Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Ģenerālsekretariāta uzdevumu apraksts

Ģenerālsekretariāts ir viens no Eiropas Komisijas centrālajiem dienestiem, kas rūpējas par to, lai darbs noritētu saskanīgi un efektīvi, un nosaka stratēģiskās ievirzes.

Šis dienests ir tieši pakļauts Komisijas priekšsēdētājam un darbojas priekšsēdētāja, komisāru un Komisijas dienestu uzdevumā. Tas vada visu lēmumu pieņemšanas procesu komisāru kolēģijā un nodrošina ES politikas saskaņotību ar Komisijas politiskajām prioritātēm. Ģenerālsekretariāts pamatā veic šādus uzdevumus:

  • nosaka Komisijas stratēģiskos mērķus un prioritātes un ieskicē transversālās politikas virzienus;
  • koordinē, sekmē, konsultē un izskata un izšķir dažādus jautājumus, lai nodrošinātu, ka politika, likumdošana un darbība ir saskaņota, kvalitatīva un rezultatīva visās politikas jomās un Komisijas dienestos;
  • sekmē raitu Komisijas darbu, veicot plānošanu, programmplānošanu un uzturot efektīvu un modernu reģistru;
  • Komisijas vārdā sazinās ar citām ES iestādēm, valstu parlamentiem un nevalstiskajām organizācijām;
  • vairo Komisijas institucionālo zinātību un palīdz veidot caurskatāmu un atbildīgu ES iestādi, kas kalpo pilsoņiem un ievēro visstingrākās darba ētikas normas.