Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Ģenerālsekretariāta uzdevumu apraksts

Ģenerālsekretariāts ir viens no Eiropas Komisijas centrālajiem dienestiem, kas rūpējas par to, lai darbs noritētu saskanīgi un efektīvi, un nosaka stratēģiskās ievirzes.

Šis dienests palīdz Komisijas priekšsēdētājam, visiem komisāriem un Komisijas dienestiem. Tas vada visu lēmumu pieņemšanas procesu komisāru kolēģijā un gādā par ES politikas saskaņotību ar Komisijas politiskajām prioritātēm. Ģenerālsekretariāts, ievērojot Komisijas priekšsēdētāja norādījumus, atbalsta priekšsēdētāja vietniekus viņu amata pienākumu veikšanā.

Ģenerālsekretariāts veic šādus uzdevumus:

  • nosaka Komisijas stratēģiskos mērķus un prioritātes un ieskicē starpnozaru politikas virzienus;
  • koordinē, sekmē, konsultē, izskata un izšķir dažādus jautājumus, lai nodrošinātu, ka politika, likumdošana un darbība ir saskaņota, kvalitatīva un rezultatīva visās politikas jomās un Komisijas dienestos;
  • sekmē raitu Komisijas darbu, veicot plānošanu, programmplānošanu un uzturot efektīvu un modernu reģistru;
  • Komisijas vārdā sazinās ar citām ES iestādēm, valstu parlamentiem un nevalstiskajām organizācijām;
  • nostiprina Komisijas institucionālās pilnvaras un palīdz veidot modernu, caurskatāmu un atbildīgu ES pārvaldi, kas kalpo pilsoņiem un ievēro visstingrākās darba ētikas normas.