζει στις επιτροπές την αίτηση για τις γνώμες αυτές.

Κάθε έτος η Διεύθυνση καθορίζει, βάσει του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, τις προβλεπόμενες διαβουλεύσεις και τις συζητά με τις επιτροπές. Τα νέα πρωτόκολλα αφορούν τα μέτρα κοινού προγραμματισμού. Η Διεύθυνση παρακολουθεί συστηματικά τις εργασίες των δύο επιτροπών: τις συνόδους της ολομέλειας και τις συνεδριάσεις του προεδρείου, ενώ οι συνεδριάσεις των τμημάτων (ΕΟΚΕ) και των Επιτροπών (ΕτΠ) παρακολουθούνται από τις γενικές διευθύνσεις που είναι αρμόδιες για κάθε γνώμη. Μεριμνά ώστε να εκπροσωπείται κατάλληλα η Επιτροπή και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής και τις υπηρεσίες σχετικά με τις διεξαγόμενες συζητήσεις. Τέλος, συντάσσει, βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, περιοδικές εκθέσεις, ώστε να ενημερώνονται οι επιτροπές σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις γνώμες τους. Το έγγραφο παρακολούθησης είναι τριμηνιαίο για την ΕΟΚΕ και εξαμηνιαίο για την ΕτΠ. Τα νέα πρωτόκολλα συνεργασίας προβλέπουν ειδικά μέτρα για την ενημέρωση των επιτροπών σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται σε ιδιαίτερα σημαντικές γνώμες.

Η Διεύθυνση δημοσιεύει επίσης ένα «πίνακα αποτελεσμάτων» στον οποίο επισημαίνονται οι κύριες δραστηριότητες των δύο επιτροπών.

Αρχή σελίδας

Τα εθνικά κοινοβούλια

Η Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Προωθεί τις επαφές με την COSAC (Διάσκεψη των ειδικευμένων σε κοινοτικά θέματα οργάνων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και με τη διάσκεψη των προέδρων των κοινοβουλίων της ΕΕ. Αναπτύσσει στενές σχέσεις με τα υφιστάμενα δίκτυα των μονίμων αντιπροσώπων και με τους επίσημους συνδέσμους των εθνικών κοινοβουλίων. Επιπλέον, εκδίδει ένα ενημερωτικό δελτίο για τα εθνικά κοινοβούλια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Αρχή σελίδας