Ši tinklavietė buvo archyvuota (02/08/2012)
02/08/2012

Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Ryšiai su kitomis institucijomis ir įstaigomis

Generalinis sekretoriatas atsakingas už ryšius su kitomis ES institucijomis ir įstaigomis.

Ryšiai su Europos Sąjungos Taryba

Generalinis sekretoriatas koordinuoja ryšius su Taryba, bendro sprendimo procedūrą ir Komisijos dalyvavimą G8 aukščiausiojo lygio susitikimuose.

Generalinis sekretoriatas koordinuoja su Taryba susijusią Komisijos tarnybų veiklą ir rūpinasi, kad Komisijos pozicija instituciniu ir procedūriniu požiūriu būtų nuosekli ir teisinga. Be to, Generalinis sekretoriatas informuoja Komisiją apie Tarybos, Nuolatinių atstovų komiteto (Coreper I ir II) ir Specialiojo žemės ūkio komiteto (SŽŪK) posėdžių diskusijas.

Ryšiai su Europos Parlamentu, Europos ombudsmenu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Regionų komitetu, nacionaliniais parlamentais ir ES agentūromis

Generalinis sekretoriatas tarpininkauja tarp Europos Parlamento ir Komisijos įvairių institucinių ryšių klausimais. Jis stebi Parlamento komitetų posėdžius, plenarines sesijas ir yra atsakingas už Europos Parlamento narių klausimus. Šių dviejų institucijų ryšiai reglamentuojami 2005 m. gegužės mėn. pagal sutartis sudarytu pagrindų susitarimu pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) .

Generalinis sekretoriatas atsakingas už Europos ombudsmenas Europos Komisijai siųstų skundų dėl netinkamo administravimo ir Europos Parlamentui pateiktų peticijų tvarkymą.

Generalinis sekretoriatas atsakingas už ryšius su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu (EESRK) ir Regionų komitetu (RK) . Šie patariamieji komitetai Tarybai ir Komisijai padeda rengti ES teisės aktus. Komisijos ir komitetų ryšiai reglamentuojami 2005 m. pagal sutartis sudarytais Komisijos ir EESRK bei RK bendradarbiavimo protokolais.

Be to, Generalinis sekretoriatas atsakingas už ryšius su valstybių narių parlamentais, visų pirma už atsakymų į parlamentų atsiliepimus apie Komisijos siūlomus teisės aktų projektus koordinavimą. Generalinis sekretoriatas palaiko ryšius su COSAC (Europos Sąjungos parlamentų padalinių, tvarkančių Bendrijos ir Europos reikalus, konferencijos) ir Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijos nariais.

Generalinis sekretoriatas koordinuoja su reguliuojančiomis agentūromis ir vykdomosiomis įstaigomis susijusią Komisijos tarnybų veiklą. Generalinis sekretoriatas rūpinasi, kad Komisijos ryšiai su šiomis agentūromis būtų nuoseklūs, ir teikia joms operatyvinę ir institucinę pagalbą įvairiais etapais: steigimo, veiklos ir kontrolės. Taip Generalinis sekretoriatas padeda Komisijai atlikti vykdomosios valdžios institucijos pareigas.