Navigation path

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Ráiteas misin na hArd-Rúnaíochta

Ceann de sheirbhísí lárnacha an Choimisiúin Eorpaigh is ea an Ard-Rúnaíocht, seirbhís a éascaíonn feidhmiú réidh éifeachtach an Choimisiúin agus a thugann treoir straitéiseach dó.

Is í seirbhís an Uachtaráin í, faoi réir an Uachtaráin, Coláiste na gCoimisinéirí agus sheirbhísí an Choimisiúin. Is í an Ard-Rúnaíocht a bhainistíonn próiseas déanta cinntí an Choláiste agus a chinntíonn go bhfuil beartais an Aontais Eorpaigh agus tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin ar aon dul le chéile. I gcomhar leis an Uachtarán, tugann an Ard-Rúnaíocht tacaíocht do na Leas-Uachtaráin agus a gcuid cúraimí á ndéanamh acu.

Bíonn an Ard-Rúnaíocht ag díriú ar an obair seo leanas:

  • cúnamh a thabhairt chun cuspóirí agus tosaíochtaí straitéiseacha an Choimisiúin a leagan amach agus beartais ilfheidhmeacha a mhúnlú;
  • comhordú, éascú, comhairliú agus eadránú – chun a chinntiú go bhfuil na beartais, an reachtaíocht agus na hoibríochtaí comhleanúnach agus d'ardcháilíocht agus go gcuirtear i bhfeidhm iad, i ngach réimse beartais agus i ngach seirbhís agus Ard-Stiúrthóireacht de chuid an Choimisiúin;
  • pleanáil agus cláreagrú ar thionscnaimh an Choimisiúin a chomhordú;
  • feidhmiú réidh an phróisis déanta cinntí a chinntiú agus cuíchóiriú a dhéanamh ar nósanna imeachta agus ar uirlisí tacaíochta ríomhaireachta araon, mar chuid den athrú i dtreo Coimisiún ar líne éifeachtach nua-aimseartha;
  • feidhmiú mar phointe teagmhála ag an gCoimisiún leis na hinstitiúidí Eorpacha eile, le parlaimintí náisiúnta agus le heagraíochtaí agus eintitis neamhrialtasacha;
  • cothú inniúlachtaí institiúideacha an Choimisiúin agus a bhfuil ar siúl chun córas riaracháin Eorpach a fhorbairt atá freagrach, trédhearcach, nua-aoiseach agus dírithe ar sheirbhís a sholáthar, córas faoina gcuirtear na caighdeáin eitice agus ionracais is airde i bhfeidhm san obair a dhéantar.