Deze website is gearchiveerd sinds 02/08/2012
02/08/2012

Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Betrekkingen met andere instellingen en organen

Het secretariaat-generaal is bevoegd voor de betrekkingen met de andere Europese instellingen en organen.

Betrekkingen met de Raad van de Europese Unie

Het secretariaat-generaal coördineert de betrekkingen met de Raad van ministers, de medebeslissingsprocedure en de deelname van de Commissie aan de G8.

Het coördineert ook het optreden van de diensten van de Commissie bij de instanties van de Raad, zodat het standpunt van de Commissie coherent is en aan de institutionele en procedurele voorschriften voldoet, en het licht de Commissie in over de debatten in de Raad van ministers en de besprekingen tijdens de bijeenkomsten van het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper I en II) en het Speciaal Comité voor de landbouw (SCL).

Betrekkingen met het Europees Parlement, de Europese Ombudsman, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio´s, de nationale parlementen en de agentschappen van de Europese Unie

Het secretariaat-generaal is de belangrijkste schakel tussen het Europees Parlement en de Commissie, in het bijzonder bij de opvolging van de vergaderingen van de parlementaire commissies, de plenaire vergaderingen en de behandeling van de parlementaire vragen. Deze betrekkingen worden geregeld door een in mei 2005 gesloten overeenkomst pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) .

Het secretariaat-generaal moet de klachten over wanbeheer behandelen, die de Europese Ombudsman aan de Europese Commissie heeft toegezonden, en ook de aan het Europees Parlement toegezonden verzoekschriften.

Het secretariaat-generaal is verder belast met de betrekkingen met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio´s (CvdR). Deze comités staan de Raad en de Commissie bij in het uitwerken van besluiten. De betrekkingen tussen de Commissie, het EESC en het CvdR worden geregeld door in 2005 ondertekende samenwerkingsprotocollen.

Het secretariaat-generaal is ook verantwoordelijk voor de betrekkingen met de nationale parlementen van de lidstaten en met name voor de antwoorden op de reacties van de parlementen op wetgevingsvoorstellen van de Commissie. Het bevordert de contacten met COSAC (de conferentie van commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van de EU) en met de conferentie van voorzitters van de parlementen van de Europese Unie.

Het secretariaat-generaal coördineert daarnaast ook het optreden van de diensten van de Commissie wat de agentschappen, de regelgevende agentschappen en de uitvoerende agentschappen betreft. Het zorgt voor coherentie in de betrekkingen van de Commissie met de agentschappen en voor operationele en institutionele steun in de verschillende etappes van hun bestaan, met name oprichting, werking en controle. Hierdoor kan de Commissie haar bevoegdheden als uitvoerend orgaan optimaal uitoefenen