Този сайт бе архивиран на (02/08/2012)
02/08/2012

Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Отношения с други институции и органи

Генералният секретариат отговаря за отношенията с другите европейски институции и органи.

Отношения със Съвета на Европейския съюз

Генералният секретариат координира отношенията със Съвета на министрите, процедурата за съвместно вземане на решения , както и участието на Комисията в Г 8.

Генералният секретариат отговаря за координирането на дейността на службите на Комисията пред инстанциите на Съвета, така че позицията на Комисията да се вписва в институционалната и процедурална логика и култура. Той информира Комисията за дебатите в Съвета на министрите и на заседанията на Комитета на постоянните представители (Coreper I и II) и на Специалния комитет по земеделието.

Отношения с Европейския парламент, Европейския омбудсман, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, националните парламенти и агенциите на Общността

Генералният секретариат е привилегирован посредник между Европейския парламент и Комисията по всички междуинституционални въпроси, и по-специално следенето на заседанията на парламентарните комисии, пленарните сесии и обработването на парламентарните въпроси. В рамките на Договорите тези отношения са регламентирани от рамковото споразумение, pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) сключено между двете институции през май 2005 г.

Генералният секретариат координира управлението на жалбите, изпратени от Европейски омбудсман до Комисията, относно случаи на лоша администрация, както и петициите, адресирани до Европейския парламент.

Генералният секретариат отговаря за отношенията с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Комитета на регионите (КнР) . Двата консултативни комитета оказват подкрепа на Съвета и Комисията при подготовката на актове на Общността. В рамките на Договорите отношенията между Комисията и комитетите са регламентирани от протоколи за сътрудничество с ЕИСК и с КнР , сключени между институциите през 2005 г.

Генералният секретариат отговаря и за отношенията с националните парламенти на държавите-членки, като координира отговорите на реакциите на парламентите относно законодателните предложения на Комисията. Той поддържа връзка с COSAC (Конференция на органите, специализирани в областта на общностните и европейски въпроси на парламентите на Европейския съюз) и с конференцията на председателите на национални парламенти на ЕС

Генералният секретариат отговаря за координирането на дейността на службите на Комисията в областта на агенциите, регулаторните и изпълнителните агенции. Той осигурява последователност в действията на Комисията в отношенията ѝ с агенциите и оказва оперативна и институционална подкрепа през различните фази на живот на агенциите - възникване, функциониране и контрол. По този начин Комисията може да изпълнява най-пълноценно своите задължения на изпълнителен орган на Общността.