Tato stránka byla uložena do archívu 02/08/2012
02/08/2012

Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Vztahy s ostatními orgány a institucemi

Generální sekretariát odpovídá za vztahy s ostatními evropskými orgány a institucemi.

Vztahy s Radou Evropské unie

Generální sekretariát koordinuje vztahy s Rada Evropské unie, průběh postupu spolurozhodování a účast Komise na jednáních skupiny G8.

Generální sekretariát zajišťuje koordinaci činnosti útvarů Komise v rámci útvarů Rady, aby postoj Komise byl jak soudržný, tak institucionálně a procesně správný, a informuje Komisi o jednáních uskutečněných na Radě ministrů a na zasedáních Výboru stálých zástupců (Coreper I a II) a Zvláštního výboru pro zemědělství (CSA).

Vztahy s Evropským parlamentem, Evropským veřejným ochráncem práv, Evropským hospodářským a sociálním výborem, Výborem regionů, národními parlamenty a agenturami Společenství

Generální sekretariát zastává úlohu primárního kontaktního místa pro styky mezi Evropským parlamentem a Komisí, pokud jde o celé spektrum interinstitucionálních vztahů, zejména co se týče sledování zasedání parlamentních výborů a plenárních zasedání a vyřizování parlamentních otázek. Tyto vztahy se kromě rámce daného Smlouvami řídí rámcovou dohodou pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) , kterou mezi sebou tyto dva orgány uzavřely v květnu 2005.

Generální sekretariát koordinuje vyřizování stížností, jež Evropský veřejný ochránce práv zasílá Evropské komisi v případech údajného nesprávného úředního postupu, a petic předkládaných Evropskému parlamentu.

Generální sekretariát odpovídá za vztahy s Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) a s Výborem regionů . Tyto dva poradní výbory pomáhají Radě a Komisi při přípravě právních aktů Společenství. Vztahy Komise s oběma výbory se kromě rámce daného Smlouvami řídí protokoly o spolupráci s EHSV a s Výborem regionů uzavřenými v roce 2005.

Generální sekretariát odpovídá rovněž za vztahy s parlamenty členských států, především koordinuje odpovědi na reakce parlamentů týkající se legislativních návrhů Komise. Udržuje styky s konferencí COSAC (Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie) a s konferencí předsedů parlamentů EU.

Generální sekretariát zajišťuje koordinaci činnosti útvarů Komise, pokud jde o agentury, regulační agentury a výkonné agentury. Přispívá k soudržnému vystupování Komise ve vztazích s agenturami a poskytuje jim provozní a institucionální podporu v jednotlivých fázích jejich života, např. při jejich zřizování, fungování a kontrole. To Komisi umožňuje plnit své úkoly co nejlépe, především co se týče její úlohy jakožto výkonného orgánu Společenství.