Šī vietne tika arhivēta
02/08/2012

Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Attiecības ar citām institūcijām un organizācijām

Ģenerālsekretariāts atbild par attiecībām ar citām Eiropas institūcijām un organizācijām.

Attiecības ar Eiropas Savienības Padomi

Ģenerālsekretariāts koordinē attiecības ar Ministru padomi, koplēmuma procedūru, kā arī Komisijas dalību G8.

Ģenerālsekretariāts nodrošina koordinētu Komisijas dienestu darbību attiecībās ar Padomi un gādā, lai Komisijas nostāja institucionāli un procedūru ziņā būtu konsekventa un ortodoksāla, kā arī informē Komisiju par domu apmaiņu Ministru padomē un Pastāvīgo pārstāvju komitejas (Coreper I un II) un Speciālās lauksaimniecības komitejas sanāksmēs.

Attiecības ar Eiropas Parlamentu, Eiropas ombudu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, nacionālajiem parlamentiem un Kopienas aģentūrām

Ģenerālsekretariātam ir priviliģēta loma Eiropas Parlamenta un Komisijas visu veidu starpinstitūciju attiecību nodrošināšanā, jo īpaši tas gādā par to, lai sistemātiski tiktu sekots līdzi parlamentāro komisiju sanāksmēm, plenārsēdēm, parlamentāro jautājumu izskatīšanai. Šīs attiecības atbilstīgi Līgumiem regulē pamatnolīgums pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) , kuru abas institūcijas noslēdza 2005. gada maijā.

Ģenerālsekretariāts nodrošina, ka tiek izskatītas sūdzības, ko Eiropas ombuds nosūtījis Eiropas Komisijai attiecībā uz varbūtējiem sliktas vadības gadījumiem, kā arī Eiropas Parlamentam iesniegtas petīcijas.

Ģenerālsekretariāts atbild par attiecībām ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju . Šīs divas padomdevējas komitejas palīdz Padomei un Komisijai Kopienas tiesību aktu izstrādē. Attiecības starp Komisiju un katru no komitejām atbilstīgi Līgumiem regulē sadarbības protokoli ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un ar Reģionu komiteju , kurus institūcijas parakstīja 2005. gadā.

Ģenerālsekretariāts atbild arī par attiecībām ar dalībvalstu nacionālajiem parlamentiem, jo īpaši koordinējot atbildes, kas sniedzamas uz apsvērumiem, kurus parlamenti noformulējuši un iesnieguši saistībā ar Komisijas likumdošanas priekšlikumiem. Tas uztur attiecības ar COSAC (konference, kas pulcē Eiropas Savienības parlamentos īpaši Kopienas un Eiropas lietu risināšanai izveidotas iestādes) un ar ES parlamentu priekšsēdētāju konferenci.

Ģenerālsekretariāts nodrošina saskaņotu Komisijas dienestu rīcību darbā ar aģentūrām, regulējošām aģentūrām un izpildaģentūrām. Tas sekmē vienotu Komisijas pieeju attiecībās ar aģentūrām un dažādos aģentūru pastāvēšanas aspektos, izveidē, darbības izvēršanē un kontrolē tām sniedz atbalstu, kā darbības, tā institucionālu. Tam būtu jāpalīdz Komisijai kā Kopienas izpildinstitūcijai labāk veikt savus uzdevumus.